Syn Smoka czyli Japonia dla dzieciZaczarowany świat japońskich baśni i bajek czyli… świat wyobraźni i marzeń

Syn Smo­ka to japoń­ska baśń dla dzie­ci, któ­ra osnu­ta jest na moty­wach ludo­wych. Japo­nia jawi nam się tu jako świat pełen cza­rów, fan­ta­stycz­nych posta­ci, ale też kra­ina wypeł­nio­na miło­ścią i przy­jaź­nią.

Taro Syn Smoka…

Taro to roz­piesz­czo­ny przez bab­cię chło­piec, któ­ry cały wol­ny czas spę­dza tyl­ko na przy­jem­no­ściach, zaba­wie ze zwie­rzę­ta­mi i na wal­kach sumo. Nigdy nie poma­ga w domu i jedy­ne co go inte­re­su­je to zjeść, spać i dobrze się bawić. Pew­ne­go dnia w oko­li­cy poja­wia się zły Czer­wo­ny Dia­beł, któ­ry pory­wa mło­dą Aye, któ­ra jest przy­ja­ciół­ka Taro. Tym­cza­sem bab­cia, któ­ra wycho­wu­je Taro, ule­ga wypad­ko­wi i prze­czu­wa że jej dni dobie­ga­ją już koń­ca. Bez­tro­ski świat Taro nagle roz­pa­da się na milion kawał­ków! Z dnia na dzień z małe­go nic­po­nio­wa­te­go chłop­ca, sta­je się odważ­nym mło­dym męż­czy­zną. Bab­cia posta­na­wia wyja­wić chłop­cu rodzin­ny sekret… Oka­zu­je się, że mama Taro żyje, ale zosta­ła zamie­nio­na w smo­ka i tyl­ko on może ją odna­leźć i pomóc aby zły czar minął.

Baśń, która uczy i bawi…

Boha­te­ro­wie tej egzo­tycz­nej japoń­skiej opo­wie­ści ina­czej się ubie­ra­ją, ina­czej mówią i ina­czej zacho­wu­ją, wszyst­ko jest ina­czej niż to, co dzie­ci zna­ją i koja­rzą z tra­dy­cyj­nych bajek euro­pej­skich. Fan­ta­stycz­ne posta­ci, któ­re boha­te­ro­wie spo­ty­ka­ją na swo­jej dro­dze, zupeł­nie nie są podob­ne do naszych smo­ków czy dia­błów, nawet muzy­ka się­ga do zupeł­nie innej este­ty­ki. Jed­nak uczu­cia i war­to­ści jakie jakie two­rzą ten nie­sa­mo­wi­ty świat sa takie same jak te, o któ­re i my zabie­ga­my. Miłość mat­ki i syna, przy­jaźń, wdzięcz­ność, odwa­ga, spra­wie­dli­wość czy dobro, w każ­dej kul­tu­rze są tak samo waż­ne i tak samo cen­ne. Tak samo wra­ca do ludzi dobro uczy­nio­ne w Euro­pie, jak i w dale­kiej Japo­nii.

Zabierz dziecko do teatru!

Teatr Ludo­wy w Kra­ko­wie Nowej Hucie przy­go­to­wał na praw­dę nie­zwy­kły spek­takl. Tak poka­za­na dzie­ciom Japo­nia, z pew­no­ścią zachwy­ca i moc­no roz­pa­la ser­ca i umy­sły mło­de­go widza. Co cie­ka­we, to nie­zwy­kłe przed­sta­wie­nie pozwa­la­ło małym widzom tak­że nauczyć się kil­ku słów po japoń­sku oraz zoba­czyć na czym pole­ga japoń­ska sztu­ka sumo. Po spek­ta­klu, dzie­ci mogły tak­że zaj­rzeć za kuli­sty teatru, spo­tkać się z akto­ra­mi i zro­bić pamiąt­ko­we zdję­cia.

Impreza dla dzieci, którą warto powtórzyć!

Spek­takl Syn Smo­ka, był czę­ścią więk­szej impre­zy dla dzie­ci, w któ­rej uczest­ni­czy­ło tak­że Muzeum Sztu­ki i Tech­ni­ki Japoń­skiej Mang­gha oraz szko­ła kara­te tra­dy­cyj­ne­go. Na wszyst­kich cze­ka­ło na praw­dę wie­le nie­spo­dzia­nek i atrak­cji. Każ­de dziec­ko mia­ło szan­se wygrać cen­ne nagro­dy książ­ko­we oraz bile­ty do teatru. Dzie­ci wraz z ani­ma­to­ra­mi wyko­ny­wa­ły meto­dą ori­ga­mi czap­ki japoń­skich wojow­ni­ków oraz uczest­ni­czy­ły w poka­zach kara­te.
Faj­na impre­za, któ­rą śmia­ło może­my pole­cić każ­de­mu dziec­ku! Dla nas było to kolej­ne „podróż­ni­cze wyzwa­nie”, cho­ciaż tym razem Japo­nia uka­za­ła nam swo­je nowe, nie­zwy­kłe i jak­że zacza­ro­wa­ne baj­ko­we obli­cze. I tak powstał kolej­ny wpis w ramach pro­jek­tu „Mali Podróż­ni­cy” — Japo­nia.

 

 

Japonia: Bajka Syn Smoka w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie

 

Japonia: Bajka Syn Smoka w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie

 

Japonia: Bajka Syn Smoka w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie

 

Japonia: Bajka Syn Smoka w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie

 

Japonia: Bajka Syn Smoka w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie

 

Japonia: Bajka Syn Smoka w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie

 

Japonia: Bajka Syn Smoka w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie

 

Japonia: Bajka Syn Smoka w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie

 

Japonia: Bajka Syn Smoka w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie

 

 

Japonia: Bajka Syn Smoka w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie

 

Japonia: Bajka Syn Smoka w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie

 

Japonia: Bajka Syn Smoka w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie

 

Japonia: Bajka Syn Smoka w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie

 

Japonia: Bajka Syn Smoka w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie

 

Japonia: Bajka Syn Smoka w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie

 

Japonia: Bajka Syn Smoka w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie

 

Japonia: Bajka Syn Smoka w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie

 

Japonia: Bajka Syn Smoka w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie

 

Pięć minut dla mediów…

Frag­ment spek­ta­klu, któ­ry nas zachwy­cił, możesz zoba­czyć tak­że na naszej stro­nie.

  

Reży­se­ria: Tade­usz Łom­nic­ki
Sce­no­gra­fia i kostiu­my Elż­bie­ta Kwa­sek-Ste­fań­ska
Cho­re­ogra­fia: Justy­na Kacz­mar­ska
Muzy­ka: Adam Pruc­nal

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Mali podróż­ni­cy”


Logo projektu Mali Podróżnicy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *