Sobotni obiad u AmbasadoraKorea Polska Harmony Festival

 

Lubi­cie orien­tal­ne kli­ma­ty? My od pew­ne­go cza­su wprost jej uwiel­bia­my! Szcze­gól­nie nasza cór­ka zako­cha­ła się we „wszyst­kim co azja­tyc­kie”! Naj­pierw była to wiel­ka miłość do Chin a potem do Indii i Japo­nii. W koń­cu jej zain­te­re­so­wa­nia Azją skie­ro­wa­ły się w stro­nę Fili­pin, Taj­lan­dii i Wiet­na­mu…
Przy­zna­cie jed­nak sami, że nic tak nie roz­pa­la umy­słu, wyobraź­ni i ser­ca mło­de­go czło­wie­ka jak spo­tka­nie z żywą kul­tu­ra i tra­dy­cją jakie­goś kra­ju.
Gdy­by­ście mogli zoba­czyć te wypie­ki na twa­rzy i błysk w oczach kie­dy nasza cór­ka wita­ła się i… pró­bo­wa­ła roz­ma­wiać z Piel­grzy­ma­mi z róż­nych stron świa­ta pod­czas Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży. To na praw­dę nie­sa­mo­wi­te prze­ży­cia i wspa­nia­łe wspo­mnie­nia nie tyl­ko dla niej, ale tak­że dla całej naszej rodzi­ny. Wśród róż­nych takich wie­lo­kul­tu­ro­wych spo­tkań jest kil­ka, któ­re wspo­mi­na­my szcze­gól­nie cie­pło…

안녕 [ann­jong] — Dzień dobry! Mówi Wam to coś? Nic? Spo­koj­nie! Nam jesz­cze do nie­daw­na — tak­że kom­plet­nie nic! Teraz jed­nak wie­my, że to sło­wa klu­cze dzię­ki, któ­rym zaczę­li­śmy nawią­zy­wać nowe zna­jo­mo­ści z piel­grzy­ma­mi z Korei Połu­dnio­wej!

 

korea polska harmony festival

 

korea polska harmony festival

 

Nasza przy­go­da z Koreą zaczę­ła się tak na praw­dę już na począt­ku lip­ca. Wte­dy to uczest­ni­czy­li­śmy w Wiel­kiej Galii: „Korea- Pol­ska Har­mo­ny Festi­wal”, któ­ra odby­ła się w Ope­rze Kra­kow­skiej. Spo­tka­nie to było nie­zwy­kłym maria­żem tra­dy­cji i nowo­cze­sno­ści… Wspa­nia­ła muzy­ka, urze­ka­ją­ce tań­ce i… degu­sta­cja dosko­na­łej kuch­ni! Dla chęt­nych była moż­li­wość przy­mie­rze­nia stro­jów ludo­wych oraz oka­zja do zagra­nia w tra­dy­cyj­ne gry kore­ań­skie. Impre­za odby­wa­ła się nie tyl­ko pod patro­na­tem i z obec­no­ścią same­go Amba­sa­do­ra Korei Połu­dnio­wej, co doda­wa­ło całej Galii dodat­ko­we­go pre­sti­żu. Wie­cie, taki tam sobot­ni … „Obiad u Amba­sa­do­ra”. To była na praw­dę wspa­nia­ła impre­za!

Uczestnicząc w tej Wielkiej Galii, nie zapomnieliśmy także, aby zrobić dla Was trochę pamiątkowych fotek i krótkich filmików. Zapraszamy wszystkich do obejrzenia naszej multimedialnej relacji z Wielkiej Galii: „Korea- Polska Harmony Festiwal”. Miłych wrażeń!

 

korea polska harmony festival

 

korea polska harmony festival

 

korea polska harmony festival

 

korea polska harmony festival

 

korea polska harmony festival

 

korea polska harmony festival

 

korea polska harmony festival

 

korea polska harmony festival

 

korea polska harmony festival

 

korea polska harmony festival

 

korea polska harmony festival

 

korea polska harmony festival

 

korea polska harmony festival

 

korea polska harmony festival

 

korea polska harmony festival

        


    

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Mali podróż­ni­cy”


Logo projektu Mali Podróżnicy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *