Edukacyjna ścieżka przyrodnicza w Lesie WolskimPierw­sza w Kra­ko­wie edu­ka­cyj­na ścież­ka przy­rod­ni­cza już dzia­ła. Leśna tra­sa jest ozna­ko­wa­na na zie­lo­no, ma dłu­gość 900 metrów i bie­gnie od przy­stan­ku MPK „Baba Jaga” w Lesie Wol­skim do kop­ca Józe­fa Pił­sud­skie­go. Na tra­sie roz­miesz­czo­no tabli­ce edu­ka­cyj­ne. Dowie­my się z nich, jaka jest histo­ria Lasu Wol­skie­go oraz jakie drze­wa i krze­wy tam rosną. Tu pozna­my tak­że tajem­ni­ce rezer­wa­tu „Panień­skie Ska­ły” i miesz­kań­ców… mar­twych drzew. Tabli­ce infor­mu­ją też o uro­kli­wych pola­nach w lesie i for­mach ochro­ny przy­ro­dy w Pol­sce.

 Plu­sy: faj­ny pomysł, cie­ka­we tabli­ce, dobre ozna­ko­wa­nie tra­sy, ław­ki na więk­szo­ści szla­ku, kosze na śmie­ci, sze­ro­kie podej­ście (ide­al­ne i bez­piecz­ne dla dużych grup), bez­piecz­nie i czy­sto. Naj­cie­kaw­sze miej­sce to sam Rezer­wat Panień­skie Ska­ły. Minu­sy: tra­sa dość mono­ton­na, pra­wie cały czas „pod górę” (w Lesie Wol­skim są zde­cy­do­wa­nie faj­niej­sze tra­sy niż ta!), może być dość trud­na i nie­ste­ty tro­chę nud­na dla młod­szych wędrow­ców. Koniec tra­sy „jak­by nagle urwa­ny” już pod samym Kop­cem… Ocena:dobry z plu­sem. W sumie… pole­ca­my:-) (LOP zamie­rza nie­ba­wem przy­go­to­wać ład­nie ilu­stro­wa­ne prze­wod­ni­ki, któ­re będą dodat­ko­wą pomo­cą dydak­tycz­ną dla dzie­ci w cza­sie leśnych lek­cji, a po ich zakoń­cze­niu — miłą pamiąt­ką z wyciecz­ki).

 

Edukacyjna ścieżka przyrodnicza

 

Edukacyjna ścieżka przyrodnicza

 

Edukacyjna ścieżka przyrodnicza

 

Edukacyjna ścieżka przyrodnicza

 

Edukacyjna ścieżka przyrodnicza

 

Edukacyjna ścieżka przyrodnicza

 

Edukacyjna ścieżka przyrodnicza

 

Edukacyjna ścieżka przyrodnicza

 

Edukacyjna ścieżka przyrodnicza

 

Edukacyjna ścieżka przyrodnicza

 

Edukacyjna ścieżka przyrodnicza

 

Edukacyjna ścieżka przyrodnicza

 

Edukacyjna ścieżka przyrodnicza

 

Edukacyjna ścieżka przyrodnicza

 

Edukacyjna ścieżka przyrodnicza

 

Edukacyjna ścieżka przyrodnicza

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *