Edukacja domowa październik 2017 — podsumowanieedukacja domowa październik 2017

1. Projekty stałe w których bierzemy udział:

 

Edukacja matematyczna:

 • Zdo­byw­cy Wie­dzy — kl 1–3
 • Mat­zoo
 • Matlan­dia kl 4

 

Edukacja przyrodnicza :

 • Pro­jekt geo­gra­ficz­no-przy­rod­ni­czy: „Mali Podróż­ni­cy”
 • Zdo­byw­cy Wie­dzy — kl 1–3
 • Eks­pe­ry­ment tygo­dnia (fizy­ka, che­mia)

 

Edukacja polonistyczna i historyczna:

 • Wład­cy słów kl. 1–6
 • Zdo­byw­cy Wie­dzy — kl 1–3
 • Cza­ro­wa­nie przez czy­ta­nie” — pro­jekt czy­tel­ni­czy
 • Dzie­cię­ce Biu­ro Detek­ty­wi­stycz­ne” — Fish­ka
 • Kon­kurs „Czy­tel­nik Roku” — edy­cje: 2016/17 oraz 2017/18

 

Edukacja językowa — języki obce:

 • Język hisz­pań­ski — Insty­tut Cervan­te­sa — zaję­cia języ­ko­we
 • Język chiń­ski — Insty­tut Kon­fu­cju­sza — zaję­cia języ­ko­we
 • Język angiel­ski — Zdo­byw­cy Wie­dzy — kl 1–3

 

Edukacja artystyczna :

 • Mistrzo­wie w Cervan­te­sie ‑warsz­ta­ty arty­stycz­ne dla dzie­ci — Insty­tut Cervan­te­sa w Kra­ko­wie
 • Pro­jekt „Bli­żej sztu­ki” — „Sztu­ka oswa­ja­nia sztu­ki”
 • Smo­cza godzi­na” — Insty­tut Kon­fu­cju­sza

 

2. Nasza kreatywna edukacja domowa

 

Portal „Zdobywcy wiedzy” — I miejsce w konkursie edukacyjnym Zdobywcy Diamentów

 

edukacja domowa październik 2017

 

edukacja domowa październik 2017

 

Gra Miejska i warsztaty dla dzieci — Instytut Konfucjusza

 

edukacja domowa październik 2017

  

Zajęcia artystyczne dla dzieci — Instytut Cervantesa w Krakowie — „Mistrzowie w Cervantesie” — w ramach projektu „Sztuka oswajania sztuki”

 

edukacja domowa październik 2017

 

Piknik Franciszkański

 

edukacja domowa październik 2017

 

Instytut Cervantesa w Krakowie — Zajęcia artystyczne dla dzieci z cyklu Mistrzowie w Cervantesie — „Antonio Gaudi” (projekt „Sztuka oswajania sztuki”).

 

edukacja domowa październik 2017

 

edukacja domowa październik 2017

 

edukacja domowa październik 2017

 

Spektakl „Tajemniczy Ogród” w Teatrze Bagatela

 

edukacja domowa październik 2017

 

Film „Twój Vincent” w Kinie pod Baranami — w ramach projektu „Sztuka oswajania sztuki”

 

edukacja domowa październik 2017

 

Smocza godzina”: Warsztaty Thai Chi oraz gry w „chińską” Zośkę — Instytut Konfucjusza w Krakowie

 

edukacja domowa październik 2017

 

edukacja domowa październik 2017

 

Wszyscy jesteśmy Kościuszkami”

 

edukacja domowa październik 2017

 

edukacja domowa październik 2017

  

Spacer na Kopiec Kościuszki

 

edukacja domowa październik 2017

 

edukacja domowa październik 2017

 

Święto Diwali — koncert i pokazy w NCK

 

Diwali 2017 - Indyjskie świeto światła w Krakowie

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z peł­ną rela­cją: Diwa­li czy­li Świę­to Świa­tła

 

Międzynarodowy Projekt matematyczny „Global Math Week 2017: Explooding Dots”

 

edukacja domowa październik 2017

 

Galeria sztuki: Maria Mircea — Malarstwo

 

edukacja domowa październik 2017

 

edukacja domowa październik 2017

 

Projekt astronomiczny „Mission to Mars”

 

Edukacja domowa

 

Wystawa „Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich” — Muzeum Narodowe Kraków (Arsenał)

 

edukacja domowa październik 2017

 

edukacja domowa październik 2017

 

Klockoland: Warsztaty techniczne

 

edukacja domowa październik 2017

 

edukacja domowa październik 2017

 

edukacja domowa październik 2017

 

Bunkier Sztuki: „Mapy – raje – potwory” — zajęcia artystyczne inspirowane podróżami

 

edukacja domowa październik 2017

 

edukacja domowa październik 2017

 

edukacja domowa październik 2017

 

21 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie — spotkania z podróżnikami oraz spotkania literackie

 

21 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

 

21 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

 

21 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

 

21 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

 

21 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

 

21 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia naszej rela­cji z 21 Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Książ­ki w Kra­ko­wie — Przez morza, oce­any i… w kosmos, czy­li Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie 2017

 

 

Święto zmarłych — przez kraje i obyczaje…” — projekt kulturowo — literacki.

 

 • insce­ni­za­cja :„Dzia­dy cz 2”

  

 • Mek­sy­kań­skie Świę­to Zmar­łych — Fri­da Kah­lo

 

edukacja domowa październik 2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *