Wakacje z edukacją domową — lipiec część IWakacje z edukacją domową?

Nauka nawet w waka­cje? Prze­cież to okres wypo­czyn­ku! Trze­ba po zwy­czaj­nie nie robić nic! — twier­dzi wie­lu doro­słych. Zapo­mi­na­ją oni jed­nak, że uczy­my się zawsze, tak­że bawiąc się i wypo­czy­wa­jąc. Takie ucze­nie się powią­za­ne z zaba­wą i wyciecz­ka­mi daje o wie­le lep­sze efek­ty niż zaku­wa­nie z ksią­żek w szko­le. Wyru­sza­my więc na nasze waka­cje z edu­ka­cją domo­wą. Zapra­sza­my do lek­tu­ry.

 

Historia. To Lubię — zwiedzamy Wawel

Nasze lip­co­we sza­leń­stwa roz­po­czę­li­śmy od zwie­dza­nia wystaw wawel­skich: Wawel Zagi­nio­ny oraz Sztu­ka wscho­du. Nie­ste­ty, na wawel­skich wysta­wach obo­wią­zu­je zakaz foto­gra­fo­wa­nia…

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

Niedziela Nowoorleańska w Klubie pod Jaszczurami

Chwi­la relak­su przy muzy­ce w klu­bie pod Jasz­czu­ra­mi przy muzy­ce na żywo gra­nej przez Old Metro­po­li­tan Band

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

Świętojański Jarmark Smaku i Folkloru

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

Wystawa Kraj — Obrazy malarstwo Marii Sularz

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

Wyszehradzkie lato w Bibliotece Kraków

Uczest­ni­czy­li­śmy tak­że w cyklu warsz­ta­tów poświę­co­nych Repu­bli­ce Cze­skiej. Pozna­li­śmy pod­sta­wo­we infor­ma­cje o tym pięk­nym kra­ju…

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

oraz atrak­cje tury­stycz­ne i przy­rod­ni­cze Czech.

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

Degu­sto­wa­li­śmy cze­skie sma­ko­ły­ki…

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

oraz pró­bo­wa­li­śmy swych sił w nauce języ­ka cze­skie­go.

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

Zaba­wa w języ­ku cze­skim.…

  

Wystawa Estońskie ilustracje do bajek

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

Wizyta w krakowskim ZOO

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

Dzień Dobry ICE — warsztaty dla dzieci i film niespodzianka w Międzynarodowym Centrum Kongresowym

Wzię­li­śmy udział w kon­kur­sie histo­rycz­nym zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Histo­ry­Land w Kra­ko­wie…

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

Wyko­ny­wa­li­śmy doświad­cze­nia che­micz­ne…

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

…ste­ro­wa­li­śmy robo­ta­mi…

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

i budo­wa­li­śmy wła­sne kon­struk­cje z kloc­ków Lofi…

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

Warsztaty taneczne w Egurrola Dance Studio

Czas tro­chę się poru­szać… Pora na taniec!

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

A jak nam poszło może­cie zoba­czyć w naszym fil­mi­ku…

  

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

Wystawa plenerowa — Polak wg Mrożka

W kil­ku punk­tach Kra­ko­wa moż­na było oglą­dać wysta­wę rysun­ków autor­stwa S. Mroż­ka. Nam naj­bar­dziej podo­ba­ły się por­tre­ty kró­lów…

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

Historia. To Lubię — poznajemy zakon i klasztor Franciszkanów

W ramach naszych waka­cyj­nych wędró­wek i spo­tkań z histo­rią roz­po­czę­li­śmy cykl pozna­wa­nia zako­nów i klasz­to­rów. Naszym pierw­szym celem był kościół i klasz­tor OO. Fran­cisz­ka­nów.

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

A tak pre­zen­tu­je się rysu­nek przed­sta­wia­ją­cy Klasz­tor Fran­cisz­ka­nów autor­stwa naszej pocie­chy.

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

Kler Garden

W ramach naszych wędró­wek cał­kiem nie­ocze­ki­wa­nie odkry­li­śmy „Tajem­ni­czy ogród” w ser­cu Kra­ko­wa. To ogród w Wyż­szym Semi­na­rium Duchow­nym Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej któ­ry został udo­stęp­nio­ny rodzi­nom do celów wypo­czyn­ku i rekra­acji.

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

Szkoła Tańca Jane Austen.

W ramach Sce­ny Let­niej Nowo­huc­kie­go Cen­trum Kul­tu­ry — podzi­wia­li­śmy występ Zespo­łu Tań­ca Kon­tre­dans dzia­ła­ją­ce­go w Szko­le Tań­ca Jane Austen.
Mogli­śmy zoba­czyć tań­ce od epo­ki Jane Austen po lata 30 XXw. Mary­si naj­bar­dziej do gustu przy­padł Charl­ston — wer­sja wyko­na­na przez nią spodo­ba­ła się tak­że wystę­pu­ją­cym arty­stom.

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

  

Seans Filmowy — Uprowadzona Księżniczka

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

Wystawa Witrażu i Malarstwa na szkle

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

Historia. To lubię — poznajemy Zakon i klasztor Cystersów

Kolej­nym klasz­to­rem któ­ry odwie­dzi­li­śmy w ramach „waka­cyj­nych lek­cji histo­rii” był zało­żo­ny w 1222 r. klasz­tor 00. Cyster­sów w Mogi­le.

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

Wizyta w Ogrodzie Doświadczeń

Ogród Doświad­czeń im. S. Lema w Kra­ko­wie to jed­no z naszych ulu­bio­nych miejsc. Jest to naj­lep­szy nauko­wy plac zabaw…

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

wakacje z edukacją domową - lipiec część I

 

Do ogro­du doświad­czeń w te waka­cje pew­nie jesz­cze zagląd­nie­my nie raz…

Wakacje z edukacją domową — to dopiero początek…

Nasze waka­cje z edu­ka­cją domo­wą dopie­ro się roz­krę­ca­ją — zapra­sza­my na kolej­ne rela­cje z naszych waka­cyj­nych przy­gód.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *