Literacki Tramwaj w Krakowieliteracki tramwaj

Gonią się, dzwonią i ścigają,
W południach, zmierzchach i porankach.
I tylko smutno jest tramwajom,
że muszą stawać na przystankach.”
/Światopełk Karpiński — Prawda o tramwajach/

Czy wie­cie że, w dniu 7 maja 2018 r. po Kra­ko­wie kur­so­wał nie­zwy­kły Lite­rac­ki Tram­waj?

 

Prze­jazd tram­wa­ju był inau­gu­ra­cją pro­jek­tu: „Fan­ta­stycz­ny Kra­ków. Lite­ra­tu­ra w mie­ście i mia­sto w lite­ra­tu­rze” przy­go­to­wa­ne­go dla czy­tel­ni­ków przez Biblio­te­kę Kra­kówWoje­wódz­ką Biblio­te­kę Publicz­ną.

 

Pod­czas prze­jażdż­ki w tram­wa­ju moż­na było spo­tkać arty­stów, któ­rzy poma­ga­li podróż­nym prze­nieść się w świat kra­kow­skich legend i baśni. Podróż pasa­że­rom czy­ta­niem, muzy­ką, śpie­wem i tań­cem umi­la­li: Tomasz Schim­sche­iner, Piotr Pie­cha, Krzysz­tof Gry­gier, Dariusz Cyw­ka, akto­rzy Teatru Otwar­te­go oraz gru­pa Ani­ma­tio. Każ­dy uczest­nik tej nie­zwy­kłej prze­jażdż­ki otrzy­mał jakiś drob­ny upo­mi­nek. Naj­bar­dziej oczy­wi­ście cie­szy­ły się dzie­ci, któ­re mia­ły oka­zję posłu­chać frag­men­tów książ­ki „Waka­cje grzecz­ne­go psa” w inter­pre­ta­cji Toma­sza Schim­sche­ine­ra . To była nie­sa­mo­wi­ta atmos­fe­ra i napraw­dę świet­na zaba­wa!

 

Tra­sa tram­wa­ju prze­bie­ga­ła: Zajezd­nia Nowa Huta – Kom­bi­nat – Plac Cen­tral­ny – Ron­do Czy­żyń­skie – Tau­ron Are­na – Ron­do Grze­gó­rzec­kie – Ron­do Mogil­skie – Dwo­rzec Głów­ny – Baga­te­la – Fil­har­mo­nia – Plac Wszyst­kich Świę­tych – Św. Ger­tru­dy – Wawel – Stra­dom­ska – ICE – Lipiń­skie­go – Broż­ka – Łagiew­ni­ki – Ron­do Matecz­ne­go – Koro­na – Lima­now­skie­go – Plac Boha­te­rów Get­ta – Sta­ro­wiśl­na – Pocz­ta Głów­na – Plac Wszyst­kich Świę­tych – Fil­har­mo­nia – Baga­te­la – Dwo­rzec Głów­ny – Ron­do Mogil­skie – Muzeum Lot­nic­twa – Ron­do Czy­żyń­skie – Plac Cen­tral­ny – Kom­bi­nat – Zajezd­nia Nowa Huta.

 

Dla tych któ­rym „uciekł tram­waj” mamy bar­dzo dobrą wia­do­mość — Lite­rac­ki Tram­waj wyru­szy na tra­sę tak­że w dniu 8 maja 2018 r. w godzi­nach 15 — 18 — a gościem spe­cjal­nym będzie Mar­ta Bizoń.
Prze­jazd tram­wa­jem jest bez­płat­ny.

 

literacki tramwaj

 

Pro­jekt finan­so­wa­ny jest z budże­tu Woje­wódz­twa Mało­pol­skie­go w ramach II edy­cji Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go.
Orga­ni­za­tor pro­jek­tu: Woje­wódz­ka Biblio­te­ka Publicz­na w Kra­ko­wie.
Part­ner: Biblio­te­ka Kra­ków.

Patro­nat hono­ro­wy:
Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Mało­pol­skie­go – Jacek Kru­pa,
Pre­zy­dent Mia­sta Kra­ko­wa – Jacek Maj­chrow­ski

Patro­nat medial­ny: TVP3 Kra­ków, Czasdzieci.pl.

 

Literacki tramwaj — nasza krótka relacja z przejazdu

 

 

literacki tramwaj

 

literacki tramwaj

 

literacki tramwaj

 

literacki tramwaj

 

literacki tramwaj

 

literacki tramwaj

 

literacki tramwaj

 

literacki tramwaj

 

literacki tramwaj

 

literacki tramwaj

 

literacki tramwaj

 

literacki tramwaj

 

literacki tramwaj

 

literacki tramwaj

 

literacki tramwaj

 

literacki tramwaj

  

Niezwykłe spotkanie w tramwaju…

Dla eki­py blo­ga Zabaw z Archi­me­de­sem prze­jażdż­ka Tram­wa­jem Lite­rac­kim zakoń­czy­ła się bar­dzo miłym i nie­spo­dzie­wa­nym spo­tka­niem z naszy­mi czy­tel­ni­ka­mi z dale­kie­go Amster­da­mu. Bar­dzo dzię­ku­je­my za miłe sło­wa i za to, że nas czy­ta­cie!

 

Pani Gosiu, dzię­ku­je­my za dowo­dy uzna­nia i za to, że nas czy­ta­cie!

 

literacki tramwaj

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *