Zagadka Grobu Wampira. Detektywi z Tajemniczej 5zagadka grobu wampira

Podstawowym błędem jest podawanie teorii, zanim uzyska się dane. Niepostrzeżenie zaczyna się dostosowywać fakty, by zgadzały się z teoriami, zamiast próbować stworzyć teorię, która byłaby zgodna z faktami
/Arthur Conan Doyle/

 

Kie­dy autor powie­ści kry­mi­nal­nych i sen­sa­cyj­nych dla doro­słych, a do tego jesz­cze arche­olog i dok­tor nauk huma­ni­stycz­nych, bie­rze się za pisa­nie ksią­żek dla dzie­ci, to przy­zna­cie sami, że robi się cał­kiem cie­ka­wie?! Mar­ta Guzow­ska, bo o niej tu mowa, powo­ła­ła do życia zupeł­nie nie­zwy­kłą dzie­cię­cą eki­pę detek­ty­wi­stycz­ną — Ankę i Piotr­ka. Tak też powstał nowy cykl kry­mi­na­łów dla mło­dych czy­tel­ni­ków — Detek­ty­wi z Tajem­ni­czej 5.
Po emo­cjach jakie dostar­czył nam pierw­szy tom cyklu: Zagad­ka Zagi­nio­nej Kamei, z wiel­ką nie­cier­pli­wo­ścią i spo­ry­mi ocze­ki­wa­nia­mi, wypa­try­wa­li­śmy kolej­nej odsło­ny przy­gód mło­dych detek­ty­wów. I oto Detek­ty­wi z Tajem­ni­czej 5 powra­ca­ją w bra­wu­ro­wym sty­lu!
Nowa przy­go­da, nowe wyzwa­nia i zupeł­nie nową daw­kę emo­cji czy­li… Detek­ty­wi z Tajem­ni­czej 5. Zagad­ka Gro­bu Wam­pi­ra.

 

zagadka grobu wampira

 

Wakacje z dreszczykiem

Waka­cje nad morzem? A może waka­cje w górach? Nic z tego! Jak waka­cje, to tyl­ko w szko­le i na doda­tek… koło cmen­ta­rza! Czu­je­cie lek­ki dresz­czyk?! Spo­koj­nie! Szko­ła to tyl­ko miej­sce, gdzie Pan Janek, któ­ry jest arche­olo­giem i wuj­kiem Piotr­ka, oraz jego eki­pa badaw­cza sta­cjo­nu­je, ponie­waż nie­da­le­ko pro­wa­dzą swo­je bar­dzo waż­ne wyko­pa­li­ska. Zapew­ne już domy­śla­cie się, gdzie znaj­du­je się sta­no­wi­sko arche­olo­gicz­ne?

Anka, Pio­trek oraz jego młod­sza sio­stra Jaga i uro­czy szczu­rek Sher­lock, odkry­wa­ją grób wam­pi­ra… Na doda­tek w zupeł­nie nie­wy­ja­śnio­nych oko­licz­no­ściach zni­ka z gro­bu czasz­ka! Teraz nie ma wyj­ścia — Detek­ty­wi z Tajem­ni­czej 5 muszą wkro­czyć do akcji!

 

zagadka grobu wampira

 

zagadka grobu wampira

 

Zagadka Grobu Wampira czyli… myśl logicznie!

Detek­ty­wi z Tajem­ni­czej 5. Zagad­ka Gro­bu Wam­pi­ra to książ­ka o zupeł­nie nowej struk­tu­rze. Przy­go­do­wa fabu­ła mło­dych boha­te­rów łączy w sobie dyna­mi­kę dzie­cię­cej powie­ści detek­ty­wi­stycz­nej, ele­men­ty wie­dzy z zakre­su arche­olo­gii i inte­rak­tyw­ną for­mę zaba­wy inte­lek­tu­al­nej. Śle­dząc kolej­ne pery­pe­tie Anki, Piotr­ka, Jagi i sym­pa­tycz­ne­go szczur­ka Sher­loc­ka, czy­tel­nik będzie musiał odpo­wia­dać na wie­le nur­tu­ją­cych pytań, zbie­rać dowo­dy, wysu­wać i wery­fi­ko­wać hipo­te­zy. Osta­tecz­nie prze­cież, aby z gro­na kil­ku podej­rza­nych wyło­nić zło­dzie­ja, trze­ba tro­chę pogłów­ko­wać!

 

zagadka grobu wampira

 

Zagadka sukcesu

Zagad­ka Gro­bu Wam­pi­ra to jed­nak nie tyl­ko dobra zaba­wa i emo­cje czy­tel­ni­cze, ale tak­że spo­ro akcen­tów peda­go­gicz­nych.
Mar­ta Guzow­ska, zapro­si­ła swo­ich czy­tel­ni­ków do nie­zwy­kłej inte­rak­tyw­nej zaba­wy i pozwo­li­ła poczuć się jak Sher­lock Hol­mes czy detek­tyw Her­ku­les Poirot. Roz­dzia­ły książ­ki czę­sto koń­czą się pyta­niem- zagad­ką. Czy­tel­nik ma do wybo­ru kil­ka warian­tów odpo­wie­dzi a o traf­no­ści swo­je­go wybo­ru może prze­ko­nać się już na począt­ku kolej­ne­go roz­dzia­łu. Taka zaba­wa to nie tyl­ko świet­nie ćwi­cze­nie na kon­cen­tra­cję, ale tak­że roz­wi­ja­nie umie­jęt­no­ści czy­ta­nia ze zro­zu­mie­niem.

 

zagadka grobu wampira

 

Zagad­ka Gro­bu Wam­pi­ra to przy­go­da detek­ty­wi­stycz­na, któ­ra z pew­no­ścią zachę­ca dzie­ci do czy­ta­nia ksią­żek. Treść i kli­mat książ­ki świet­ne pod­kre­śla­ją mini­ma­li­stycz­ne czar­no-bia­łe ilu­stra­cje Aga­ty Raczyń­skiej. Ilu­stra­tor­ka zde­cy­do­wa­ła się też na wyko­rzy­sta­nie w książ­ce pew­nych akcen­tów fio­le­to­wych, co mimo­wol­nie koja­rzy się ze sty­li­sty­ką i orna­men­ty­ką fune­ral­ną. Wszyst­ko to ide­al­nie pasu­je do takie­go „wam­pi­rze­go kli­ma­tu”.

 

zagadka grobu wampira

 

Wampiry nie takie straszne

Detek­ty­wi z Tajem­ni­czej 5 zosta­li wymy­śle­ni na wyraź­ne życze­nie dzie­ci Pani Mar­ty Guzow­skiej, co cał­kiem spo­ro wyja­śnia. Jak twier­dzi sama autor­ka „dla dzie­ci pisze się o wie­le trud­niej, bo mają detek­tor ście­my”. Może wła­śnie dla­te­go Zagad­ka Gro­bu Wam­pi­ra to tak­że spo­ra daw­ka wie­dzy z zakre­su histo­rii i arche­olo­gii. Autor­ka „odcza­ro­wu­je” dzie­cię­ce stra­chy o wam­pi­rach, wyja­śnia­jąc w swo­jej książ­ce, czym wła­ści­wie jest wam­pi­ryzm z nauko­we­go punk­tu widze­nia. Pod koniec książ­ki znaj­du­je się nawet mały roz­dział, któ­ry tłu­ma­czy czy­tel­ni­ko­wi skąd w histo­rii i kul­tu­rze poja­wił się mit wam­pi­ra. Tu znaj­dzie­my tak­że krót­kie infor­ma­cje, o tym co arche­olo­dzy odkry­wa­ją w daw­nych gro­bow­cach oraz… kim jest hie­na cmen­tar­na.

 

zagadka grobu wampira

 

zagadka grobu wampira

 

Detek­ty­wi z Tajem­ni­czej 5. Zagad­ka Gro­bu Wam­pi­ra to naszym zda­niem napraw­dę bar­dzo cie­ka­wa pro­po­zy­cja czy­tel­ni­cza dla dzie­ci. W przy­go­to­wa­niu jest już kolej­ny tom: Zagad­ka Kró­lo­wej Myszy. Też jeste­ście cie­ka­wi, jaka cze­ka nas nowa przy­go­da?!

 

Nasza oce­na: bar­dzo dobry

 

 

Mar­ta Guzow­ska
Detek­ty­wi z Tajem­ni­czej 5
Zagad­ka Gro­bu Wam­pi­ra
Wydaw­nic­two Nasza Księ­gar­nia
ISBN 978–83-10–13241‑3

 

Wydawnictwo Nasza Księgarnia

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *