Zagadka Królowej Myszy. Detektywi z Tajemniczej 5Obrazy moje wspaniale wyglądają, bo są prawdą, są uczciwe, pańskie, nie ma w nich małostkowości, nie ma maniery, nie ma blagi.
/Olga Boznańska/

Zna­cie serię kry­mi­na­łów dla dzie­ci Mar­ty Guzow­skiej — Detek­ty­wi z Tajem­ni­czej 5?! Po emo­cjach jakie dostar­czy­ły nam : Zagad­ka Zagi­nio­nej Kamei oraz Zagad­ka Gro­bu Wam­pi­ra, z wiel­ką nie­cier­pli­wo­ścią i spo­ry­mi ocze­ki­wa­nia­mi, wypa­try­wa­li­śmy kolej­nej odsło­ny przy­gód mło­dych detek­ty­wów. I oto Detek­ty­wi z Tajem­ni­czej 5 powra­ca­ją w bra­wu­ro­wym sty­lu! Nowa przy­go­da, nowe wyzwa­nia i zupeł­nie nowa daw­ka emo­cji czy­li… Zagad­ka Kró­lo­wej Myszy. Detek­ty­wi z Tajem­ni­czej 5.

 
Zagadka Królowej Myszy


 

Początek przygody

Czy wizy­ta w Muzeum może dostar­czyć eks­cy­tu­ją­cych wra­żeń na mia­rę zaga­dek, któ­ry­mi zaj­mo­wał się Sher­lock Hol­mes czy Her­ku­les Poirot?! Ależ tak! Ale tyl­ko pod warun­kiem, że towa­rzy­szy nam cie­kaw­ski i wszę­do­byl­ski szczur Sher­lock oraz… eki­pa mło­dych detek­ty­wów z Tajem­ni­czej 5!
Oto w tajem­ni­czych oko­licz­no­ściach zni­ka z muzeum w Kra­ko­wie, obraz Olgi Boznań­skiej „Dziew­czyn­ka z chry­zan­te­ma­mi”. Kopia jest pięk­na, ale gdzie jest ory­gi­nał obra­zu?! Zanim na miej­scu prze­stęp­stwa zja­wi się poli­cja, do akcji wkra­cza­ją nie­za­wod­ni Pio­trek, Anka i mała Jaga. Spra­wa jest bar­dzo poważ­na a podej­rza­nych jest aż kil­ku! Mul­tum śla­dów, tro­pów i moty­wów a cza­su nie­ste­ty co raz mniej! Czy mło­dym detek­ty­wom uda się roz­wią­zać zagad­kę zagi­nio­ne­go obra­zu i… pra­wi­dło­wo wyty­po­wać zło­dzie­ja? O tym musi­cie prze­ko­nać się sami się­ga­jąc po po książ­kę Mar­ty Guzow­skiej Zagad­ka Kró­lo­wej Myszy. Detek­ty­wi z Tajem­ni­czej 5.

 
Zagadka Królowej Myszy


 
Detektywi z Tajemniczej 5
 

Zagadka Królowej Myszy, czyli… myślenie logicznie górą!

Detek­ty­wi z Tajem­ni­czej 5. Zagad­ka Kró­lo­wej Myszy to jed­no­cze­śnie książ­ka i wcią­ga­ją­ca zaba­wa o struk­tu­rze inte­rak­tyw­nej gry. Przy­go­do­wa fabu­ła mło­dych boha­te­rów łączy w sobie dyna­mi­kę i sieć intryg rodem z dobrej powie­ści detek­ty­wi­stycz­nej. To wła­śnie tu ele­men­ty wie­dzy o sztu­ce i zagad­ka znik­nię­cia obra­zu, two­rzą dosko­na­łą zaba­wę inte­lek­tu­al­ną. Śle­dząc kolej­ne pery­pe­tie Anki, Piotr­ka, Jagi i sym­pa­tycz­ne­go szczur­ka Sher­loc­ka, czy­tel­nik nie raz będzie musiał odpo­wia­dać na wie­le bar­dzo trud­nych pytań detek­ty­wi­stycz­nych. Jak się bowiem oka­zu­je zbie­ra­nie dowo­dów, wysu­wa­nie i wery­fi­ko­wa­nie hipo­te­zy, to napraw­dę bar­dzo cięż­ka pra­ca. Osta­tecz­nie jed­nak, aby z gro­na wie­lu moż­li­wych podej­rza­nych wyło­nić praw­dzi­we­go zło­dzie­ja, trze­ba tro­chę pogłów­ko­wać!

 
Zagadka Królowej Myszy


 
Detektywi z Tajemniczej 5
 

Zagadka sukcesu wyjaśniona!

Zagad­ka Kró­lo­wej Myszy, to jed­nak coś wię­cej niż tyl­ko tyl­ko dobra zaba­wa i spo­re emo­cje czy­tel­ni­cze. Ta książ­ka to tak­że bar­dzo „pod­stęp­ne” akcen­ty peda­go­gicz­ne i psy­cho­lo­gicz­ne.
Mar­ta Guzow­ska, zapro­si­ła swo­ich czy­tel­ni­ków do nie­zwy­kłej inte­rak­tyw­nej zaba­wy i pozwo­li­ła poczuć się jak sam Sher­lock Hol­mes. Roz­dzia­ły książ­ki czę­sto koń­czą się pyta­niem- zagad­ką. Czy­tel­nik ma do wybo­ru aż kil­ka warian­tów odpo­wie­dzi. O traf­no­ści doko­na­ne­go przez sie­bie wybo­ru, „mło­dy detek­tyw”, może prze­ko­nać się już na począt­ku kolej­ne­go roz­dzia­łu. Taka zaba­wa to nie tyl­ko świet­nie ćwi­cze­nie na kon­cen­tra­cję, ale tak­że roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści czy­ta­nia ze zro­zu­mie­niem.

 
Zagadka Królowej Myszy


 
Detektywi z Tajemniczej 5
 

Detek­ty­wi z Tajem­ni­czej 5. Zagad­ka Kró­lo­wej Myszy, to nie­zwy­kle intry­gu­ją­ca przy­go­da detek­ty­wi­stycz­na, któ­ra zde­cy­do­wa­nie zachę­ca dzie­ci do czy­ta­nia ksią­żek. Treść i kli­mat książ­ki świet­ne pod­kre­śla­ją mini­ma­li­stycz­ne czar­no-bia­łe ilu­stra­cje Aga­ty Raczyń­skiej. Ilu­stra­tor­ka zde­cy­do­wa­ła się też na wyko­rzy­sta­nie w książ­ce pew­nych akcen­tów zie­le­ni. Uważ­ny czy­tel­nik łatwo prze­ko­na się że owa zie­leń odgry­wa w całej opo­wie­ści wca­le nie małą rolę…
Zatem mło­dzi detek­ty­wi na start!

 
Zagadka Królowej Myszy


 
Detektywi z Tajemniczej 5
 

Detektywi z Tajemniczej 5 inspirują!

Detek­ty­wi z Tajem­ni­czej 5. Zagad­ka Kró­lo­wej Myszy to lek­tu­ra, któ­ra god­na jest pole­ce­nia z wie­lu powo­dów. Nas szcze­gól­nie zain­try­go­wał spo­sób, w jaki Mar­ta Guzow­ska prze­my­ci­ła do dzie­cię­cej książ­ki spo­ro infor­ma­cji z zakre­su histo­rii sztu­ki. To wła­śnie tu mło­dy czy­tel­nik może poznać zasa­dy funk­cjo­no­wa­nia muzeum i zakres obo­wiąz­ków nie­któ­rych jego pra­cow­ni­ków. Postać stu­dent­ki Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych, odkry­wa przed nami rów­nież nie­któ­re taj­ni­ki sztu­ki malar­skiej. Na uwa­gę zasłu­gu­je tak­że postać małej Jagi, któ­ra zasy­pu­je boha­te­rów cał­kiem cie­ka­wy­mi pyta­nia­mi o róż­ne trud­ne sło­wa…

 
Zagadka Królowej Myszy


 
Zagadka Królowej Myszy
 

Zagad­ka Kró­lo­wej Myszy, to książ­ka, któ­ra nie tyl­ko roz­bu­dza cie­ka­wość, ale i inspi­ru­je do wła­snych poszu­ki­wań. Moja pra­wie 10-let­nia cór­ka, po prze­czy­ta­niu tej książ­ki, koniecz­nie chcia­ła dowie­dzieć się cze­goś wię­cej na temat życia i twór­czo­ści Olgi Boznań­skiej. Na fali tego zain­te­re­so­wa­nia odwie­dzi­li­śmy Muzeum Naro­do­we w Kra­ko­wie i… na wła­sne oczy mogły­śmy podzi­wiać skra­dzio­ny w książ­ce obraz „Dziew­czyn­ka z chry­zan­te­ma­mi”.

 
Zagadka Królowej Myszy


 
Detektywi z Tajemniczej 5
 
Zagadka Królowej Myszy
 

Detek­ty­wi z Tajem­ni­czej 5. Zagad­ka Kró­lo­wej Myszy to naszym zda­niem napraw­dę bar­dzo cie­ka­wa pro­po­zy­cja czy­tel­ni­cza dla dzie­ci. Moim zda­niem, cho­ciaż trze­cia część serii wypa­dła nie­co sła­biej niż dwa wcze­śniej­sze tomy, to jed­nak całość uwa­żam za bar­dzo uda­ną pro­duk­cje. W przy­go­to­wa­niu jest już kolej­ny tom: Zagad­ka Zbun­to­wa­ne­go Robo­ta. Też jeste­ście cie­ka­wi, jaka cze­ka nas nowa przy­go­da?!

 
Zagadka Królowej Myszy


 

Zamiast zakończenia…

Daj­cie znać, jak podo­ba wam się książ­ka Detek­ty­wi z Tajem­ni­czej 5. Zagad­ka Kró­lo­wej Myszy. Może­cie dawać komen­ta­rze, pisać do nas maile lub przy­sy­łać zdję­cia! Udo­stęp­niaj­cie nasz wpis, aby wię­cej mło­dych mogło poznać tę fascy­nu­ją­cą książ­kę! Pamię­taj­cie tyl­ko, aby koniecz­nie podać źró­dło, bo post kosz­tu­je nas tro­chę pra­cy, cza­su i wysił­ku. Pamię­taj­cie, że razem two­rzy­my to miej­sce!

Jeże­li zain­te­re­so­wał was ten wpis, to może­cie prze­czy­tać rów­nież naszą recen­zję: Zagad­ka Gro­bu Wam­pi­ra. Detek­ty­wi z Tajem­ni­czej 5
 
Nasza oce­na: bar­dzo dobry
 

Mar­ta Guzow­ska
Detek­ty­wi z Tajem­ni­czej 5
Zagad­ka Kró­lo­wej Myszy
Wydaw­nic­two Nasza Księ­gar­nia
ISBN 978–83-10–13242‑0

 

Wydawnictwo Nasza Księgarnia


 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *