Dlaczego Jan Matejko wielkim malarzem był?Tania Księ­gar­nia tuż obok miej­sca zamiesz­ka­nia to praw­dzi­wa zmo­ra każ­de­go kto kocha książ­ki. Zna­cie ten ból? Tak było i tym razem… Weszłam tyl­ko na chwil­kę, aby sobie pooglą­dać co tam mają cie­ka­we­go… Tym razem patrzę i.… co ja widzę? Jan Matej­ko… bar­dzo ład­ne choć trosz­kę nie­po­zor­ne wyda­nie albu­mu malar­stwa a do tego nie­zwy­kle przy­stęp­na cena! Dobra bio­rę, będzie dla Małej „na zaś”. No i się pomy­li­łam! Córa od razu zain­te­re­so­wa­ła się, co tam Mat­ka przy­nio­sła nowe­go do domu i… tak się zaczę­ło!

 

- Mamo a ja chy­ba wiem, kto to był ten Matej­ko! O… i nawet chy­ba już gdzieś widzia­łam taki obraz!”

- Mamo a tu jest napi­sa­ne, że On miesz­kał w Kra­ko­wie… i miał też dwo­rek. Musi­my tam poje­chać!”

I w ten spo­sób „nie­po­zor­ny ale cał­kiem poważ­ny” album malar­stwa stał się mega inspi­ra­cją do kil­ku faj­nych rodzin­nych „wędró­wek histo­rycz­nych” po naszym kocha­nym Kra­ko­wie. Coś mam wra­że­nie, że to jesz­cze nie koniec…

 

Stu­diu­ję malar­stwo Mistrza Jana

 

 

Nasza boha­ter­ka

 

 

 

 

 

 

 

Oglą­da­łam Hołd Pru­ski w książ­ce….

 

 

… ory­gi­nał w Muzeum Naro­do­wym w Sukien­ni­cach w cza­sie Nocy Muze­ów 2015 …

 

 

… oraz miej­sce wyda­rze­nia na Ryn­ku w Kra­ko­wie

 

 

Pora odwie­dzić dom Mistrza Jana

 

 

W Domu Jana Matej­ki

 

 

Ale faj­ny ten dom. Chcia­ła­bym w nim miesz­kać!

 

 

W cza­sie wizy­ty przy pomni­ku Jana Matej­ki przy Bar­ba­ka­nie z wiel­kie­go zachwy­tu zaczę­łam zacho­wy­wać się jak nasto­lat­ki na kon­cer­cie Justi­na Bibe­ra!

 

 

Wizy­ta w Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych im. J. Matej­ki

 

 

Tabli­ca pamiąt­ko­wa na Gma­chu Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Kra­ko­wie

 

 

Przed Pomni­kiem Grun­waldz­kim na Pl. Jana Matej­ki.

 

 

Jan Matej­ko i Jego pra­cow­nia w Muzeum Figur Wosko­wych (Fort przy Kop­cu Kościusz­ki w Kra­ko­wie)

 

 

Wizy­ta w Dwor­ku Jana Matej­ki w Krze­sła­wi­cach (to „aż” 2km od Nasze­go dom­ku.)

 

 

Hura!!! Zali­czy­łam test!

 

 

Wiel­ka kolek­cja sław­nych mala­rzy Jan Matej­ko
Oxford Edu­ca­tio­nal
ISBN 42 978–83-252‑0121‑0

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Przy­go­dy z książ­ką”.


Logo projektu Przygody z książką


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *