Co symfonia ma wspólnego z koparką?… czyli rodzinne warsztaty muzyczneCo symfonia ma wspólnego z koparką?

Muzyka jest osobistym doświadczeniem, Twoją własną myślą i mądrością. Jeśli tym nie żyjesz — nie wydobędziesz muzyki z instrumentu. Uczą Cię, że w muzyce są pewne granice, ale przecież żadna sztuka nie jest ograniczona. /Charlie Parker/

Zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś czym jest muzy­ka? Jak to się dzie­je, że nie­któ­re dźwię­ki nam się podo­ba­ją inne meczą a nawet iry­tu­ją? Do jakiej muzy­ki lubi­my się bawić i tań­czyć, a przy któ­rej popa­da­my w melan­cho­lię i zadu­mę? Czy cisza napraw­dę ist­nie­je? Gdzie prze­bie­ga ta wąska gra­ni­ca mię­dzy muzy­ką a kom­plet­nym łomo­tem? Czy muzy­ka może nam coś opo­wia­dać? Odpo­wie­dzi na te i inne cał­kiem trud­ne pyta­nia, dzie­ci szu­ka­ły pod­czas sobot­nich rodzin­nych warsz­ta­tów muzycz­nych: Co sym­fo­nia ma wspól­ne­go z kopar­ką? Zaję­cia odby­ły się w kra­kow­skim Bun­krze Sztu­ki a popro­wa­dził je Miko­łaj Spoda­ryk.

 

Co symfonia ma wspólnego z koparką?

 

Muzyka jest wszędzie

Warsz­ta­ty muzycz­ne sta­ły się dla nas praw­dzi­wym hitem. Roz­ma­wia­nie o muzy­ce, tak­że tej dość trud­nej i… „odro­bi­nę” kon­tro­wer­syj­nej w odbio­rze, oka­za­ły się łatwiej­sze niż sądzi­li­śmy. Wszy­scy napraw­dę dosko­na­le się bawi­li! Jak się oka­zu­je muzy­ka jest wszę­dzie! Cała zaba­wa pole­ga jed­nak na tym aby umieć ja dostrzec tak­że tam, gdzie inni sły­szą ciszę lub… total­ny łoskot!

 

Łyk klasyki… czyli o czym opowiada nam muzyka?!

  

Inspirująca cisza i… John Cage

John Cage to ame­ry­kań­ski kom­po­zy­tor muzy­ki współ­cze­snej. Jed­na z naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nych posta­ci współ­cze­snej kul­tu­ry. Na warsz­ta­tach pozna­li­śmy jego słyn­ną kom­po­zy­cje…

 

Co symfonia ma wspólnego z koparką?

  

Peter Brotzmann i… jego muzyka

Peter Brot­zmann uwa­ża­ny jest za jed­ne­go z naj­waż­niej­szych przed­sta­wi­cie­li free jaz­zumuzy­ki impro­wi­zo­wa­nej. Na warsz­ta­tach pozna­li­smy słyn­ną kom­po­zy­cję…

 

Co symfonia ma wspólnego z koparką?

  

Trio z Belleville czyli surrealistyczna „bajka dla dorosłych”

Trio z Bel­le­vil­le (Les Tri­plet­tes de Bel­le­vil­le), to dłu­go­me­tra­żo­wy film ani­mo­wa­ny z 2003 roku. Jest to sur­re­ali­stycz­na „baj­ka dla doro­słych” pomy­słu Sylva­ina Cho­me­ta. Ani­ma­cja jest połą­cze­niem kla­sycz­nej ani­ma­cji dwu­wy­mia­ro­wej z trój­wy­mia­ro­wą osa­dzo­ną w realiach mrocz­ne­go mia­sta Bel­le­vil­le w sty­lu Art Déco i jego mrocz­nych miesz­kań­ców. Akcja tego fil­mu roz­gry­wa się wokół histo­rii chłop­ca imie­niem Cham­pion wycho­wy­wa­ne­go przez swo­ją bab­cię na mistrza kolar­skie­go i jego porwa­nia. Warsz­ta­ty poka­za­ły nam muzy­kę w nowym świe­tle…

 

Co symfonia ma wspólnego z koparką?

  

Co symfonia ma wspólnego z koparką… czyli Zgniatacz Dźwięków?!

Warsz­ta­ty pozwo­li­ły nam tez usły­szeć muzy­kę tam, gdzie pozor­nie sły­chać tyl­ko łoskot.

  

Młodzi gniewni kompozytorzy…

Dzie­cia­ki wspól­nie two­rzy­ły wła­sne nowo­cze­sne dzie­ła muzycz­ne… Ory­gi­nal­ne instru­men­ty i nie­zwy­kłe aran­ża­cje!

 

Co symfonia ma wspólnego z koparką?

 

Co symfonia ma wspólnego z koparką?

 

Co symfonia ma wspólnego z koparką?

 

Co symfonia ma wspólnego z koparką?

 

Co symfonia ma wspólnego z koparką?

 

Co symfonia ma wspólnego z koparką?

 

Co symfonia ma wspólnego z koparką?

 

 

Koncert finałowy — Zespół „Eksplodujący kot” w utworze… Dom z ogródkiem.

  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *