Mary Had a Little Book, czyli… kreatywny język angielski dla dzieciJęzyk angielski dla dzieci piosenki - Kapitan Nauka

Uczenie się innego języka jest nie tylko uczeniem się innych słów na te same rzeczy, ale także uczeniem się innego sposób myślenia o rzeczach” /Flora Lewis/

 

W dzi­siej­szych cza­sach, umie­jęt­ność posłu­gi­wa­nia się przy­naj­mniej jed­nym języ­kiem obcym, jest dla nas, czymś zupeł­nie oczy­wi­stym i natu­ral­nym. O tym, w jakim wie­ku, naj­le­piej jest roz­po­cząć naukę języ­ka obce­go, dys­ku­tu­ją od daw­na róż­ni spe­cja­li­ści: psy­cho­lo­dzy, logo­pe­dzi, meto­dy­cy i… sami nauczy­cie­le. Zda­nia są jed­nak moc­no podzie­lo­ne… Jed­ni pro­po­nu­ją lek­cje już dla 2- czy 3- let­nich dzie­ci, inni wska­zu­ją, aby zacze­kać do ok 5–6 roku życia. Cza­sem spo­ty­ka się i tak skraj­ne opi­nie, jak te, któ­re pro­po­nu­ją roz­po­czę­cie nauki języ­ka obce­go już u nie­mow­ląt.
Nasza archi­me­de­so­wa pocie­cha mia­ła nie­ste­ty kiep­ski począ­tek przy­go­dy z języ­ka­mi obcy­mi… Zaję­cia pro­po­no­wa­ne przez przed­szko­le i potem zerów­kę, zupeł­nie nie speł­ni­ły pokła­da­nych w nich nadziei. Efekt był total­nie odwrot­ny od ocze­ki­wa­ne­go! Dziec­ko moc­no zra­zi­ło się do nauki języ­ka angiel­skie­go. Na całe szczę­ście, pew­ne­go dnia, cór­cia zain­te­re­so­wa­ła się… Hisz­pa­nią — jej histo­rią, kul­tu­rą i tra­dy­cja­mi. I tak zaczę­ła się nasza wiel­ka przy­go­da z języ­kiem Cervan­te­sa!
No, a co z języ­kiem angiel­skim? Hm… No cóż… cór­cia, cią­gle jesz­cze jest bar­dzo nie­uf­na. Pocie­sza­ją­ce jest jed­nak to, że przy­naj­mniej już nie „patrzy na mnie wil­kiem”, kie­dy pro­po­nu­je jej wspól­ną naukę i zaba­wę języ­kiem angiel­skim. Język angiel­ski dla dzie­ci może być prze­cież cał­kiem faj­ny!

 

Integracja sensoryczna na lekcji języka angielskiego

Obser­wu­jąc radość i entu­zjazm z jakim cór­cia uczy się języ­ka hisz­pań­skie­go, posta­no­wi­łam zro­bić wszyst­ko co w mojej mocy, aby z takim samym zapa­łem zechcia­ła zain­te­re­so­wać się języ­kiem Szek­spi­ra. I tak zaczę­łam wyszu­ki­wać w księ­gar­niach i inter­ne­cie cie­ka­we ksią­żecz­ki, słow­ni­ki i pro­gra­my do nauki języ­ka angiel­skie­go. Nie­daw­no tra­fi­łam na coś na praw­dę bar­dzo inte­re­su­ją­ce­go — „Angiel­ski dla dzie­ci — Pio­sen­ki — Do słu­cha­nia, śpie­wa­nia i wspól­nej nauki”.

 

Edukacja domowa

 

Język angiel­ski dla dzie­ci w tym wyda­niu, po raz pierw­szy od bar­dzo daw­na spra­wił mojej cór­ce wiel­ką radość!
Dotknij, zobacz, posłu­chaj i… rusz się z kana­py! Poli­sen­so­rycz­na nauka języ­ka obce­go jest w sta­nie zdzia­łać praw­dzi­we cuda!

 

Edukacja domowa

 

Ten Little Indians pomaga w liczeniu…

Posta­no­wi­li­śmy zacząć od zagad­nie­nia, któ­re naszym zda­niem jest naj­ła­twiej­sze - liczeb­ni­ki. Z wiel­ką łatwo­ścią odszu­ka­li­śmy w ksią­żecz­ce pio­sen­kę „Ten Lit­tle Indians”. Dzię­ki dołą­czo­nej płyt­ce CD od razu mogli­śmy posłu­chać tego utwo­ru.

 

Edukacja domowa

 

Pio­sen­ka „Ten Lit­tle Indians” nie tyl­ko świet­nie pomo­gła nam przy­po­mnieć sobie liczeb­ni­ki od 1 do 10, ale tak­że, zain­spi­ro­wa­ła nas do kil­ku kre­atyw­nych zabaw z języ­kiem angiel­skim.

 

Zabawa 1 — Uzupełnianka

Przy­go­to­wa­li­śmy kar­to­ni­ki z wydru­ko­wa­nym frag­men­tem tek­stu oraz kar­to­ni­ki z liczeb­ni­ka­mi od 1 do 10. Pusz­cza­li­śmy z CD frag­men­ty pio­sen­ki a zada­niem dziec­ka było odpo­wied­nio uzu­peł­niać luki w tek­ście.

 

Edukacja domowa

 

Zabawa 2 — Gra logiczna (wersja łatwa)

Tym razem przy­go­to­wa­li­śmy kar­to­ni­ki przed­sta­wia­ją­ce chłop­ca — małe­go India­ni­na oraz kar­to­ni­ki z liczeb­ni­ka­mi. Rzut kost­ka­mi (jed­ną lub dwo­ma) wska­zy­wał ile musi­my użyć posta­ci do naszej zaba­wy. Dziec­ko tym razem musia­ło wska­zać kar­to­nik z cyfrą, oraz odszu­kać odpo­wied­ni kar­to­nik z nazwą liczeb­ni­ka w języ­ku angiel­skim.

 

Edukacja domowa

 

Książ­ka „Angiel­ski dla dzie­ci — Pio­sen­ki — Do słu­cha­nia, śpie­wa­nia i wspól­nej nauki” posłu­ży­ła nam tym razem do spraw­dza­nia popraw­no­ści wyko­na­nia zada­nia. Dziec­ko ma rewe­la­cyj­ną moż­li­wość natych­mia­sto­wej auto­kon­tro­li wła­snych postę­pów w nauce.

 

Edukacja domowa

 

Zabawa 3 — Gra logiczna (wersja trudniejsza)

Tym razem zada­nie dziec­ka pole­ga­ło na tym, aby dopa­so­wać do licz­by kar­to­ni­ków przed­sta­wia­ją­cych chłop­ca, odpo­wied­ni kar­to­nik z nazwą liczeb­ni­ka w języ­ku angiel­skim.

 

Edukacja domowa

 

Zabawa 4 — Dopasowanka

Tym razem po odsłu­cha­niu z płyt­ki utwo­ru „Ten Lit­tle Indians”, spró­bo­wa­li­śmy takiej zaba­wy…

 

Edukacja domowa

 

Zabawa 5 — Wspólne muzykowanie

Książ­ka „Angiel­ski dla dzie­ci — Pio­sen­ki — Do słu­cha­nia, śpie­wa­nia i wspól­nej nauki” zawie­ra tak­że zapis nuto­wy dla poszcze­gól­nych pio­se­nek.
My pró­bo­wa­li­śmy naszych muzycz­nych sił na pia­ni­nie… Pomysł z zamiesz­cze­niem zapi­su nuto­we­go to praw­dzi­wy strzał w dzie­siąt­kę!

 

Edukacja domowa

 

Zabawa 6 — Zaśpiewaj to sam

Dołą­czo­na do książ­ki „Angiel­ski dla dzie­ci — Pio­sen­ki — Do słu­cha­nia, śpie­wa­nia i wspól­nej nauki” — płyt­ka CD — pozwa­la tak­że na rodzin­ne wspól­ne zaba­wy w for­mie śpie­wa­nia utwo­rów kara­oke. I tu dopie­ro zaczę­ło się nasze rodzin­ne sza­leń­stwo, któ­rym szyb­ko zara­zi­li­śmy nie tyl­ko Wero­ni­kę — naj­lep­szą kole­żan­kę naszej cór­ki z lek­cji hisz­pań­skie­go w Insty­tu­cie Cervan­te­sa, ale nawet jej wie­ko­wą bab­cię Panią Bro­ni­sła­wę.

 

Five Little Ducks dla najmłodszych miłośników liczenia…

Do zabaw z liczeb­ni­ka­mi moż­na wyko­rzy­stać tak­że inną pio­sen­kę — „Five Lit­tle Ducks”. Jed­nak w tym przy­pad­ku wspól­ne zaba­wy będą doty­czyć tyl­ko licze­nia do 5. Takie roz­wią­za­nie może być bar­dzo przy­dat­ne zwłasz­cza dla naj­młod­szych dzie­ci. Ali­cja, 3,5‑letnia cór­ka naszych zna­jo­mych, zwy­czaj­nie zako­cha­ła się w tej pio­sen­ce…

 

 

Edukacja domowa

 

Rainbow Song czyli… kolory w akcji

Język angiel­ski dla dzie­ci czę­sto zaczy­na się tak­że od nauki kolo­rów. Łatwo odszu­ka­li­śmy w ksią­żecz­ce pio­sen­kę „Rain­bow Song” a dzię­ki dołą­czo­nej płyt­ce CD od razu mogli­śmy posłu­chać tego utwo­ru.

 

Edukacja domowa

 

I tym razem pio­sen­ka z książ­ki „Angiel­ski dla dzie­ci — Pio­sen­ki — Do słu­cha­nia, śpie­wa­nia i wspól­nej nauki” sta­ła się inspi­ra­cją do kil­ku naszych kre­atyw­nych zabaw…

 

Zabawa 1 — Wybieranka

Poszcza­li­śmy frag­men­ty pio­sen­ki, a zada­niem dziec­ka było dobrać odpo­wied­ni pisak do usły­sza­nej w języ­ku angiel­skim nazwy kolo­ru. Tęcza ma napraw­dę 7 kolo­rów, ale nam to nie prze­szka­dza.

 

Edukacja domowa

 

Zabawa 2 — Odszukaj i zaznacz (wersja łatwiejsza)

Tym razem wydru­ko­wa­li­śmy tekst pio­sen­ki „Rain­bow Song”. Zada­niem dziec­ka było odszu­ka­nie i zazna­cze­nie (odpo­wied­nim kolo­rem) w tek­ście sło­wa ozna­cza­ją­ce kolo­ry w języ­ku angiel­skim.

 

Edukacja domowa

 

Zabawa 3 — Odszukaj i zaznacz (wersja trudniejsza)

Zno­wu wydru­ko­wa­li­śmy tekst pio­sen­ki „Rain­bow Song”. Następ­nie dziec­ko odsłu­chi­wa­ło odpo­wied­ni frag­ment pio­sen­ki. Zada­niem dziec­ka było odszu­ka­nie i zazna­cze­nie (odpo­wied­nim kolo­rem) w tek­ście miej­sca, gdzie powin­no być sło­wo ozna­cza­ją­ce dany kolor.

 

Edukacja domowa

 

Zabawa 3 — Odszukaj i wklej

Ponow­nie wydru­ko­wa­li­śmy tekst pio­sen­ki „Rain­bow Song”. Następ­nie dziec­ko odsłu­chi­wa­ło odpo­wied­ni frag­ment pio­sen­ki z płyt­ki CD. Zada­niem dziec­ka było odszu­ka­nie i wkle­je­nie w odpo­wied­nie miej­sca kar­to­ni­ków ze sło­wem ozna­cza­ją­cym okre­ślo­ny kolor.

 

Edukacja domowa

 

Zabawa 4 — Kolorowe numery

Tym razem połą­czy­li­śmy naukę kolo­rów z nauka liczeb­ni­ków… Mała moto­ry­ka świet­nie współ­pra­co­wa­ła z ćwi­cze­nia­mi na logicz­ne myśle­nie i kon­cen­tra­cję!

 

Edukacja domowa

 

Zabawa 4 — Kolorowa powtórka

Nauka kolo­rów może prze­bie­gać rów­nież tak…

 

Edukacja domowa

 

Seven Days czyli… śpiewający tydzień

Język angiel­ski dla dzie­ci to tak­że nauka nazw dni tygo­dnia.

Książ­ka „Angiel­ski dla dzie­ci — Pio­sen­ki — Do słu­cha­nia, śpie­wa­nia i wspól­nej nauki” zawie­ra i tym razem sto­sow­ny utwór — „Seven Days”.
Ład­na, ryt­micz­na melo­dia napraw­dę szyb­ko wpa­dła w ucho naszej cór­ce.

 

Edukacja domowa

 

Zabawa 1 — Kolorowy tydzień

Tym razem nasza kre­atyw­na zaba­wa pole­ga­ła na połą­cze­niu nauki nazw dni tygo­dnia z powtór­ką nazew­nic­twa kolo­rów!

 

Edukacja domowa

 

Zabawa 2 — Muzyczny tydzień

Pio­sen­ka „Seven Days” pomo­gła nam utrwa­lać nazwy dni tygo­dnia tak­że w takiej pro­stej zaba­wie… Dziec­ko sły­szy tekst pio­sen­ki z płyt­ki CD i jed­no­cze­śnie poka­zu­je pal­cem kar­to­ni­ki z odpo­wied­ni­mi nazwa­mi dni tygo­dnia.

 

Edukacja domowa

 

Old MacDonald czyli… kochamy zwierzęta

Język angiel­ski dla dzie­ci to tak­że nauka nazw zwie­rząt domo­wych.

W książ­ce „Angiel­ski dla dzie­ci — Pio­sen­ki — Do słu­cha­nia, śpie­wa­nia i wspól­nej nauki”, zna­leź­li­śmy zna­ny i chy­ba bar­dzo lubia­ny przez więk­szość dzie­ci utwór „Old Mac­Do­nald”.

 

 

Edukacja domowa

 

Zabawa 1 — Zwierzęce karaoke

Jak już wspo­mi­na­łam dołą­czo­na do książ­ki płyt­ka CD umoż­li­wia opcje śpie­wa­nia kara­oke. Dzię­ki temu utwór „Old Mac­Do­nald” moż­na tak­że wzbo­ga­cić o wła­sne pro­po­zy­cje nazw zwie­rząt.

 

Zabawa 2 — Zwierzęce odliczanie

Nam uda­ło się połą­czyć naukę nazw zwie­rząt z… powtór­ką nazw liczeb­ni­ków od 1 do 7. Dziec­ko loso­wa­ło kar­to­nik z nazwą dnia tygo­dnia a potem musia­ło podać odpo­wied­nie tłu­ma­cze­nie. Potem wspól­nie liczy­li­śmy jaki to „numer tygo­dnia”. Jeże­li zada­nie zosta­ło wyko­na­ne popraw­nie, wów­czas zja­wia­ło się zwie­rząt­ko… Na koniec dziec­ko musia­ło podać w języ­ku angiel­skim nazwę tego zwie­rząt­ka.

 

Edukacja domowa

 

Zabawa 2 — Zwierzęce pisanie

Utwór „Old Mac­Do­nald” pozwo­lił nam tak­że wzbo­ga­cić nasze zaba­wy o… pisa­nie po śla­dzie. Słu­cha­jąc odpo­wied­nie­go frag­men­tu pio­sen­ki z płyt­ki CD, zmie­nia­li­śmy nazwę zwie­rząt­ka. I tak zaba­wa szło nam śpie­wa­ją­co!

 

Edukacja domowa

 

Udoskonalić plusy…

Książ­ka „Angiel­ski dla dzie­ci — Pio­sen­ki — Do słu­cha­nia, śpie­wa­nia i wspól­nej nauki” zawie­ra napraw­dę wie­le bar­dzo cie­ka­wych pro­po­zy­cji i sta­no­wi świet­ne źró­dło inspi­ra­cji do wła­snych kre­atyw­nych zabaw z języ­kiem angiel­skim. Dla nas, to bar­dzo przy­dat­na pomoc dydak­tycz­na!

W następ­nym wyda­niu, war­to jed­nak roz­wa­żyć dwie kwe­stie. Po pierw­sze ciem­na kolo­ry­sty­ka nie­któ­rych stron książ­ki powo­do­wa­ła spa­dek czy­tel­no­ści tek­stu, co sta­no­wi pew­ną trud­ność zwłasz­cza dla młod­szych użyt­kow­ni­ków. Po dru­gie funk­cję śpie­wa­nia kara­oke war­to wzbo­ga­cić o moż­li­wość poja­wia­nia się na ekra­nie kom­pu­te­ra tek­stu dane­go utwo­ru. My jesz­cze chęt­nie widzie­li­by­śmy moż­li­wość poja­wie­nia się opcji dru­ko­wa­nia z płyt­ki tek­stów i zapi­su nuto­we­go (np.: w pdf)

 

Edukacja domowa

 

Czy „Angiel­ski dla dzie­ci — Pio­sen­ki — Do słu­cha­nia, śpie­wa­nia i wspól­nej nauki” jest god­ny pole­ce­nia? Zde­cy­do­wa­nie tak!

 

Cie­ka­wy dobór pio­se­nek, tek­sty w języ­ku angiel­skim i tłu­ma­cze­nia po pol­sku, ład­ne, pro­ste ilu­stra­cje, zapis nuto­wy i funk­cja kara­oke to napraw­dę ogrom­ne plu­sy tej publi­ka­cji. Melo­die łatwo wpa­da­ją w ucho i są pro­ste do zapa­mię­ta­nia nawet przez naj­młod­sze dzie­ci.

Naszym zda­niem „Angiel­ski dla dzie­ci — Pio­sen­ki — Do słu­cha­nia, śpie­wa­nia i wspól­nej nauki” jest w sta­nie zachę­cić do nauki języ­ka angiel­skie­go każ­de dziec­ko! Moja cór­ka napraw­dę świet­nie się bawi­ła przy tej książ­ce! Jak sama nie­daw­no stwier­dzi­ła… „Wiesz Mamo, myślę że ta książ­ka nauczy angiel­skie­go nawet nasze­go kota”!

Nasza oce­na to: bar­dzo dobry.

 

Edukacja domowa

 

 

Jeże­li podo­bał Ci się nasz post to możesz do nas napi­sać. Możesz tak­że nas laj­ko­wać, udo­stęp­niać i komen­to­wać!

 


;

Zobacz jak Zaba­wy z Archi­me­de­sem uczą się języ­ków obcych:

Nauka języ­ka angiel­skie­go

Nauka języ­ka hisz­pań­skie­go


KapitanNauka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *