Antonio Saura czyli surrealizm oczami dzieckaAntonio Saura

Anto­nio Sau­ra praw­dzi­wy geniusz kon­tra­stu i ener­ge­tycz­nych figur, to wiel­ki arty­sta, któ­ry inspi­ro­wał nas pod­czas kolej­nych warsz­ta­tów arty­stycz­nych dla dzie­ci, w ramach cyklu „Mistrzo­wie w Cervan­te­sie”. Dla nas to tak­że kolej­ne warsz­ta­ty prze­pro­wa­dzo­ne w ramach pro­jek­tu „Bli­żej sztu­ki”.

 

Antonio Saura czyli bliżej sztuki…

Anto­nio Sau­ra jest chy­ba jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych hisz­pań­skich arty­stów XXw. Moty­wy umiesz­czo­ne na jego czar­no-bia­łych obra­zach wyda­ja się być w jakimś cią­głym, nie­usta­ją­cym ruchu. Jego sztu­ka spra­wia wra­że­nie jak­by widzo­wie mie­li stać się świad­ka­mi zadzi­wia­ją­ce­go wido­wi­ska… Płót­na żyją i opo­wia­da­ją nam jakąś nie­sa­mo­wi­tą sur­re­ali­stycz­ną histo­rię w języ­ku, któ­ry może zro­zu­mieć tyl­ko ser­ce i dusza…

 

Eksperyment pierwszy…

Pró­bo­wa­li­ście kie­dyś poznać i… nary­so­wać szkic jakie­goś obra­zu, nie mając bla­de­go poję­cia jak on wyglą­da? Nie­moż­li­we? Pro­wa­dzą­ca zaję­cia Ron­da Bau­ti­sta udo­wod­ni­ła, że da się to zro­bić! Jed­no dziec­ko opo­wia­da wła­sny­mi sło­wa­mi co widzi na obra­zie a resz­ta pró­bu­je to narysować!Dzieciaki bawi­ły się feno­me­nal­nie! Zaję­cia pro­wa­dzo­ne były w języ­ku hisz­pań­skim, ale czuj­ni opie­ku­no­wie poma­ga­li z trud­niej­szy­mi zwro­ta­mi.

 

Edukacja domowa

 

Eksperyment drugi…

A co powie­cie na… ulep­sze­nie pra­cy arty­sty? Tym razem dzie­ci maiły za zada­nie uzu­peł­niać płót­na arty­sty o wła­sne pomy­sły…

 

Antonio Saura

 

Antonio Saura

 

Antonio Saura

 

Eksperyment trzeci…

Tym razem dzie­cia­ki mia­ły stwo­rzyć album poświę­co­ny arty­ście… Anto­nio Sau­ra w nowej odświe­żo­nej wer­sji… ocza­mi dzie­ci.

 

Antonio Saura

 

Antonio Saura

 

Eksperyment czwarty…

Uży­wa­nie pędz­li tra­dy­cyj­nych suro­wo zaka­za­ne… Czas stwo­rzyć wła­sne przy­rzą­dy malar­skie!

 

Antonio Saura

 

Antonio Saura

 

Antonio Saura

 

Antonio Saura

 

Antonio Saura

 

Eksperyment piaty…

Czas na pusz­cze­nie wodzy fan­ta­zji! Sur­re­alizm ocza­mi dzie­ci! Anto­nio Sau­ra ma god­nych następ­ców!

 

Antonio Saura

 

Antonio Saura

 

Antonio Saura

 

Antonio Saura

 

 

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Bli­żej Sztu­ki”


Logo projektu Bliżej Sztuki


 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *