Edukacja domowa marzec 2018 — podsumowanieedukacja domowa marzec 2018

Edu­ka­cja domo­wa marzec 2018 — Jak co mie­siąc przed­sta­wia­my krót­kie rela­cje z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń, zabaw i warsz­ta­tów, w któ­rych uczest­ni­czy­li­śmy.

W mar­cu 2018 r. nasze dzia­ła­nia nasta­wio­ne były na pozna­wa­nie naszych sło­wiań­skich korze­ni…

 

 

1. Projekty stałe w których bierzemy udział:

 

Edukacja matematyczna

 • Zdo­byw­cy Wie­dzy — kl 1–3
 • Mat­zoo
 • Matlan­dia kl 4
 • Udział w kon­kur­sie mate­ma­tycz­nym „Kan­gur Mate­ma­tycz­ny”

 

Edukacja przyrodnicza

 • Zdo­byw­cy Wie­dzy — kl 1–3
 • Udział w kon­kur­sie przy­rod­ni­czym „Świe­tlik”

 

Edukacja polonistyczna i historyczna

 • Wład­cy słów kl. 4–6
 • Histlan­dia kl 4–6
 • Zdo­byw­cy Wie­dzy — kl 1–3
 • Cza­ro­wa­nie przez czy­ta­nie” — pro­jekt czy­tel­ni­czy
 • Dzie­cię­ce Biu­ro Detek­ty­wi­stycz­ne”
 • Kon­kurs „Czy­tel­nik Roku” — edy­cja 2017/18

 

Edukacja językowa — języki obce

 • Język angiel­ski — Zdo­byw­cy Wie­dzy — kl 1–3
 • Język hisz­pań­ski — poziom A1.4 w Insty­tu­cie Cervan­te­sa w Kra­ko­wie
 • Język chiń­ski w Insty­tu­cie Kon­fu­cju­sza w Kra­ko­wie

 

Edukacja artystyczna

 • Warsz­ta­ty arty­stycz­ne w Bun­krze Sztu­ki.
 • Warsz­ta­ty arty­stycz­ne w Insty­tu­cie Cervan­te­sa.

 

2. Edukacja domowa marzec 2018 — nasze kreatywne projekty i wydarzenia w których braliśmy udział:

 

Poznajemy pojęcie skali i legendy na mapie

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

Poznajemy życie w grodzie Słowian

Tro­chę teo­rii.…

 

edukacja domowa marzec 2018

 

…oraz nasza makie­ta gro­du.

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

Warsztaty artystyczne „Piosenka o wystawie” w Galerii Bunkier Sztuki

Wię­cej o warsz­ta­tach popro­wa­dzo­nych przez artyst­ki z Taj­wa­nu i Japo­nii prze­czy­ta­cie w naszym wpi­sie: Pio­sen­ka o wysta­wie czy­li… Bun­kier Sztu­ki i warsz­ta­ty z artyst­ka­mi z Taj­wa­nu

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

Wystawa artystów ze Słowacji — druciarzy

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

W poszukiwaniu Słowian i Piastów — wizyta w Muzeum Archeologicznym w Krakowie

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

W poszukiwaniu wojów Mieszka I i rycerzy — Muzeum Narodowe w Krakowie

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

]edukacja domowa marzec 2018

 

Udział w konkursie Świetlik i Matematyczny Kangur

Ostat­nie chwi­le relak­su przed kon­kur­sem.…

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

Wizyta w galerii na wystawie malarstwa

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

Poznajemy wielkich naukowców

 

edukacja domowa marzec 2018

 

 

Mistrzowie w Cervantesie: Maruja Mallo — warsztaty artystyczne w Instytucie Cervantesa

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

Po warsz­ta­tach obej­rze­li­śmy tak­że wysta­wę pla­ka­tów fil­mo­wych… Tydzień Kina Hisz­pań­skie­go

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

Smocza godzina w Instytucie Konfucjusza — poznajemy szczęśliwe chińskie symbole i kolory

 

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

Słowiańskie zwyczaje — Obchodzimy Jare Gody

 

edukacja domowa marzec 2018

 

Sło­wiań­skie zaple­ci­ny czy­li… od dzi­siaj mam nowe Sło­wiań­skie imię — Żywia

 

edukacja domowa marzec 2018

 

Targi Wielkanocne na Rynku Głównym

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

Historia o „sprutych majtasach” czyli… Spacer Ornitologiczny

Jak co mie­siąc uczest­ni­czy­li­śmy w spa­ce­rze detek­ty­wi­stycz­nym zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Dzie­cię­ce Biu­ro Detek­ty­wi­stycz­ne Pani Fish­ki. Tym razem mali detek­ty­wi pro­wa­dzi­li śledz­two zwią­za­ne z modą i jej sza­leń­stwa­mi. Mło­dzi detek­ty­wi odwie­dzi­li tym razem Jamę Micha­li­ka, Kamie­ni­cę Hipo­li­tów (oddział Muzeum Histo­rycz­ne­go Mia­sta Kra­ko­wa) i Gale­rię Sztu­ki Pol­skiej XIX w. w Sukien­ni­cach (oddział Muzeum Naro­do­we­go w Kra­ko­wie)

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

Międzynarodowy Dzień Teatru

W ramach obcho­dów Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Teatru pozna­wa­li­śmy twór­czość W. Szek­spi­ra, oglą­da­li­śmy jego krze­sło ( w zbio­rach rodzi­ny Czar­to­ry­skich w Muzeum Naro­do­wym w Kra­ko­wie) oraz wyko­na­li­śmy makie­tę jego teatru.

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

Tradycje i zwyczaje Wielkanocne… czyli tuż przed Wielkanocą

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

edukacja domowa marzec 2018

 

A już wkrót­ce kolej­na rela­cja z naszych dzia­łań w ramach edu­ka­cji domo­wej. A teraz zdra­dzi­my wam tajem­ni­cę… będą jesz­cze Sło­wia­nie!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *