Szary znaczy… tęczowy i bardzo słony!
„Spo­za tęczy”… czy­li o co cho­dzi?
Kie­dy zaprzy­jaź­nio­ny blog Baj­do­cja zapro­sił nas do nowe­go pro­jek­tu „Spo­za tęczy” poczu­li­śmy się na praw­dę mega wyróż­nie­ni. Pięć nie­zwy­kłych kolo­rów, pięć nie­zwy­kłych barw „spo­za tęczy” — różo­wy, brą­zo­wy, czar­ny, sza­ry, bia­ły. To się nazy­wa wyzwa­nie!

 

Kolo­ry, kolo­ry…
Czy wie­dzie­li­ście, że w języ­ku pol­skim okre­śle­nie „kolor różo­wy” wzię­ła się od kwia­tu róży, a „kolor czer­wo­ny” od nazwy lar­wy owa­da zwa­ne­go Czerw­cem pol­skim (Mar­ga­ro­des polo­ni­cus)? Ale co począć z takim „sza­rym”? Potocz­nie „szarość„rozumiana jest jako brak kolo­ru. „Sza­rość” sym­bo­li­zu­je mono­to­nię i pospo­li­tość. Ale czy na pew­no?
Nasza rodzin­na burza mózgów wyło­ni­ła kil­ka faj­nych pomy­słów na odświe­żo­ną i chy­ba tro­chę nie­ocze­ki­wa­ną wer­sję „sza­ro­ści”…

 

Bia­ła przy­pra­wa czy… sza­re zło­to?
Naszą opo­wieść o „kolo­rze sza­rym” zaczy­na­my w Wie­licz­ce — małym mia­stecz­ku znaj­du­ją­cym się nie­opo­dal nasze­go rodzin­ne­go Kra­ko­wa.
Halit, czy­li potocz­nie sól kamien­na — pospo­li­ta przy­pra­wa kuchen­na, to mine­rał zna­ny i uży­wa­ny już od cza­sów sta­ro­żyt­nych. Cho­ciaż głów­nym skład­ni­kiem hali­tu jest chlo­rek sodu (NaCl) to jed­nak w sku­pie­niach tego mine­ra­łu pospo­li­cie wystę­pu­ją róż­ne domiesz­ki innych sub­stan­cji. Sól Wie­lic­ka ma licz­ne domiesz­ki ila­ste stąd, jest… sza­ra.
Wie­dzie­li­ście, że w sta­ro­żyt­nym Rzy­mie w posta­ci soli wypła­ca­no żoł­nie­rzom pen­sje? To wła­śnie z tam­te­go okre­su pocho­dzi sło­wo “sala­rium” (łac. sal — sól) i angiel­ski wyraz ozna­cza­ją­cy pen­sję — “sala­ry”!
W Pol­sce na soli kamien­nej poznał się tak­że sam Król Kazi­mierz Wiel­ki. Wydo­by­cie soli w Wie­licz­ce (oraz w Boch­ni) uznał on za spra­wę prio­ry­te­to­wą dla gospo­dar­ki nasze­go kra­ju. Bar­dzo szyb­ko „sza­re złoto„stało się jed­nym z głów­nych źró­deł ogrom­nych wpły­wów pie­nięż­nych do kró­lew­skie­go skarb­ca.

 

Ciem­no, zim­no i… trosz­kę strasz­nie… czy­li Skarb­ni­ku, gdzie jesteś?
Zwar­ci i goto­wi sta­wia­my się przed wej­ściem do Kopal­ni Soli. Humo­ry nam dopi­su­ją, cho­ciaż naj­młod­szy czło­nek eki­py jest tro­che prze­stra­szo­ny. Jesz­cze tyl­ko zmia­na ubra­nia i może­my iść na spo­tka­nie ze Skarb­ni­kiem.

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

Wej­ście do win­dy kopal­nia­nej było praw­dzi­wym prze­ży­ciem…

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

Pod zie­mią szyb­ko stra­chy minę­ły i zaczę­ła się praw­dzi­wa przy­go­da. „Sza­ra” i sło­na przy­go­da 135 metrów pod zie­mią.

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

Nie­ste­ty tym razem nie spo­tka­li­śmy Skarb­ni­ka, ale za to mogli­śmy pooglą­dać m.in. zęby mamu­ta i róg legen­dar­ne­go tura.

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!


Bia­ły jest… sza­ry. A sza­ry jest sło­ny i…kolorowy
Pod­ziem­na przy­go­da była tyl­ko czę­ścią „sza­re­go” sza­leń­stwa. Teraz nad­szedł czas na rzut oka na naj­star­szy szyb gór­ni­czy w Wie­licz­ce oraz sol­ne warsz­ta­ty w Muzeum na Zam­ku Żup­nym.

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

Muzeum zor­ga­ni­zo­wa­ło dla dzie­ci cie­ka­wą grę rodzin­ną zwią­za­ną z wysta­wą sol­ni­czek.

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

Nasze sol­ne pamiąt­ki zawsze będa nam przy­po­mi­nać naszą „sza­rą” i sło­ną przy­go­dę w Wie­licz­ce

 

"Spoza tęczy" - Szary znaczy.... tęczowy i bardzo słony!

 

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Spo­za tęczy”


Logo projektu Spoza tęczy


Komentarze na temat “Szary znaczy… tęczowy i bardzo słony!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *