Ogólnopolskie Dni Owada — Uniwersytet Rolniczy Kraków 2016dni owada 2016 w Krakowie

Owa­dy to naj­licz­niej­sza gru­pa zwie­rząt na Zie­mi. Zwie­rzę­ta te albo się kocha albo się… nie­na­wi­dzi — tak mówi wie­lu ludzi. Ale czy maja rację? My posta­no­wi­li­śmy to spraw­dzić oso­bi­ście. I tak tra­fi­li­śmy na „Dni Owa­da” — impre­zę zor­ga­ni­zo­wa­ną przez Uni­wer­sy­tet Rol­ni­czy w Kra­ko­wie.

 

 

 

Mrów­ki są poży­tecz­ne bo m.in. spulch­nia­ją gle­bę , poma­ga­ją roz­sie­wać nasio­na i nisz­czą szkod­ni­ki drzew. Ale czy wie­cie, że mrów­ki moż­na też… jeść? My pozna­li­śmy mrów­ki z Kolum­bii.

 

0001

 

Wie­le gatun­ków owa­dów pro­wa­dzi tak­że paso­żyt­ni­czy tryb życia. Na wysta­wie mogli­śmy oglą­dać te zwie­rzę­ta z bez­piecz­nej odle­gło­ści…

 

0002

 

Nie­któ­re gatun­ki wyglą­da­ły tro­chę nie­sa­mo­wi­cie… A ich lar­wy to ist­ni przy­by­sze z kosmo­su!

 

0004

 

Tur­kuć pod­ja­dek nie jest uko­cha­nym owa­dem ogrod­ni­ków… Ale czy nie jest w sumie pięk­ny?

 

0005

 

Wie­le gatun­ków owa­dów nawet w ter­ra­riach wzbu­dza­ła lek­ki nie­po­kój…

 

0006

 

Paty­cza­ki jed­nak kocha­ją chy­ba wszy­scy?!

 

0007

 

Moty­le… Szko­da że nie były żywe!

 

0001

 

Wysta­wa pozwo­lił nam przyj­rzeć się tro­chę bli­żej mrów­kom „potwo­rom”… Wśie­kli­ca brzmi groź­nie, praw­da?

 

0008

 

Nie­któ­re „owa­dzie potwo­ry” stra­szy­ły na zewnątrz swo­ich dom­ków… Cud­ne praw­da?!

 

0009

 

Stra­szy­ki austra­lij­skie kocha­ją liście malin i jeżyn… Na dobry posi­łek zawsze jest dobra pora!

 

0003

 

Widzie­li­ście praw­dzi­we­go świersz­cza? My tak! I nawet nam zagrał!

 

0010

 

Pani Modlisz­ka posta­no­wi­ła poka­zać się nam w całej oka­za­ło­ści! Wkrót­ce ta owa­dzia mama ma zło­żyć jajecz­ka.

 

0011

 

No dobra tro­chę trud­no było prze­ła­mać strach przed taaaaakim owa­dem… Dali­śmy radę! Oj taki tam sobie paty­czak…

 

0012

 

A ten pan jego­mość to już mega okaz… żuk.

 

0013

 

Wysta­wa pozwo­li­ła nam też pooglą­dać „pra­cę” kor­ni­ka dru­ka­rza…

 

0014

 

Po takich emo­cjach czas na spo­tka­nie z „łagod­ny­mi roślin­ka­mi”… Zaraz zaraz ale te rośli­ny „lubią” owa­dy… tak lubią je jeść.
Hm… w domu mamy rosicz­kę i ta z pew­no­ścią nie jest wege­ta­rian­ką.

 

0015

 

Wysta­wa pozwo­li­ła nam tak­że tro­chę się poba­wić… Niech scho­wa­ją się wsze­la­kie gry kom­pu­te­ro­we!

 

0016

 

0017

 

No dobra… kame­le­ony nie są owa­da­mi! Ale czy nie są cud­ne?

 

0018

 

Na wysta­wie była tez praw­dzi­wa grat­ka! Akso­lot mek­sy­kań­ski we wła­snej oso­bie!

 

0019

 

Wiem! Śli­ma­ki to mię­cza­ki a nie owa­dy. Hm… cho­ciaż zna­leź­li­śmy infor­ma­cję, że UE uwa­ża śli­ma­ki za… ryby.

 

0020

 

Na koniec jesz­cze tro­chę infor­ma­cji ze świa­ta… pają­ków.

 

0021

 

0022

 

Na koniec naszej wypra­wy posta­no­wi­li­śmy zapro­sić do naszej Archi­me­de­so­wej eki­py nowe­go człon­ka… Oto pięk­na i tro­chę tajem­ni­cza kobie­ta a przy tym… mega żar­łok — Stra­szyk austra­lij­ski! Powi­taj­cie Eufro­zy­nę!

 

0001

 

 

 

Jeśli komuś jesz­cze mało to zapra­sza­my do zoba­cze­nia naszej rela­cji z dnia owa­da 2015.

 

 

Komentarze na temat “Ogólnopolskie Dni Owada — Uniwersytet Rolniczy Kraków 2016

  1. My osta­tecz­nie nie dotar­li­śmy. Po muzeum przy­rod­ni­czym oglą­da­li­śmy smo­ki, a potem utknę­li­śmy na aghu na gieł­dzie mine­ra­łów ?
    Karol szczę­śli­wy bo ma spo­ro cie­ka­wych oka­zów. Bra­klo nam dzis cza­su juz na owa­dy ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *