Kiedy deszcz pada, dzieci… zamki budujądzieci zamki budują

W czasie deszczu dzieci się nudzą,
To ogólnie znana rzecz.
Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się,
Ale strasznie nudzą się w deszcz”.
/Kabaret Starszych Panów/

W cza­sie desz­czu dzie­ci się nudzą, to ogól­nie zna­na rzecz…” Pamię­ta­cie tę pio­sen­kę z Kaba­re­tu Star­szych Panów?! No, pew­nie że tak! Ale… czy napraw­dę kie­dy za oknem jest sza­ro­bu­ro i cią­gle pada deszcz, dzie­ci ska­za­ne są na nudę? Naszą odpo­wie­dzią jest Colo­ring Kit!

 

dzieci zamki budują

 

Szczęśliwy przypadek

Do mar­ke­tu wpa­dli­śmy dosłow­nie na minut­kę… No wie­cie, takie szyb­kie zaku­py… No i wte­dy, gdzieś mię­dzy bro­ku­ła­mi a chu­s­tecz­ka­mi higie­nicz­ny­mi natknę­ły­śmy się na takie praw­dzi­wą pereł­kę. Colo­ring Kit, czy­li kre­atyw­ny zestaw dla dzie­ci, któ­ry jak się oka­za­ło, szyb­ko stał się w naszym domu praw­dzi­wym hitem. Teraz z całym prze­ko­na­niem mogę stwier­dzić: „kie­dy deszcz pada, dzie­ci wca­le się nie nudzą bo… zam­ki budu­ją!

 

dzieci zamki budują

 

Otwieramy pudełko…

Zestaw kre­atyw­ny Colo­ring Kit, to nie­zbyt duże kar­to­no­we pudeł­ko, w for­mie bar­dzo poręcz­nej tecz­ki z uchwy­tem typu „rącz­ka”. To ostat­nie roz­wią­za­nie naj­bar­dziej spodo­ba­ło się nasze­mu dziec­ku.

W środ­ku Colo­ring Kit znaj­du­je­my zestaw kil­ku „kart — wypy­cha­nek”, któ­re pozwa­la­ją, aby dziec­ko zbu­do­wa­ło mały, ale bar­dzo zgrab­ny zamek. Bar­dzo pro­sta, wręcz intu­icyj­na instruk­cja gra­ficz­na, daje moż­li­wość swo­bod­nej i samo­dziel­nej pra­cy dziec­ka.

 

dzieci zamki budują

 

Do zesta­wu dołą­czo­ne są tak­że dwa zesta­wy kolo­ro­wych fla­ma­strów. Całość dopeł­nia­ją „kar­ty- wypy­chan­ki” z rysun­ka­mi przed­sta­wia­ją­cy­mi miesz­kań­ców zam­ku. Znaj­dzie­my tu m.in kró­la i kró­lo­wą, kró­lew­nę, ryce­rzy a nawet smo­ka i… ducha.

 

dzieci zamki budują

 

A to Ci historia!

Zestaw kre­atyw­ny Colo­ring Kit, to nie tyl­ko faj­ny, bar­dzo pomy­sło­wy spo­sób na nudę, ale tak­że świet­na pomoc dydak­tycz­na. To napraw­dę dosko­na­ły pomysł na „odcza­ro­wa­nie” nud­nych pod­ręcz­ni­ko­wych lek­cji histo­rii. Dla nas była to bar­dzo cen­na inspi­ra­cja do roz­wi­nię­cia tema­tu zwią­za­ne­go z budow­nic­twem sakral­nym i świec­kim w Pol­sce. Tak też zro­dził się pomysł na kil­ka bar­dzo cie­ka­wych wycie­czek…

 

dzieci zamki budują

 

dzieci zamki budują

 

dzieci zamki budują

 

Jedna zabawka… wiele zastosowań

Colo­ring Kit, czy­li kre­atyw­ny zestaw dla dzie­ci, to tak­że ide­al­ne ćwi­cze­nia z zakre­su moto­ry­ki małej. Małe palusz­ki maja oka­zję na wypy­cha­nie, zagi­na­nie i… kolo­ro­wa­nie. Taka zaba­wa jest rów­nież faj­nym ćwi­cze­niem z zakre­su orien­ta­cji i wyobraź­ni prze­strzen­nej. Czy­ta­nie instruk­cji gra­ficz­nej to praw­dzi­wy tre­ning spo­strze­gaw­czo­ści, kon­cen­tra­cji i… cier­pli­wo­ści.

Dodat­ko­wo, war­to wspo­mnieć, że dla dzie­ci, zwłasz­cza z zabu­rze­nia­mi inte­gra­cji sen­so­rycz­nej, Colo­ring Kit, to tak­że dosko­na­ły spo­sób na roz­wi­ja­nie i uspraw­nia­nie per­cep­cji wzro­ko­wej i koor­dy­na­cję wzro­ko­wo-rucho­wą.

 

dzieci zamki budują

 

dzieci zamki budują

 

Uśmiech i dobra zabawa

Zestaw kre­atyw­ny Colo­ring Kit, to napraw­dę świet­nie spę­dzo­ny czas, dobra zaba­wa i mul­tum uśmie­chu. To wła­snie tu zaba­wa uczy, albo jak kto woli nauka sta­je się zaba­wą…

My Colo­ring Kit pole­ca­my z całe­go ser­ca, ponie­waż za napraw­dę nie­wiel­kie pie­nią­dze (w Auchan nie­ca­łe 20zł) moż­na kupić nie tyl­ko faj­ną, kre­atyw­ną „zabaw­kę”, ale przede wszyst­kim spra­wić swo­je­mu dziec­ku wie­le, wie­le rado­ści.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *