Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Wielka Księga Przygód 2Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Wielka Księga Przygód 2

Najlepsi przyjaciele – bez względu na to, jacy są albo jak bardzo nas ranią – i tak nimi zawsze będą. Nikt nie jest doskonały. Błędy przyjaciół są do wybaczenia; to właśnie sprawia, że przyjaźń jest prawdziwa.”
/Jessica Ann Redmerski/

Na pol­skim ryn­ku wydaw­ni­czym jest sto­sun­ko­wo mało faj­nych ksią­żek o życiu i uczu­ciach takich „wcze­snych” nasto­lat­ków lub jak kto woli, mło­dych ludzi, któ­rzy wpraw­dzie nie są jesz­cze nasto­lat­ka­mi, ale zupeł­nie nie nie czu­ją się już mały­mi dzieć­mi. Na ten pro­blem zwró­ci­ła mi ostat­nio uwa­gę moja nie­speł­na 9‑latka. Jak dobrze się nad tym zasta­no­wić, to takie infan­tyl­ne tek­sty i infan­tyl­ne rysun­ki, bar­dziej odstra­sza­ją niż zachę­ca­ją do czy­ta­nia. A moja cór­ka uwiel­bia czy­tać książ­ki! A że robi to już od daw­na cał­ko­wi­cie samo­dziel­nie, toteż dość swo­bod­nie dobie­ra sobie lek­tu­ry dla sie­bie. Jej ocze­ki­wa­nia wobec ksią­żek sta­ją się co raz bar­dziej wyma­ga­ją­ce! Stąd też z pew­nym „dresz­czy­kiem emo­cji” i… spo­ry­mi ocze­ki­wa­nia­mi, się­gnę­ły­śmy po kolej­ną książ­kę Agniesz­ki Mie­lech — Emi i Taj­ny Klub Super­dziew­czyn. Wiel­ka Księ­ga Przy­gód 2.

 

Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Wielka Księga Przygód 2

 

Całkiem Nowe Przygody

W szko­le Emi zaczy­na się praw­dzi­wa gorącz­ka spor­to­wych emo­cji. Oto obcho­dy 30-lecia ist­nie­nia szko­ły, do któ­rej uczęsz­cza­ją nasi boha­te­ro­wie, uświet­nią zawo­dy spor­to­we! Nie będą to jed­nak takie zwy­kłe spor­to­we roz­gryw­ki… Oka­zu­je się, że ideą impre­zy będzie rów­ność płci w spo­rcie! Jak się łatwo domy­śleć, nie każ­dy będzie zado­wo­lo­ny z takie­go pomy­słu. Tym­cza­sem w kla­sie Emi poja­wia się ONA… Zosia. To praw­dzi­we trzę­sie­nie zie­mi! Emi sta­je teraz przed mega praw­dzi­wym wyzwa­niem… Klub Super­dziew­czyn będzie mieć do speł­nie­nia nie lada waż­ną misje!

 

Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Wielka Księga Przygód 2

 

Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Wielka Księga Przygód 2

 

Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Wielka Księga Przygód 2

 

Poznajmy się… Oto Emi i Tajny Klub Superdziewczyn

Agniesz­ka Mie­lech stwo­rzy­ła cał­kiem uda­ną serię ksią­żek o pew­nej rezo­lut­nej i nie­zwy­kle pomy­sło­wej dziew­czyn­ce o imie­niu Emi oraz gru­pie jej zwa­rio­wa­nych przy­ja­ciół. Emi pozna­je­my wte­dy, kie­dy cho­dzi ona jesz­cze do zerów­ki i dopie­ro za rok ma roz­po­cząć naukę w szko­le pod­sta­wo­wej w kla­sie pierw­szej. Ta mała, ale bar­dzo zarad­na i wiel­ce ory­gi­nal­na osób­ka, wraz ze swo­imi kole­żan­ka­mi wpa­da wte­dy na napraw­dę genial­ny plan! Emi zakła­da Taj­ny Klub Super­dziew­czyn, któ­re­go hasło „nigdy wię­cej nudy”, to chy­ba naj­lep­sza rekla­ma całej serii jej przy­gód!

W kolej­nych tomach przy­gód Emi, dziew­czyn­ka i jej przy­ja­cie­le zaczy­na­ją stop­nio­wo dora­stać, ale ich przy­go­dy zawsze dostar­cza­ją czy­tel­ni­ko­wi mul­tum emo­cji. Książ­ka Emi i Taj­ny Klub Super­dziew­czyn. Wiel­ka Księ­ga Przy­gód 2, to zupeł­nie nowe i nie­pu­bli­ko­wa­ne wcze­śniej przy­go­dy.

 

Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Wielka Księga Przygód 2

 

Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Wielka Księga Przygód 2

 

 

Wielkie problemy Małych Ludzi

Kie­dy zapy­ta­łam moją cór­kę, czy podo­ba­ła jej się ta książ­ka, to wów­czas usły­sza­łam odpo­wiedz: „Tak, ale… No wiesz mamo Emi i Taj­ny Klub Super­dziew­czyn. Wiel­ka Księ­ga Przy­gód 2, to taka książ­ka oby­cza­jo­wa… Taką książ­kę czy­ta się ina­czej niż przy­go­dów­ki…”. Po pierw­sze pomy­śla­łam, „kur­czę, skąd ona zna takie okre­śle­nie jak Książ­ka oby­cza­jo­wa?”. Po dru­gie „no w sumie, to Mary­sia ma rację”! I fak­tycz­nie książ­ki Agniesz­ki Mie­lech pisa­ne są w bar­dzo spe­cy­ficz­ny spo­sób. Boha­te­ro­wie jej ksią­żek, to takie dzie­ci, któ­re mogły­by miesz­kać tu i teraz… Tu obok w sąsiedz­twie. Akcja zaś osa­dzo­na jest w realiach współ­cze­sne­go świa­ta, współ­cze­snej Pol­ski… Dzie­cia­ki znaj­dą tu tak­że dużo odnie­sień do współ­cze­snej pop kul­tu­ry! Ale co naj­waż­niej­sze, to wła­śnie tu, dzie­ci mogą w taki bez­piecz­ny spo­sób prze­ży­wać praw­dzi­we trud­ne zda­rze­nia… Poja­wie­nie się nowej oso­by w kla­sie, rywa­li­za­cja, utra­ta przy­ja­cie­la, pierw­sze małe tajem­ni­ce… To nie­zmier­nie waż­ne dla mło­de­go czy­tel­ni­ka!

 

Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Wielka Księga Przygód 2

 

Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Wielka Księga Przygód 2

 

Suplement mile widziany

Emi i Taj­ny Klub Super­dziew­czyn. Wiel­ka Księ­ga Przy­gód 2, to oprócz cie­ka­wej i mega wcią­ga­ją­cej histo­rii, tak­że praw­dzi­we kom­pen­dium wie­dzy na temat, jak moż­na zało­żyć taki wła­sny „taj­ny klub przy­gód”. Na koń­cu książ­ki znaj­du­je­my tak­że przy­kła­dy cie­ka­wych quizów, któ­re mogą przy­dać się, kie­dy zało­ży się już taki klub… Sami zobacz­cie jakie to wcią­ga­ją­ce!

 

Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Wielka Księga Przygód 2

 

Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Wielka Księga Przygód 2

 

Książ­ki Agniesz­ki Mie­lech  inspi­ru­ją i pobu­dza­ją wyobraź­nie! To wła­śnie taka lite­ra­tu­ra dopin­gu­je! Dzie­cia­ki snuj­cie marze­nia i sta­raj­cie się reali­zo­wać swo­je pla­ny! To napraw­dę moż­li­we!

 

Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Wielka Księga Przygód 2

 

Dziewczyny, te książki jest dla was i… o Was!

Seria Emi i Taj­ny Klub Super­dziew­czyn, prze­zna­czo­na dla głów­nie dziew­czy­nek w wie­ku 7+. To napraw­dę świet­ny tre­ning i moty­wa­cja dla wszyst­kich począt­ku­ją­cych “czy­ta­czy”. Cie­ka­wa i wcią­ga­ją­ca treść, duża daw­ka humo­ru i sto­sun­ko­wo pro­ste tek­sty dostar­cza­ją mło­dym czy­tel­ni­kom spo­ro wra­żeń i sta­no­wią cał­kiem dobrą, inte­li­gent­ną roz­ryw­kę. Naszym zda­niem Emi i Taj­ny Klub Super­dziew­czyn. Wiel­ka Księ­ga Przy­gód 2, to lek­tu­ra dobra tak­że dla nie­co star­szych czy­tel­ni­ków. Wie­cie, to w sumie taka lek­ka, “bab­ska lite­ra­tu­ra”, tyle że dla… takich jesz­cze małych kobie­tek.

 

Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Wielka Księga Przygód 2

 

 

Nasza oce­na: bar­dzo dobry

 

 

 

Agniesz­ka Mie­lech
Emi i Taj­ny Klub Super­dziew­czyn.
Wiel­ka Księ­ga Przy­gód 2
Wydaw­nic­two Wil­ga
ISBN 978–83-280‑4716‑7

 

Wydawnictwo wilga

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *