Krakowskie Spotkania Artystyczne Kraków 2017 — KONFIGURACJE: Przestrzeń_OtwartaKrakowskie Spotkania Artystyczne 2017 - KONFIGURACJE: Przestrzeń_Otwarta

Sztuka nie ma żadnego celu, jest celem sama w sobie,
jest absolutem, bo jest odbiciem absolutu – duszy
/ Stanisław Przybyszewski/

Poka­za­nie dziec­ku czym jest sztu­ka jest zada­niem napraw­dę bar­dzo trud­nym. My sta­ra­my się obco­wać ze sztu­ką tak czę­sto jak to tyl­ko moż­li­we. Ostat­nio naszą archi­me­de­so­wą eki­pę zain­te­re­so­wa­ły Kra­kow­skie Spo­tka­nia Arty­stycz­ne Kra­ków 2017.

 

Krakowskie Spotkania Artystyczne 2017 - KONFIGURACJE: Przestrzeń_Otwarta

 

Święto sztuki czyli… Krakowskie Spotkania Artystyczne

Kra­kow­skie Spo­tka­nia Arty­stycz­ne to poka­za­nie poten­cja­łu śro­do­wi­ska arty­stycz­ne­go Kra­ko­wa. Pre­zen­tu­jąc na bar­dzo sze­ro­ką ska­lę aktu­al­ny doro­bek arty­stów sztuk pięk­nych, moż­na zoba­czyć ich moż­li­wo­ści, poten­cjał, zakres dzia­łań i pro­fe­sjo­nal­ny pozio­mu twór­czo­ści.

Wyda­rze­nie doty­czy arty­stów, któ­rzy miesz­ka­ją w Kra­ko­wie i zawo­do­wo są zwią­za­ni z tym mia­stem. Impre­za doty­czy tych twór­ców, któ­rzy dzia­ła­ją w wybra­nych dzie­dzi­nach sztu­ki w wymia­rze zarów­no kla­sycz­nym, jak i inter­dy­scy­pli­nar­nym.

 

Gdzie się wybrać?

Lipiec 2017 roku ma być praw­dzi­wym „arty­stycz­nym świę­tem” kra­kow­skich twór­ców, któ­rzy w tym okre­sie cał­ko­wi­cie zdo­mi­nu­ją całe mia­sto, pre­zen­tu­jąc swo­ją twór­czość w zarów­no w muze­ach, jak i insty­tu­cjach kul­tu­ry oraz w pry­wat­nych gale­riach sztu­ki współ­cze­snej.

Wysta­wy towa­rzy­szą­ce obej­mą muzea, insty­tu­cje kul­tu­ry i pry­wat­ne gale­rie sztu­ki, któ­re w tym cza­sie zapre­zen­tu­ją przy­go­to­wa­ny przez sie­bie dowol­ny pokaz indy­wi­du­al­ny lub zbio­ro­wy. Będą to: Muzeum Naro­do­we, Muzeum Histo­rycz­ne Mia­sta Kra­ko­wa, Muzeum Sztu­ki Współ­cze­snej MOCAK, Muzeum Sztu­ki i Tech­ni­ki Japoń­skiej Mang­gha, Nowo­huc­kie Cen­trum Kul­tu­ry, Dom Polo­nii, Mię­dzy­na­ro­do­we Cen­trum Sztuk Gra­ficz­nych, Woje­wódz­ka Biblio­te­ka Publicz­na, Aka­de­mia Sztuk Pięk­nych (Gale­ria ASP, Gale­ria R, Gale­ria Malar­stwa, Gale­ria Jed­nej Książ­ki), Cen­trum Kul­tu­ry Żydow­skiej, Gale­ria Kotłow­nia i Gale­ria GIL Poli­tech­ni­ki Kra­kow­skiej oraz pry­wat­ne gale­rie sztu­ki: Arte­mis, Raven, Flo­riań­ska 22, Goło­gór­ski Gal­le­ry, Jan Fej­kiel Gal­le­ry, Labi­rynt, Otwar­ta Pra­cow­nia, Zde­rzak, Sza­lom, Nauti­lus Gale­ria i Dom Aukcyj­ny, Żarów­ka Cafe, Bar Kawo­wy RIO.

 

Malarstwo… Rzeźba… Rysunek…

My wybra­li­śmy się na wysta­wę ple­ne­ro­wą — KONFIGURACJE. Prze­strzeń Otwar­ta. Wysta­wa ta jest czę­ścią zakro­jo­nej na więk­szą ska­lę pre­zen­ta­cji malar­stwa, rzeź­by i rysun­ku. Wyda­rze­nie to uka­zu­je wybór kil­ku­na­stu prac rzeź­biar­skich o zróż­ni­co­wa­nej for­mie i wyra­zie.

Jak się dowie­dzie­li­śmy, zało­że­niem dobo­ru dzieł było zapre­zen­to­wa­nie w prze­strze­ni frag­men­tu Kra­kow­skich Plant prac, któ­re speł­nia­jąc koniecz­ne wymo­gi mate­ria­ło­wo-tech­no­lo­gicz­ne oraz ade­kwat­ność ska­li. Dzie­ła te mają uka­zać róż­no­rod­ne spoj­rze­nie na ideę rzeź­biar­skiej for­my i mate­rii two­rzy­wa, a co za tym idzie indy­wi­du­al­ną war­stwę tre­ści i zna­czeń.

Dzie­wię­cio­ro auto­rów zapro­szo­nych do poka­zu to arty­ści już doświad­cze­ni, z ukształ­to­wa­nym rzeź­biar­skim języ­kiem. Jak dowie­dzie­li­śmy się, znaj­du­je­my tu, z jed­nej stro­ny przy­kła­dy twór­czo prze­two­rzo­nej figu­ra­cji o nie­mal arche­ty­picz­nych odnie­sie­niach, rzeź­by się­ga­ją­ce do form eks­pre­syj­no — sym­bo­licz­nych, a tak­że obiek­ty będą­ce efek­tem pro­ce­su prze­kra­cza­nia doświad­cze­nia nowo­cze­snej tra­dy­cji rzeź­by i prze­cho­dzą­ce w stre­fę prze­strzen­ne­go zna­ku o zde­cy­do­wa­nie mini­ma­li­stycz­nej for­mu­le komu­ni­ka­tu.

 

Zapra­sza­my do obej­rze­nia naszej mini foto­re­la­cji z tego wyda­rze­nia arty­stycz­ne­go…

 

Krakowskie Spotkania Artystyczne 2017 - KONFIGURACJE: Przestrzeń_Otwarta

 

Krakowskie Spotkania Artystyczne 2017 - KONFIGURACJE: Przestrzeń_Otwarta

 

Krakowskie Spotkania Artystyczne 2017 - KONFIGURACJE: Przestrzeń_Otwarta

 

Krakowskie Spotkania Artystyczne 2017 - KONFIGURACJE: Przestrzeń_Otwarta

 

Krakowskie Spotkania Artystyczne 2017 - KONFIGURACJE: Przestrzeń_Otwarta

 

Krakowskie Spotkania Artystyczne 2017 - KONFIGURACJE: Przestrzeń_Otwarta

 

Krakowskie Spotkania Artystyczne 2017 - KONFIGURACJE: Przestrzeń_Otwarta

 

Krakowskie Spotkania Artystyczne 2017 - KONFIGURACJE: Przestrzeń_Otwarta

 

Krakowskie Spotkania Artystyczne 2017 - KONFIGURACJE: Przestrzeń_Otwarta

 

Krakowskie Spotkania Artystyczne 2017 - KONFIGURACJE: Przestrzeń_Otwarta

 

Krakowskie Spotkania Artystyczne 2017 - KONFIGURACJE: Przestrzeń_OtwartaKrakowskie Spotkania Artystyczne 2017 - KONFIGURACJE: Przestrzeń_Otwarta

 

Krakowskie Spotkania Artystyczne 2017 - KONFIGURACJE: Przestrzeń_Otwarta

 

Krakowskie Spotkania Artystyczne 2017 - KONFIGURACJE: Przestrzeń_Otwarta

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *