Gąsienice i… bardzo głodne ptaszki (recenzja gry od Trefl Joker Line)Gąsienice - gra karciana od Trefl JOKER LINE

Entliczek-pentliczek, czerwony stoliczek,
A na tym stoliczku pleciony koszyczek,
W koszyczku jabłuszko, w jabłuszku robaczek,
A na tym robaczku zielony kubraczek.
/Jan Brzechwa/

 

Nade­szła wio­sna a wraz z nią czas na… roz­gląd­nię­cie się za nowy­mi faj­ny­mi gra­mi nie tyl­ko edu­ka­cyj­ny­mi. Oto w nasze ręce tra­fi­ła bar­dzo weso­ła, lek­ka i mega wio­sen­na gra Gąsie­ni­ce od Trefl Joker Line.

 

Gąsienice - gra karciana od Trefl JOKER LINE

 

Głodne ptaszki i… sprytne gąsienice

Wyobraź­cie sobie, że jeste­ście gro­mad­ką małych, kolo­ro­wych weso­łych ptasz­ków, któ­re po świet­nej wspól­nej zaba­wie odro­bi­nę zgłod­nia­ły. Nagle widzi­cie grup­kę sma­ko­wi­cie wyglą­da­ją­cych gąsie­nic. Ale, gdzie zmie­rza­ją te gąsie­nicz­ki? No tak… Gro­ma­da małych spryt­nych gąsie­nic zmie­rza w stro­nę soczy­ste­go i mega ape­tycz­ne­go jabł­ka! Tu mogą scho­wać się w przy­tul­nym dom­ku i… nie będzie im gro­zić już żad­ne nie­bez­pie­czeń­stwo. Ptasz­kom bar­dzo jed­nak bur­czy w brzusz­kach z gło­du i muszą spie­szyć, aby prze­chy­trzyć spryt­ne gąsie­ni­ce. Pta­ki muszą ide­al­ne zapla­no­wać swo­je polo­wa­nie, aby na czas zła­pać sma­ko­wi­te prze­ką­ski. Kto zła­pie ich naj­wię­cej, ten wygry­wa! Ale uwa­ga! Aby osią­gnąć upra­gnio­ny cel potrzeb­na wam będzie nie tyl­ko dobra pamięć, mak­sy­mal­na kon­cen­tra­cja, ale i… odro­bi­na współ­pra­cy! Gdy trzy gąsie­nicz­ki dotrą do jabł­ka, wszy­scy gra­cze będą musie­li nie­ste­ty prze­łknąć gorycz poraż­ki…

 

Gąsienice - gra karciana od Trefl JOKER LINE

 

Małe, ale… z bogatym wnętrzem?

Gąsie­ni­ce to napraw­dę nie­wiel­kie, lecz bar­dzo zgrab­ne i solid­ne pudeł­ko z nie­zwy­kle fan­ta­stycz­ną gra­fi­ką, któ­ra od razu przy­ku­wa naszą uwa­gę. To kom­pak­to­we opa­ko­wa­nie i baj­ko­we opra­co­wa­nie gra­ficz­ne już samo w sobie już intry­gu­je i… zachę­ca, aby koniecz­nie zoba­czyć, co takie­go znaj­du­je się w środ­ku.

Na pierw­szy rzut oka zawar­tość pudeł­ka nie wyda­je się zbyt impo­nu­ją­ca. Wewnątrz odnaj­du­je­my poje­dyn­czą talię kart, żeto­ny i instruk­cję. Szyb­ko jed­nak prze­ko­na­li­śmy się, że w tej w pro­sto­cie drze­mie ogrom­na siła!

 

Karta jabłka

Jabł­ko to wła­śnie to miej­sce, gdzie spryt­ne gąsie­ni­ce pró­bu­ją scho­wać się przed czuj­nym okiem ptasz­ków i… prze­chy­trzyć wszyst­kich gra­czy.

 

Gąsienice - gra karciana od Trefl JOKER LINE

 

Karty akcji

Po roz­pa­ko­wa­niu pudeł­ka odnaj­du­je­my poje­dyn­czą talię kart. To tzw. kar­ty akcji, na któ­re skła­da się 20 kart pta­ków oraz 5 kart spe­cjal­nych. Kar­ty pta­ków są dwo­ja­kie­go rodza­ju. Pierw­sza gru­pa to kar­ty pta­ków jed­no­ko­lo­ro­wych, dru­ga zaś to kar­ty pta­ków dwu­ko­lo­ro­wych.

 

Gąsienice - gra karciana od Trefl JOKER LINE

 

Gąsienice - gra karciana od Trefl JOKER LINE

 

Kar­ty spe­cjal­ne to: kar­ta Ogrod­nik, kar­ta Moty­le, kar­ta Wiatr oraz kar­ta Deszcz. Z wyjąt­kiem kart Moty­le, któ­rych są dwie sztu­ki, pozo­sta­łe są repre­zen­to­wa­ne po jed­nym egzem­pla­rzu. Każ­da kar­ta spe­cjal­na daje zupeł­nie inne moż­li­wo­ści…

 

Gąsienice - gra karciana od Trefl JOKER LINE

 

Pierw­sza kar­ta — Ogrod­nik, pozwa­la… podej­rzeć jeden żeton gąsie­ni­cy.

Dru­ga kar­ta spe­cjal­na — Wiatr, pozwa­la… zamie­nić miej­sca­mi dwie gąsie­ni­ce, ale nie moż­na podej­rzeć ich wize­run­ku.

Kar­ta Deszcz nato­miast pozwa­la… uciec naszym bar­dzo spryt­nym gąsie­ni­com.

Naj­wię­cej nie­spo­dzia­nek kry­ją jed­nak kar­ty Moty­le! Gąsie­ni­ce mogą zamie­nić się w moty­la i… uciec z gry! Nie jest to jed­nak takie pro­ste! Tu gra­cze muszą wyka­zać się super pamię­cią lub… ogrom­nym szczę­ściem.

 

Żetony

Żeto­ny gąsie­nic to 15 bar­dzo solid­nych, gru­bych, ale naszym zda­niem odro­bi­nę zbyt małych kar­to­ni­ków. Odnaj­du­je­my tu żeto­ny w 5 kolo­rach (poma­rań­czo­wy, czer­wo­ny, nie­bie­ski, zie­lo­ny oraz żół­ty) i 3 rodza­jach (gąsie­ni­ca chu­da, gąsie­ni­ca nor­mal­na i gąsie­ni­ca gru­ba)

 

Gąsienice - gra karciana od Trefl JOKER LINE

 

Czas na polowanie

Gra Gąsie­ni­ce to bar­dzo pro­sty mecha­nizm, opie­ra­ją­cy się na cał­kiem zgrab­nej i uda­nej mody­fi­ka­cji gry typu memo­ry. Naj­pierw na sto­li­ku musi­my poło­żyć kar­tę jabł­ka a wokół niej uło­żyć 15 żeto­nów gąsie­nic. Żeto­ny tasu­je­my i ukła­da­my obraz­ka­mi do dołu w odle­gło­ści ok. 15 cm od kar­ty cen­tral­nej. Kar­ty akcji tasu­je­my i odkła­da­my na bok.

Na począt­ku gry wszyst­kie gąsie­ni­ce znaj­du­ją się w tzw. pozy­cji „dale­ko” od jabł­ka.

 

Gąsienice - gra karciana od Trefl JOKER LINE

 

Kie­dy gra roz­krę­ca się część gąsie­nic nadal będzie w pozy­cji „dale­ko”, a część „bli­sko” jabł­ka. Nie­któ­re mogą być tak­że w pozy­cji „w środ­ku”. Kie­dy w tej ostat­niej pozy­cji znaj­dą się aż 3 gąsie­ni­ce, wów­czas wszy­scy gra­cze nie­ste­ty prze­gry­wa­ją. To jeden z moż­li­wych warian­tów zakoń­cze­nia całej gry.

 

Gąsienice - gra karciana od Trefl JOKER LINE

 

Sukces na wyciągniecie dłoni…

Kolej­no każ­dy gracz wycią­ga jed­ną kar­tę akcji oraz odkry­wa jeden żeton gąsie­ni­cy. Teraz trze­ba porów­nać kolor kar­to­ni­ka z gąsie­ni­cą i kolor kar­ty pta­ka. Jeże­li kolo­ry się zga­dza­ją, to wów­czas żeton tra­fia do gra­cza. Jeże­li tra­fi­my na kar­tę spe­cjal­ną to wów­czas ona decy­du­je o naszych dal­szych kro­kach. Wszyst­ko to mamy bar­dzo dokład­nie opi­sa­ne w instruk­cji.

 

Gąsienice - gra karciana od Trefl JOKER LINE

 

Gąsienice - gra karciana od Trefl JOKER LINE

 

Gąsienice - gra karciana od Trefl JOKER LINE

 

Jeże­li kolo­ry się nie zga­dza­ją, wów­czas nasza gąsie­ni­ca przy­bli­ża się do jabł­ka…

 

Gąsienice - gra karciana od Trefl JOKER LINE

 

The winner is…

Zakoń­cze­nie gry może nastą­pić w dwóch przy­pad­kach. O jed­nym — w wer­sji koope­ra­cyj­nej, wspo­mnia­łam już wyżej. Dru­gi wariant to rywa­li­za­cja indy­wi­du­al­na, kie­dy wygry­wa ten, kto ma naj­wię­cej żeto­nów gąsie­nic. Ten wariant roz­gryw­ki koń­czy się w momen­cie, kie­dy wyczer­pia się wszyst­kie kar­ty akcji.

Jak widać Gąsie­ni­ce to mądra współ­pra­ca i… pra­ca indy­wi­du­al­na. Sło­wem gra na medal!

 

A może wariant dla zaawansowanych?

Bar­dziej zło­żo­ny wariant gry zakła­da dwie moż­li­wo­ści, któ­re war­to wypró­bo­wać zaraz po opa­no­wa­niu zasad pod­sta­wo­wych. Tu moż­li­we są aż dwa spo­so­by gry. W przy­pad­ku pierw­szym rzą­dzi zasa­da, że tyl­ko pta­ki jed­no­ko­lo­ro­we pta­ki zła­pać gru­be gąsie­ni­ce. W dru­gim zaś w przy­pad­ku, gdy mamy pta­ka dwu­ko­lo­ro­we­go, wów­czas gracz musi wybrać jeden nad­rzęd­ny kolor, któ­ry zde­cy­du­je, czy żeton może do nas tra­fić, czy też nie.

Praw­da, że to cał­kiem faj­ne pomy­sły? My gra­li­śmy w róż­ne warian­ty i nie­zmien­nie zaba­wa była przed­nia!

 

Dla kogo?

Gra Gąsie­ni­ce to gra prze­zna­czo­na dla 2—5 uczest­ni­ków. To powo­du­je, że nie jest to typo­wa gra impre­zo­wa, lecz raczej kame­ral­na i rodzin­na. Roz­gryw­ki dwu­oso­bo­we lub trzy­oso­bo­we były naj­bar­dziej eks­cy­tu­ją­ce i dawa­ły moż­li­wość zdo­by­cia więk­szej licz­by żeto­nów. Śred­ni czas naszej poje­dyn­czej roz­gryw­ki to ok. 15 minut. Gra jest zatem bar­dzo szyb­ka i jed­no­cze­śnie bar­dzo pro­sta. Na opa­ko­wa­niu czy­ta­my, że jest to pro­po­zy­cja dla dzie­ci w wie­ku 5+. Jed­nak naszym zda­niem w wer­sję pod­sta­wo­wą tej gry, moż­na spo­koj­nie zagrać z dużo młod­szy­mi dzie­cia­ka­mi.

 

Gąsienice - gra karciana od Trefl JOKER LINE

 

Małe auć, czyli coś poszło nie tak!

Gąsie­ni­ce to faj­na, lek­ka i szyb­ka gra, któ­rą war­to posia­dać w swo­ich domo­wych zaso­bach. Pro­sta mecha­ni­ka gry i napraw­dę pięk­na gra­fi­ka robi dobre wra­że­nie już od pierw­szej roz­gryw­ki. Naszym zda­niem, nie wszyt­ko jed­nak poszło „zgod­nie z pla­nem”. Nie­ste­ty, odcie­nie kolo­rów ptasz­ków zosta­ły dobra­ne tro­chę „nie­szczę­śli­wie”… Nie­któ­re bar­wy np.: poma­rań­czo­wa, żół­ta, czy czer­wo­na napraw­dę nie­wie­le się od sie­bie róż­nią. To nie­ste­ty utrud­nia grę, zwłasz­cza naj­młod­szym gra­czom. Spra­wę tro­chę „ratu­ją” sym­bo­le umiesz­czo­ne w pra­wym dol­nym rogu każ­dej kar­ty z pta­kiem. I tak banan koja­rzy nam się z kolo­rem żół­tym a poma­rań­cza z kolo­rem poma­rań­czo­wym. Ale czy serio gwiaz­dy są nie­bie­skie?

 

Gąsienice - gra karciana od Trefl JOKER LINE

 

Gąsienice - gra karciana od Trefl JOKER LINE

 

Podob­nie spra­wa ma się z kolo­ry­sty­ką i roz­mia­rem kar­to­ni­ków gąsie­nic. Naj­młod­si gra­cze mogą mieć pew­ne pro­ble­my z pra­wi­dło­wym roz­po­zna­niem wszyst­kich para­me­trów iden­ty­fi­ku­ją­cych.

Gąsie­ni­ce to gra, któ­ra moż­na śmia­ło pole­cić zwłasz­cza dla młod­szych gra­czy. Ele­ment pamię­cio­wy i jed­no­cze­śnie loso­wy, w połą­cze­niu koope­ra­cją i… rywa­li­za­cją indy­wi­du­al­ną war­to wypró­bo­wać z wła­sny­mi dzie­cia­ka­mi. Doro­sła część rodzi­ny bar­dzo żału­je, że nie ma tro­chę wię­cej kart i żeto­nów. Wer­sja zaawan­so­wa­na, tyl­ko zaostrza ape­ty­ty bar­dziej wyma­ga­ją­cych i doświad­czo­nych użyt­kow­ni­ków.

 

Gąsienice dają czadu!

Gąsie­ni­ce to gra, któ­ra jest spryt­ną mie­szan­ką memo­ry z ele­men­ta­mi roz­gry­wek stra­te­gicz­nych i… loso­wych. Osta­tecz­ny wynik każ­dej roz­gryw­ki w dużym stop­niu bazu­je na umie­jęt­no­ści pla­no­wa­nia swo­ich ruchów, kon­cen­tra­cji i naszej dobrej pamię­ci. To, co zaska­ku­je i jed­no­cze­śnie jest ogrom­nym plu­sem to tak­że bar­dzo umie­jęt­ne zmie­sza­nie gry koope­ra­cyj­nej z rywa­li­za­cją indy­wi­du­al­ną. Tak zapro­jek­to­wa­na gra, to ide­al­ne wpro­wa­dze­nie młod­szych czy począt­ku­ją­cych gra­czy w świat bar­dziej zło­żo­nych roz­gry­wek. Naszym zda­niem gra zde­cy­do­wa­nie będzie się podo­bać całej rodzi­nie! Dla star­szych to rów­nież ide­al­na lek­ka pozy­cja relak­su­ją­ca i prze­ryw­nik mie­dzy „poważ­niej­szy­mi” tytu­ła­mi.

 

Zamiast zakończenia…

Daj­cie znać, jak podo­ba wam się nowa gra Gąsie­ni­ce. Może­cie dawać komen­ta­rze, pisać do nas maile lub przy­sy­łać zdję­cia! Udo­stęp­niaj­cie nasz wpis, aby wię­cej dzie­cia­ków mogło poznać nową faj­ną grę! Pamię­taj­cie tyl­ko, aby koniecz­nie podać źró­dło, bo post kosz­tu­je nas tro­chę pra­cy, cza­su i wysił­ku.

 

Nasza oce­na: bar­dzo dobry

 

Trefl Kraków

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *