Dzień owadaDzien owada

Dzień Owa­da — Uni­wer­sy­tet Rol­ni­czy w Kra­ko­wie 29 — 31 maja 2015 — XV Ogól­no­pol­skie Dni Owa­da — „Owa­dy wokół nas” Wydział Bio­tech­no­lo­gii i Ogrod­nic­twa UR udo­stęp­ni­ło wysta­wy: — żywych owa­dów kra­jo­wych (szkod­ni­ków, owa­dów wod­nych, owa­dów spo­łecz­nych) — pre­zen­ta­cja uczel­nia­nej Hodow­li Owa­dów i Paję­cza­ków Egzo­tycz­nych – paję­cza­ków egzo­tycz­nych (kolek­cja ptasz­ni­ków, pają­ków wyż­szych i skor­pio­nów) — owa­dów dra­pież­nych i para­zy­to­idów, nicie­ni oraz grzy­bów paso­żyt­ni­czych wyko­rzy­sty­wa­nych do bio­lo­gicz­ne­go zwal­cza­nia szkod­ni­ków (dodat­ko­wo pokaz live-view) — roślin owa­do­żer­nych z kolek­cji Ogro­du Bota­nicz­ne­go UJ kolek­cji owa­dów pre­pa­ro­wa­nych – pre­zen­to­wa­nych przez Muzeum Zoo­lo­gicz­ne w Kra­ko­wie, Muzeum Moty­li w Boch­ni oraz kolek­cje kate­dral­ne — foto­gra­fii ento­mo­lo­gicz­nej i przy­rod­ni­czej

A oprócz tego: — „Spe­cja­li­sta radzi”, czy­li o tym co owad jada w ogro­dzie lub par­ku – stu­den­ci odpo­wia­da­li będą na pyta­nia zwią­za­ne z wystę­po­wa­niem orga­ni­zmów szko­dli­wych oraz poży­tecz­nych w naszych ogro­dach — Owa­dzia kuch­nia — Gry i zaba­wy dla dzie­ci

 

Muzeum Moty­li z Boch­ni — gościn­ne wystę­py na Dniu Owa­da

 

dzień owada

 

Oko w oko z pają­kiem… podob­no jedy­ny „grzecz­ny okaz” na całej wysta­wie

 

dzień owada

 

Tre­so­wa­ny stra­szyk witał gości. Kara­lu­chy jed­nak prze­zor­nie poza­my­ka­ne

 

dzień owada

 

Kame­le­on total­nie „zowa­dział” z wra­że­nia

 

dzień owada

 

Zaba­wa inte­rak­tyw­na — Odgło­sy lasu. Pole­cam posłu­chać „odgło­su łosia”…można moc­no się zdzi­wić! Tu roz­da­wa­li tak­że dużo mate­ria­łów dla małych i więk­szych wędrow­ców po Mało­pol­sce… pakiet map i prze­wod­ni­ków. Bar­dzo się nam przy­da­dzą!

 

dzień owada

 

Oko w oko z pają­kiem jakie­go lepiej nie spo­tkać!

 

dzień owada

 

Gale­ria bar­dzo nie­grzecz­nych pają­ków…. nie­któ­re wiel­ko­ści roz­ło­żo­nej męskiej dło­ni!

 

dzień owada

 

Rośli­ny mię­so­żer­ne i ich tre­ser..

 

dzień owada

 

Owa­dy leśne przy pra­cy…. czy­li co ci mali spry­cia­rze robią w lesie. Tu dosta­li­śmy… chrząsz­cza majo­we­go

 

dzień owada

 

Gieł­da owa­dzich pasjo­na­tów… czy­li po ile te lar­wy panie?;-)

 

dzień owada

 

Hodow­cy mró­wek i ich pod­opiecz­ni cza­ro­wa­li leśno-miej­ski­mi opo­wie­ścia­mi. Podob­no jed­na z naj­bar­dziej zło­śli­wych czer­wo­nych mró­wek miesz­ka sobie w… jed­nej z kra­kow­skich Gale­rii Han­dlo­wych….

 

dzień owada

 

Mini domo­we mobil­ne mro­wi­sko

 

dzień owada

 

Sza­rań­cza i jej kole­dzy…

 

dzień owada

 

Kolej­ny Stra­szyk kom­bi­nu­je jak nawiać…

 

dzień owada

 

Kolek­cja owa­dów i paję­cza­ków z całe­go świa­ta…

 

dzień owada

 

Widel­ni­ce i Jęt­ki… pre­pa­ra­ty. Na dru­gim pla­nie eko­lo­gicz­na pułap­ka na owa­dy

 

dzień owada

 

Kolek­cja popu­lar­nych owa­dów z tere­nu Pol­ski.

 

dzień owada

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *