Olivier Föllmi — Wystawa: Ja i Ty — W poszukiwaniu nowej solidarnościOlivier Föllmi - Wystawa: Ja i Ty - W poszukiwaniu nowej solidarności

Lubię podró­że, dzię­ki nim mogę być wol­ny i zachwy­cać się świa­tem. Lubię foto­gra­fo­wać, bo dzię­ki temu mogę spo­ty­kać się z ludź­mi, bez uprze­dzeń. Jestem foto­gra­fem podróż­ni­kiem, moim ate­lier jest świat, któ­ry prze­mie­rzam, by otwo­rzyć się na róż­no­rod­ność, prze­ko­nać się, że wycho­dząc poza swo­ją oso­bi­stą praw­dę, wszy­scy sta­no­wi­my jed­no”. /Oli­vier Föllmi/

 

Zapra­sza­my Was do Kra­ko­wa na ple­ne­ro­wą wysta­wę: Oli­vier Föl­l­mi — Ja i Ty. W poszu­ki­wa­niu nowej soli­dar­no­ści.” Wysta­wę tą moż­na oglą­dać na naszych Kra­kow­skich Plan­tach, w sąsiedz­twie prze­pięk­ne­go Teatru im. J. Sło­wac­kie­go.

Ten fran­cu­sko-pol­ski pro­jekt skła­da się z 80 wiel­ko­for­ma­to­wych zdjęć zro­bio­nych na prze­strze­ni ponad 30 lat na całym świe­cie przez Oli­vie­ra Föl­l­mie­go. Ten foto­graf, podróż­nik, alpi­ni­sta i pisarz uro­dził się w 1958 roku w Saint-Julien-en-Gene­vo­is koło Gene­wy w rodzi­nie o korze­niach fran­cu­skich, szwaj­car­skich i wło­skich.
Oli­vier Föl­l­mi przez 20 lat prze­mie­rzał nie­zna­ne i tajem­ni­cze zakąt­ki Hima­la­jów, a przez następ­ne dwie deka­dy foto­gra­fo­wał miesz­kań­ców wszyst­kich kon­ty­nen­tów naszej Zie­mi. Arty­sta wła­śnie w taki spo­sób doku­men­to­wał bogac­two kul­tu­ry i tra­dy­cji ludzi z róż­nych stron świa­ta.

Wysta­wie towa­rzy­szy 20 plansz z tek­sta­mi wiel­kich zna­nych ludzi — m.in Papie­ża Fran­cisz­ka, Dalaj­la­my, Alber­ta Ein­ste­ina, ks. Józe­fa Tisch­ne­ra czy Ryszar­da Kapu­ściń­skie­go. Celem tej intry­gu­ją­cej i bar­dzo inspi­ru­ją­cej wysta­wy jest nakło­nie­nie widza (tak­że tego naj­młod­sze­go) do głęb­szej reflek­sji nad rela­cją z ota­cza­ją­cą nas rze­czy­wi­sto­ścią. Dzię­ki tej wysta­wie czło­wiek łatwiej może uświa­do­mić sobie, że wszyst­kich ludzi na Zie­mi łączy coś wyjąt­ko­we­go i mimo dzie­lą­cych nas róż­nic, moż­na szu­kać jed­no­ści i soli­dar­no­ści. To wspa­nia­łą lek­cja sza­cun­ku, tole­ran­cji i miło­ści! War­to obej­rzeć tą wysta­wę w gro­nie naj­bliż­szej rodzi­ny oraz swo­ich przy­ja­ciół.

Wysta­wa Oli­vier Föl­l­mi — Ja i Ty. W poszu­ki­wa­niu nowej soli­dar­no­ści” to na praw­dę wspa­nia­ła podróż „w 80 plansz dooko­ła świa­ta”.

Wysta­wę moż­na oglą­dać od 8 wrze­śnia do 30 paź­dzier­ni­ka.

 

Ja i Ty. W poszukiwaniu nowej solidarności.

 

Ja i Ty. W poszukiwaniu nowej solidarności.

 

Ja i Ty. W poszukiwaniu nowej solidarności.

 

Ja i Ty. W poszukiwaniu nowej solidarności.

 

Ja i Ty. W poszukiwaniu nowej solidarności.

 

Ja i Ty. W poszukiwaniu nowej solidarności.

 

Ja i Ty. W poszukiwaniu nowej solidarności.

 

Ja i Ty. W poszukiwaniu nowej solidarności.

 

Ja i Ty. W poszukiwaniu nowej solidarności.

 

Ja i Ty. W poszukiwaniu nowej solidarności.

 

Ja i Ty. W poszukiwaniu nowej solidarności.

 

Ja i Ty. W poszukiwaniu nowej solidarności.

 

Ja i Ty. W poszukiwaniu nowej solidarności.

 

Nam naj­bar­dziej zapa­dły w pamię­ci takie sło­wa Oli­vie­ra Föl­l­mie­go „Prze­moc jest owo­cem nie­to­le­ran­cji. Na prze­strze­ni wie­ków reli­gie czę­sto sta­no­wi­ły pre­tekst do narzu­ca­nia swo­jej wła­dzy siłą, jed­nak odrzu­cam zbyt pro­ste utoż­sa­mia­nie reli­gii z fana­ty­zmem. Nie­za­leż­nie od wyzna­nia ludzie, któ­rzy nie zamy­ka­ją się w dogma­tach swo­jej wia­ry, poka­za­li mi, że ludz­kie cia­ło jest zbyt małe dla zamiesz­ku­ją­ce­go je ducha i że czło­wiek żyją­cy w zgo­dzie z samym sobą przy­czy­nia się do zapro­wa­dza­nia poko­ju na świe­cie. Kie­dy docie­ra do samej głę­bi swo­jej wia­ry, odkry­wa isto­tę wszyst­kich innych wie­rzeń. Każ­dy męż­czy­zna i każ­da kobie­ta o roz­wi­nię­tej sfe­rze ducho­wej ma w sobie pier­wia­stek bosko­ści.”
A Wy co o tym myśli­cie?

 

Wię­cej na temat wysta­wy może­cie prze­czy­tać TU

 

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Mali podróż­ni­cy”


Logo projektu Mali Podróżnicy


Komentarz na temat “Olivier Föllmi — Wystawa: Ja i Ty — W poszukiwaniu nowej solidarności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *