Książka dzięki której pokochasz książki…Książka dzięki której pokochasz książki...

Najlepsze książki to te, o których każdy czytelnik sądzi,
że takie by też napisał”
/Blaise Pascal/

 

Jed­nym z naj­czę­ściej zada­wa­nych przez rodzi­ców pytań jest: „Jak zachę­cić moje dziec­ko do czy­ta­nia ksią­żek?” W inter­ne­cie moż­na zna­leźć cał­kiem spo­ro róż­nych odpo­wie­dzi. Wypo­wia­da­ją się na ten temat peda­go­dzy, nauczy­cie­le, biblio­te­ka­rze a czę­sto i sami rodzi­ce. Praw­dzi­wy książ­ko­wy zawrót gło­wy! Co jed­nak się sta­nie, kie­dy zupeł­nie nie­ocze­ki­wa­nie głos w dys­ku­sji zabie­rze fran­cu­ska spe­cja­list­ka od mody Fran­co­ize Boucher?! Tak powsta­je świet­na książ­ka!
Oto… Książ­ka dzię­ki któ­rej poko­chasz książ­ki. Nawet jeże­li nie lubisz czy­tać.

 

Książka dzięki której pokochasz książki...

 

Modna książka…

Fran­co­ize Boucher to postać bar­dzo dobrze zna­na w świe­cie mody. Od pew­ne­go cza­su jest to tak­że pisar­ka i ilu­stra­tor­ka. W Pol­sce w 2008 r wyda­no jej książ­kę „Histo­ria mody. Dzie­je ubio­rów od cza­sów pre­hi­sto­rycz­nych do koń­ca XX wie­ku”. Pozy­cja ta szyb­ko zosta­ła uzna­na za świa­to­wy best­sel­ler, bowiem jest naj­ob­szer­niej­sza na ryn­ku pano­ra­ma dzie­jów ubio­ru od pry­mi­tyw­nych odkryć pre­hi­sto­rycz­nych po kapry­sy mody współ­cze­snej.

Czy „Książ­ka dzię­ki któ­rej poko­chasz książ­ki. Nawet jeże­li nie lubisz czy­tać” ma szan­sę odnieść podob­ny suk­ces? To cał­kiem moż­li­we!

 

Odczarować książkę…

Fran­co­ize Boucher napi­sa­ła i zilu­stro­wa­ła kapi­tal­ną ksią­żecz­kę dla dzie­ci (i nie tyl­ko!), któ­ra doko­na­ła rze­czy napraw­dę nie­zwy­kłej… „Książ­ka dzię­ki któ­rej poko­chasz książ­ki. Nawet jeże­li nie lubisz czy­tać” odcza­ro­wu­je książ­kę jako „przed­miot magicz­ny” czy wręcz przed­miot obję­ty sakral­nym uwiel­bie­niem i czcią! Autor­ka trak­tu­je temat nie­zwy­kle lek­ko i z ogrom­nym poczu­ciem humo­ru. Zamiast wyli­czać zna­ne i mega poważ­ne argu­men­ty o zba­wien­no­ści lek­tu­ry dla mózgu naszych dzie­ci, wymy­śla moż­li­we naj­bar­dziej absur­dal­ne „pro­czy­tel­ni­cze” argu­men­ty…

 

Książ­ka dzię­ki któ­rej poko­chasz książ­ki. Nawet jeże­li nie lubisz czy­tać

Uwie­rzy­cie, że Fran­co­ize Boucher poda­je aż 50 powo­dów, dla któ­rych war­to kochać książ­ki?! Poznaj­cie je wszyst­kie a gwa­ran­tu­ję, że już nigdy nie spoj­rzysz na książ­ki bez cie­nia uśmie­chu.

 

Książki i… błędy ortograficzne

 

Książka dzięki której pokochasz książki...

 

Podaruj i… sam przeczytaj

 

Książka dzięki której pokochasz książki...

 

Bez cukru, glutenu i GMO

 

Książka dzięki której pokochasz książki...

 

Zostań superbohaterem

 

Książka dzięki której pokochasz książki...

 

Rozgrzej swoje serce i ciało

 

Książka dzięki której pokochasz książki...

 

Poszukaj odpowiedzi

 

Książka dzięki której pokochasz książki...

 

Anatomia czytelnika

 

Książka dzięki której pokochasz książki...

 

Przyjaźń czy kochanie

 

Książka dzięki której pokochasz książki...

 

Bądź „zielony”

 

Książka dzięki której pokochasz książki...

 

Zrób dobrze wielbłądowi…

 

Książka dzięki której pokochasz książki...

 

Gotowi na wszystko

W „opa­rach” absur­du lek­tu­ry „Książ­ka dzię­ki któ­rej poko­chasz książ­ki. Nawet jeże­li nie lubisz czy­tać” war­to dostrzec „dru­gie bar­dzo edu­ka­cyj­ne dno”. Na koniec dodam tyl­ko, że autor­ką wszyst­kich zwa­rio­wa­nych rysun­ków w tej książ­ce jest tak­że sama Fran­co­ize Boucher.

I co goto­wi na nową książ­kę? Jeże­li tak, to koniecz­nie sko­rzy­staj­cie z ostat­niej pora­dy Fran­co­ize Boucher

 

Książka dzięki której pokochasz książki...

 

A jeże­li nadal nie lubi­cie czy­tać to…

 

Książka dzięki której pokochasz książki...

 

 

Fran­co­ize Boucher
Książ­ka, dzię­ki któ­rej poko­chasz książ­ki.
Nawet, jeśli nie lubisz czy­tać.
Wydaw­nic­two Mucho­mor
ISBN 978–83-6565–008‑5

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *