Wielka księga ciemności



Wielka księga ciemności

Ciemność jest szczodra, jest cierpliwa i zawsze zwycięża,
ale w samym sercu jej siły leży jej słabość:
wystarczy jedna, jedyna świeca, by ją pokonać.
Miłość jest czymś więcej niż świecą.
Miłość potrafi zapalić gwiazdy.
/Matthew Woodring Stover — Gwiezdne wojny — Zemsta Sithów/

 

Dla więk­szo­ści dzie­ci, ciem­ność to temat, któ­ry jest szcze­gól­nie trud­ny do prze­pra­co­wa­nia. Dla­cze­go? Ciem­ność to coś tajem­ni­cze­go, coś co jed­no­cze­śnie roz­bu­dza ludz­ką cie­ka­wość, ale i budzi w nas lęk. Ciem­ność nie­sie ze sobą wiel­kie obiet­ni­ce przy­go­dy, ale może też wyzwo­lić w nas zwie­rzę­ce instynk­ty.
Co zatem zro­bić, aby nie­co „odcza­ro­wać” mro­ki ciem­no­ści i zwią­za­ne z nimi dzie­cię­ce stra­chy? My sta­ra­my się roz­bu­dzać w naszym dziec­ku zain­te­re­so­wa­nia astro­no­mią i zachę­ca­my do obser­wa­cji noc­ne­go nie­ba.
Wła­śnie teraz przy­go­to­wu­je­my się do obser­wa­cji wyjąt­ko­we­go zaćmie­nia księ­ży­ca. W pią­tek, 27 lip­ca 2018 r. od godzi­ny 21:30 Księ­życ, Zie­mia i Słoń­ce usta­wią się dokład­nie w jed­nej linii. Wbrew pozo­rom to zja­wi­sko rzad­sze niż zaćmie­nie Słoń­ca. Bywa­ją lata, w któ­rych zaćmie­nia Księ­ży­ca nie moż­na zoba­czyć ani razu! Cał­ko­wi­te zaćmie­nie potrwa aż 1 godzi­nę 42 minu­ty i 57 sekund. To bar­dzo, bar­dzo dłu­go — naj­dłu­żej w całym XXI wie­ku. Kolej­ne rów­nie dłu­gie będzie mia­ło miej­sce dopie­ro w 2123 roku!
Cze­ka­jąc na to wyjąt­ko­we spo­tka­nie z ciem­no­ścią, wzię­li­śmy na warsz­tat pew­ną bar­dzo cie­ka­wą książ­kę… Wiel­ka księ­ga ciem­no­ści i… wszyst­ko jasne!

 

Wielka księga ciemności

 

Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę.

No to, czym wła­ści­wie jest ta ciem­ność? Skąd się bio­rą na Zie­mi dzień i noc? W jaki spo­sób na prze­strze­ni wie­ków ludzie radzi­li sobie z bra­kiem świa­tła? Kim był Igna­cy Łuka­sie­wicz? Czy to Edi­son ura­to­wał świat przed ciem­no­ścią? Brzmi intry­gu­ją­co, praw­da?! A to zale­d­wie część zaga­dek jakie kry­je w sobie Wiel­ka księ­ga ciem­no­ści.

 

Wielka księga ciemności

 

Nocne przyrodobranie

Nasi przod­ko­wie bali się kie­dy zapa­da­ła ciem­ność… Intu­icja pod­po­wia­da­ła im, że w mro­kach nocy może cza­ić się coś złe­go. Pod osło­na nocy mogli kryć się zło­dzie­je albo groź­ne dra­pież­ne zwie­rzę­ta. Wie­lu ludzi wie­rzy­ło też, ze w nocy poja­wia­ją się róż­no­rod­ne stra­szy­dła, zmo­ry, wam­pi­ry i duchy…

Wiel­ka księ­ga ciem­no­ści pozwa­la roz­pra­wić się z tymi wyima­gi­no­wa­ny­mi stra­cha­mi. I tak np.: wam­pi­rem oka­zje się nie­to­perz Nocek duży a strasz­li­wym potwo­rem zwy­kła ćma Zmierzch­ni­ca tru­pia głów­ka lub… żaba traw­na, któ­ra swo­im noc­nym kum­ka­niem potra­fi wystra­szyć (albo roz­zło­ścić) nie jed­ne­go ama­to­ra spa­nia pod namio­tem.

 

Wielka księga ciemności

 

Wielka księga ciemności

 

A czy w nocy dzie­ją się też jakieś faj­ne rze­czy? Wiel­ka księ­ga ciem­no­ściudo­wad­nia, że tak! Czy wie­dzie­li­ście, że to wła­śnie nocą rośli­ny naj­in­ten­syw­niej rosną i… pobie­ra­ją tlen, czy­li oddy­cha­ją? W nocy roz­kwi­ta­ją rów­nież róż­ne egzo­tycz­ne rośli­ny. Taki spo­sób na życie mają tak­że nie­któ­re rośli­ny polne i leśne zio­ła. Jak myśli­cie, jakie zwie­rzę­ta zapy­la­ją kwia­ty Wie­sioł­ka dwu­let­nie­go? A może chce­cie poznać Łycz­ni­ka ochro­we­go? To nie­zwy­kły gatu­nek grzy­ba, któ­ry w nocy potra­fi… No, tego to wam nie zdra­dzę! Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych intry­gu­ją­cych pytań kry­je wła­śnie Wiel­ką księ­ga ciem­no­ści.

A może zechce­cie też zoba­czyć jak wyglą­da wieś ciem­na nocą? Tam napraw­dę życie aż wre!

 

Wielka księga ciemności

 

Mroczne Głębiny Oceanów

Wiel­ka księ­ga ciem­no­ści poka­za­ła, że nocą nie śpi ani łąka, ani las… No t,o może na dnie oce­anów znaj­dzie­my w koń­cu upra­gnio­na ciszę noc­ną? Nie­ste­ty! Jak się oka­zu­je, nawet tu w mrocz­nych głę­bi­nach oce­anu, nie tyl­ko panu­je spo­ry ruch, ale i oce­an wca­le nie zasy­pia.

Wie­dzie­li­ście, że naj­now­sze bada­nia wyka­zu­ją, że w Rowie Mariań­skim, niska tem­pe­ra­tu­ra, ogrom­ne ciśnie­nie (1100 razy więk­sze od tego, któ­re jest na powierzch­ni) i kom­plet­na ciem­ność, wca­le nie prze­kre­śla­ją szans na to, by zakwi­tło życie?

Wiel­ka księ­ga ciem­no­ści pozwa­la nam spo­tkać w mro­kach oce­anu m.in. żywą ska­mie­nia­łość — Lati­me­rię, Węgo­rza peli­ka­no­we­go, Kała­mar­ni­cę olbrzy­mią i Mątwę. A to dopie­ro część „prze­ra­ża­ją­cych” oce­anicz­nych stwo­rów!

 

Wielka księga ciemności

 

 

New York, New York
I want to wake up in a city
That doesn’t sleep”

Pamię­ta­cie pio­sen­kę Fran­ka Sina­try — New York, New York? No wła­śnie! Mia­sto nigdy nie śpi nocą… Nie śpi Nowy York, nie śpi Lon­dyn, nie śpi Pekin, nie śpi też ani Moskwa.… ani Kra­ków.

 


https://youtu.be/EUrUfJW1JGk

 

Wiel­ka księ­ga ciem­no­ści poka­zu­je, że cho­ciaż zapa­da zmierzch to w mia­stach życie nadal się toczy! Ruch na dro­gach usta­je, chod­ni­ki pusto­sze­ją a mro­ki ciem­no­ści roz­pra­sza­ją tyl­ko lam­py ulicz­ne i… miej­sca gdzie nawet w środ­ku nocy zawsze się coś dzie­je. Szpi­ta­le, restau­ra­cje, teatry, hote­le, lot­ni­ska i sta­cje kole­jo­we to tyl­ko nie­któ­re z takich miejsc.

 

 

Wielka księga ciemności

 

Wielka księga ciemności

 

Wielka księga ciemności czyli… nasz Bilet na Księżyc

Pamię­tam jak wiel­kim zasko­cze­niem i… nie­do­wie­rza­niem, był dla naszej cór­ki moment, gdy po raz pierw­szy mogła obser­wo­wać noc­ne nie­bo na wsi. Do dziś wspo­mi­na to z wiel­kim sen­ty­men­tem… Dzie­ci „mia­sto­we” noc­ne nie­bo, księ­życ i gwiaz­do­zbio­ry widzą zupeł­nie ina­czej. Nie­ste­ty wszyst­ko to przez zanie­czysz­cze­nia świa­tłem…

Wiel­ka księ­ga ciem­no­ści kry­je cał­kiem spo­ro infor­ma­cji o noc­nym nie­bie… Czy Księ­życ świe­ci? Kto zjadł pół księ­ży­ca? Czy na Księ­ży­cu był tyl­ko Pan Twar­dow­ski?

 

Wielka księga ciemności

 

Jaki dzień w moim życiu był najpiękniejszy? To nie był dzień, to była noc

Wiel­ka księ­ga ciem­no­ści odcza­ro­wu­je dzie­cię­ce mro­ki ciem­no­ści i dla­te­go naszym zda­niem to pozy­cja z cyklu I MUST HAVE! Dosko­na­ła jakość, świet­na kon­cep­cja i nie­sa­mo­wi­ty temat! To musi się spodo­bać! Ogrom wie­dzy, któ­ra nie wia­do­mo, jak i kie­dy sama wcho­dzi do gło­wy dziec­ka!

Wiel­ka księ­ga ciem­no­ści prze­zna­czo­na jest dla star­szych przed­szko­la­ków oraz dzie­ci w wie­ku wcze­snosz­kol­nym. To napraw­dę świet­ny tre­ning i moty­wa­cja dla wszyst­kich począt­ku­ją­cych “czy­ta­czy”. Naszym zda­niem naj­faj­niej czy­tać taką książ­kę z rodzi­cem, dziad­ka­mi lub jakimś star­szym opie­ku­nem. Nie­któ­re poję­cia i zja­wi­ska, z pew­no­ścią będą potrze­bo­wać dodat­ko­wych komen­ta­rzy. To będzie napraw­dę faj­nie spę­dzo­ny wspól­ny czas!

A może od dziś raz w tygo­dniu zde­cy­du­je­cie się zga­sić świa­tła po zmro­ku, zapa­li­cie świecz­kę, sią­dzie­cie przy sto­le i… zacznie­cie snuć, róż­ne nie­sa­mo­wi­te histo­rie?! Sami prze­ko­naj­cie się jaka to fraj­da!

I jesz­cze coś… Na koniec mała nie­spo­dzian­ka! Koniecz­nie zobacz­cie, co się dzie­je z okład­ką Wiel­kiej księ­gi ciem­no­ści kie­dy zapa­da mrok!

 

Wielka księga ciemności

 

Hele­na Hara­što­va
ilu­stra­cje Jiři Fran­ta
Wiel­ka księ­ga ciem­no­ści
Wydaw­nic­two Ada­ma­da
ISBN 978–83-7420–860‑4

 

Wydawnictwo Adamada

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *