Hiszpańskie miasta na Liście Światowego Dziedzictwa Ludzkości… czyli wystawa, którą musieliśmy zobaczyć!Hiszpańskie miasta na Liście Światowego Dziedzictwa Ludzkości

Podróże mają magiczną moc uzdrawiania duszy i zdecydowanie pomagają zdystansować się do problemów dnia codziennego. Nie rozwiązują ich bezpośrednio, jednak pomagają przewartościować i spojrzeć na nie jakby z drugiego brzegu rzeki /Martyna Wojciechowska/

Zna­cie jakieś hisz­pań­skie mia­sta na Liście Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa Ludz­ko­ści?! My jesz­cze do nie­daw­na zupeł­nie nie byli­śmy obe­zna­ni w tema­cie… Wszyst­ko jed­nak zmie­ni­ło się po obej­rze­niu wysta­wy w Insty­tu­cie Cervan­te­sa w Kra­ko­wie.

 

Edukacja domowa

 

Hiszpańskie miasta na Liście Światowego Dziedzictwa Ludzkości…

Zapra­sza­my do naszej małej foto­re­la­cji z tego wyda­rze­nia…

 

Úbeda — Patio dawnego Szpitala Santiago

 

Edukacja domowa

 

Renesansowe zespoły zabytkowe Ubeda i Baeza.

Obszar miej­ski, mia­ste­czek poło­żo­nych na połu­dniu Hisz­pa­nii, pocho­dzi zarów­no z okre­su muzuł­mań­skie­go (IX w.), jak i z cza­sów po rekon­kwi­ście (XIII w.). Istot­ne zmia­ny nastą­pi­ły w okre­sie XVI w., kie­dy mia­sta zosta­ły prze­bu­do­wa­ne pod wpły­wem kon­cep­cji wcze­sne­go rene­san­su. Taka ini­cja­ty­wa urba­ni­stycz­na była zgod­na z wpro­wa­dze­niem do Hisz­pa­nii wło­skich idei huma­ni­stycz­nych. Mia­ło to tak­że istot­ny wpływ na archi­tek­tu­rę Ame­ry­ki Łaciń­skiej.

 

Córdoba — Labirynt kolumn w Wielkim Meczecie

 

Edukacja domowa

 

Zespół zabytkowy w Kordobie.

Jak dowie­dzie­li­śmy się, okres świet­no­ści Kor­do­by roz­po­czął się w VIII w. po zdo­by­ciu mia­sta przez Mau­rów. Zbu­do­wa­no wów­czas oko­ło 300 mecze­tów, a tak­że licz­ne pała­ce i budyn­ki publicz­ne. W XIII za pano­wa­nia Fer­dy­nan­da II Świę­te­go, wewnątrz Wiel­kie­go Mecze­tu Kor­do­by zbu­do­wa­no kate­drę. Wznie­sio­no wów­czas tak­że nowe umoc­nie­nia obron­ne: All­ka­zar Kró­lów Kato­lic­kich oraz wie­żę — for­te­cę Cala­hor­ra.

 

Toledo — Panorama miasta

 

Edukacja domowa

 

Zespół zabytkowy w Toledo.

To napraw­dę pięk­ne mia­sto o prze­szło dwu­ty­siąc­let­niej histo­rii. Znaj­do­wa­ło się naj­pierw pod pano­wa­niem Rzy­mian, a potem kolej­no było: sto­li­cą kró­le­stwa Wizy­go­tów, twier­dzą emi­ra­tu Kor­do­ny, przy­czół­kiem kró­lestw chrze­ści­jań­skich wal­czą­cych z Mau­ra­mi oraz, w XVI w., cza­so­wo ośrod­kiem naj­wyż­szej wła­dzy kró­lew­skiej za pano­wa­nia Karo­la V. Jak dowie­dzie­li­śmy się w mie­ście znaj­du­ją się praw­dzi­we arcy­dzie­ła będą­ce świa­dec­twem obec­no­ści róż­nych cywi­li­za­cji i reli­gii — juda­izmu, chrze­ści­jań­stwa i isla­mu.

 

Salamanca — La Clerecia i Dom Muszli (Casa de las Conchas)

 

Edukacja domowa

 

Zespół zabytkowy w Salamance.

Obszar ten jest boga­ty we wspa­nia­łe zabyt­ki romań­skie, gotyc­kie, mau­re­tań­skie, rene­san­so­we i baro­ko­we. Szcze­gól­nie impo­nu­ją­cy jest oto­czo­ny ze wszyst­kich stron gale­ria­mi i arka­da­mi głów­ny plac mia­sta, Pla­ża May­or. Mia­sto ma rów­nież nie­zwy­kle barw­ną histo­rię. W Vl w. p.n.e. zosta­ło zdo­by­te przez Kar­ta­giń­czy­ków, następ­nie kolej­no przej­mo­wa­li je Rzy­mia­nie, Wizy­go­ci i Mau­ro­wie, pod pano­wa­niem któ­rych pozo­sta­ło do XI w. Jed­nak Sala­man­ka to przede wszyst­kim mia­sto uni­wer­sy­tec­kie. Tutej­szy Uni­wer­sy­tet jest jed­nym z naj­star­szych i naj­waż­niej­szych w całej Euro­pie.

 

Cuenca — Klasztor św. Pawła i Stare Miasto

 

Edukacja domowa

 

Zabytkowe miasto Cuenca.

Ta dosko­na­le zacho­wa­na śre­dnio­wiecz­na warow­nia zosta­ła zbu­do­wa­na przez Mau­rów w ser­cu kali­fa­tu Kor­do­by. Po zdo­by­ciu jej w XII w. przez Kasty­lij­czy­ków, Cuen­ca sta­ła się mia­stem kró­lew­skim i bisku­pim. Do dziś z tam­te­go okre­su zacho­wa­ły się cen­ne zabyt­ki jak np. pierw­sza w Hisz­pa­nii kate­dra gotyc­ka oraz słyn­ne Casas Coiga­das, czy­li tzw. domy wiszą­ce na ska­li­stych zbo­czach góru­ją­cych nad rze­ką Huecar.

 

Ibiza — fragment zabytkowej starówki

 

Edukacja domowa

 

Różnorodność biologiczna i kulturowa.

Ibi­za sta­no­wi dosko­na­ły przy­kład wza­jem­ne­go oddzia­ły­wa­nia wpły­wów śro­do­wi­ska mor­skie­go i wyspiar­skie­go. Gęste łąki posi­do­nies, ende­micz­ne­go gatun­ku traw mor­skich wystę­pu­ją­cych jedy­nie w base­nie Morza Śród­ziem­ne­go, sta­no­wią osto­ję róż­no­rod­nych form życia mor­skie­go. Na Ibi­zie znaj­du­ją się tak­że licz­ne świa­dec­twa boga­tej histo­rii wyspy. Sta­no­wi­ska arche­olo­gicz­ne: Cale­ta (osa­da) i Puig des Molins (cmen­tarz) świad­czą o istot­nej roli, jaką odgry­wa­ła wyspa w pra­dzie­jo­wej gospo­dar­ce regio­nów Morza Śród­ziem­ne­go, a zwłasz­cza w okre­sie fenic­ko — kar­ta­giń­skim. Warow­ne Gór­ne Mia­sto (Alta Vila) sta­no­wi rów­nież cen­ny przy­kład archi­tek­tu­ry woj­sko­wej rene­san­su, któ­ra zna­czą­co wpły­nę­ła na roz­wój for­ty­fi­ka­cji w osa­dach hisz­pań­skich Nowe­go Świa­ta.

 

Ávila — średniowieczne mury miasta

 

Edukacja domowa

 

Zespół zabytkowy w Ávili wraz z kościołami extra-muros.

Wie­dzie­li­ście, że Ávi­la to rodzin­ne mia­sto św. Tere­sy od Jezu­sa i miej­sce pochów­ku wiel­kie­go inkwi­zy­to­ra Torqu­ema­dy. Zało­żo­ne w XI wie­ku, mia­ło bro­nić tery­to­rium Hisz­pa­nii przed Mau­ra­mi. Cha­rak­te­ry­stycz­ną śre­dnio­wiecz­ną suro­wość i czy­stość form archi­tek­to­nicz­nych podzi­wiać moż­na m.in. w kate­drze gotyc­kiej i murach obron­nych, któ­re wraz z 82 pół­okrą­gły­mi basz­ta­mi i 9 monu­men­tal­ny­mi bra­ma­mi — sta­no­wią naj­wspa­nial­szy tego typu zespół w Hisz­pa­nii.

 

Tarragona — Teatr Rzymski

 

Edukacja domowa

 

Zespół archeologiczny Tarraco.

Tar­ra­co (obec­na Tar­ra­go­na) było głów­nym mia­stem admi­ni­stra­cyj­nym i han­dlo­wym na tere­nie obec­nej Hisz­pa­nii w cza­sach rzym­skich oraz ośrod­kiem kul­tu cesar­skie­go dla wszyst­kich pro­win­cji ibe­ryj­skich. Znaj­do­wa­ły się tu wspa­nia­łe budow­le, któ­rych frag­men­ty odsła­nia­ły kolej­ne kam­pa­nie arche­olo­gicz­ne. Pomi­mo, że więk­szość z nich zacho­wa­ła się w sta­nie szcząt­ko­wym, a inne sta­no­wią zale­wie część póź­niej­szych budow­li, to jed­nak i tak dają nie­pod­wa­żal­ne świa­dec­two potę­gi i świet­no­ści daw­nej sto­li­cy pro­win­cji rzym­skiej.

 

San Crlstóbal de la Laguna — Kościół Nuestra Seńora de la Concepción

 

Edukacja domowa

 

Zespół zabytkowy w San Cristóbal de la Laguna na Teneryfie.

Mia­sto posia­da dwa cen­tra urba­ni­stycz­ne: nie­pla­no­wo roz­wi­ja­ją­ce się Mia­sto Gór­ne oraz pla­no­wo zbu­do­wa­ne Mia­sto Dol­ne. To dru­gie powsta­ło wg. wywo­dzą­ce­go się z zasad filo­zo­ficz­nych pla­nu ide­al­ne­go „mia­sta-tery­to­rium”, któ­re­go ele­men­ta­mi są m.in sze­ro­kie uli­ce i otwar­te prze­strze­nie, przy któ­rych roz­lo­ko­wa­ne są pięk­ne kościo­ły oraz budow­le pry­wat­ne i publicz­ne (XVI-XVIII w.).

 

*Tekst napi­sa­no opie­ra­jąc na infor­ma­cjach zawar­tych na tablicz­kach opi­su­ją­cych eks­po­zy­cję wysta­wy.

Wysta­wę moż­na było oglą­dać w dniach 5–12 lip­ca 2017 r w Insty­tu­cie Cervan­te­sa w Kra­ko­wie.

 

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Mali podróż­ni­cy”


Logo projektu Mali Podróżnicy


 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *