Matematyka jest piękna — edycja 2 Wielkie otwarcie!Matematyka jest piękna logo

Pro­jekt Mate­ma­ty­ka jest pięk­na — edy­cja 2 , uwa­żam za otwar­ty!

Witam Wszyst­kich ser­decz­nie i zapra­szam do wspól­nej zaba­wy i… nauki!

Nie­któ­rzy zasta­na­wia­ją się pew­nie dla­cze­go zaczy­na­my tak… „dziw­nie”, bo 30 wrze­śnia to nie dość że ostat­ni dzień mie­sią­ca to jesz­cze do tego pią­tek?!
Otóż dokład­nie 30 wrze­śnia przy­pa­da Świa­to­wy Dzień Tablicz­ki Mno­że­nia (World Mul­ti­pli­ca­tion Table Day)!!!

Świa­to­wy Dzień Tablicz­ki Mno­że­nia to akcja pro­pa­go­wa­nia zaba­wo­wej for­my naucza­nia-ucze­nia się mate­ma­ty­ki. Akcja ta ma zachę­cić do przy­po­mnie­nia sobie tablicz­ki mno­że­nia w przy­jem­ny, nie­co­dzien­ny spo­sób i jest jed­no­cze­śnie świet­ną oka­zją dla uczniów do nad­ro­bie­nia „tablicz­ko­wych” zale­gło­ści po waka­cjach. My doro­śli nato­miast mamy świet­ną oka­zję poka­zać dzie­ciom, że mate­ma­ty­ka nie tyl­ko może być faj­na, że mate­ma­ty­ka jest wszę­dzie, ale „zwy­czaj­nie” mate­ma­ty­ka jest pięk­na!!!

Pro­jekt Mate­ma­ty­ka jest pięk­na - edy­cja 2 , to spo­sób na wspo­ma­ga­nie roz­wo­ju inte­lek­tu­al­ne­go naszych dzie­ci przez kształ­to­wa­nie i roz­wi­ja­nie „myśle­nia mate­ma­tycz­ne­go”. W naszym pro­jek­cie mate­ma­ty­ka będzie zin­te­gro­wa­na z róż­ny­mi aspek­ta­mi życia codzien­ne­go a nie trak­to­wa­na tyl­ko jako odręb­ny szkol­ny przed­miot naucza­nia.

Pro­jekt Mate­ma­ty­ka jest pięk­na — edy­cja 2 , to tak­że spo­sób na wykry­wa­nie i roz­wi­ja­nie uzdol­nień u naszych dzie­ci. My spró­bu­je­my poka­zać mate­ma­ty­kę „w dzia­ła­niu”, tak aby „zwer­ba­li­zo­wać świat mate­ma­ty­ki” w świe­cie dziec­ka.

Mate­ma­ty­ka „ukry­ta” jest wszę­dzie! Naszym zada­niem będzie stwo­rze­nie dziec­ku jak naj­wię­cej oka­zji do widze­nia świa­ta „ocza­mi mate­ma­ty­ki”.
W tej edy­cji się­ga­my do „pod­staw języ­ka mate­ma­ty­ki”, dla­te­go w naszej zaba­wie uczest­ni­czyć będą zarów­no dzie­ci przed­szkol­ne, jak i te ze szko­ły pod­sta­wo­wej. Naj­star­szy uczest­nik pro­jek­tu ma 11,5 roku a naj­młod­szy zale­d­wie 2 lat­ka!

Jak widzi­cie zapo­wia­da się na praw­dę świet­na zaba­wa!

Tema­ty­ka pro­jek­tu Mate­ma­ty­ka jest pięk­na — edy­cja 2, jest nastę­pu­ją­ca:

  • 27 X – „Mię­dzy zerem a nie­skoń­czo­no­ścią” (cyfry i licz­by)
  • 24 XI – „Tam gdzie ilo­raz ilo­czy­nu sumu­je róż­ni­ce” (dzia­ła­nia aryt­me­tycz­ne)
  • 29 XII – „Figu­ra­ki z naszej paki” (geo­me­tria figur pła­skich)
  • 26 I – „Okrą­gla­ki i kan­cia­ki” (bry­ły)
  • 23 II – „Tablicz­ka marze­nia” (tablicz­ka mno­że­nia)
  • 30 III – „Syme­tria cha­osu” (zaba­wy geo­me­trią)
  • 27 IV – „Ułam­ki u Anki” (ułam­ki)
  • 25 V – „Mia­ry i pomia­ry cza­sem bez mia­ry”
  • 29 VI – Temat wol­ny

Nasza przy­go­da z mate­ma­ty­ką ma być przede wszyst­kim świet­na zaba­wą dla całej rodzi­ny! Dla­te­go też wpi­sy na naszych blo­gach mogą być rela­cją z warsz­ta­tu prze­pro­wa­dzo­ne­go z naszym dziec­kiem, opi­sem faj­nej wyciecz­ki tema­tycz­nej, spra­woz­da­niem z udzia­łu w cie­ka­wych zaję­ciach edu­ka­cyj­nych, recen­zją inte­re­su­ją­cej książ­ki, wyda­rze­nia lub fil­mu zwią­za­nych z oma­wia­nym tema­tem. Moż­li­wo­ści jest bar­dzo wie­le!
Sło­wem pisze­my o wszyst­kim co Nam faj­ne­go przyj­dzie do gło­wy!
 

A oto nasza dobo­ro­wa eki­pa, któ­ra posta­no­wi­ła wspól­nie bawić się i inspi­ro­wać w pro­jek­cie
Mate­ma­ty­ka jest pięk­na — edy­cja 2
:

Aga — mama­jan­ka i ON
Pro­fil na FB: mama­jan­ka i ON
 
Anna — Kre­atyw­na Mama
Pro­fil na FB: Kre­atyw­na Mama
Dzie­ci: 7 lat, 4,5 roku
 
Anna — Mądre Dzie­ci
Pro­fil na FB: Mądre Dzie­ci
 
Anna — On Ona i dzie­cia­ki
Pro­fil na FB: ON ONA I DZIECIAKI
 
Anna — Pomy­sło­we Smy­ki
Pro­fil na FB: Pomy­sło­we Smy­ki
 
Bar­ba­ra — Zaba­wy z Archi­me­de­sem
Pro­fil na FB: Zaba­wy z Archi­me­de­sem
Dziec­ko: lat pra­wie 7
 
Emi­lia — 360 (i wię­cej) przy­gód
Pro­fil na FB: emisia.pl
Dzie­ci: lat 5 i lat 2
 
Ewe­li­na — Kre­atyw­nie w domu
Pro­fil na FB: Kre­atyw­nie w domu

Dzie­ci: 2 lat­ka, 3 lat­ka i 6 lat
 
Joan­na — Nasza Szko­ła Domo­wa
Pro­fil na FB: Nasza Szko­ła domo­wa
Dzie­ci: 4 i 7 lat.
 

Kata­rzy­na
Pro­fil na FB: FOTOCODZIENNIK
Dzie­ci: 10 lat, 8 lat, 6 lat i 3 lata
 
Mał­go­sia — czy­to­cza­ry
Pro­fil na FB: czy­to­cza­ry
Dzie­ci w wie­ku 5,5 roku

 
Mał­go­rza­ta
Dziec­ko lat 10
 
Nina — Nasze Rodzin­ne Podró­że / World­scho­ol Explo­rers
Pro­fil na FB: Worl­lr­scho­ol Explo­rers
Dziec­ko w wie­ku 6,5

 
Pau­li­na — mysho­we­lo­ve
Pro­fil na FB: Mysho­we­lo­ve
Dziec­ko: 2 lata
 
Pau­li­na — Tosio­we Igrasz­ki
Pro­fil na FB: Tosio­we Igrasz­ki
 
Zespół:
Agniesz­ka — edu­ka­cja z Mon­tes­so­ri (domo­ne­na wyga­sła: http://www.ed-montessori.pl/)
Kami­la — Pro­fil na FB

 

Do naszej zaba­wy moż­na dołą­czyć do koń­ca paź­dzier­ni­ka! Zapra­sza­my!

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

Komentarz na temat “Matematyka jest piękna — edycja 2 Wielkie otwarcie!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *