Dziś idę walczyć Mamo… Najmłodsi w walce o wolną Polskę (recenzja)Dziś idę walczyć, Mamo...

Dziś idę walczyć Mamo!
Może nie wrócę więcej,
Może mi przyjdzie polec tak samo
Jak, tyle, tyle tysięcy

Poległo polskich żołnierzy
Za Wolność naszą i sprawę,
Ja w Polskę, Mamo, tak strasznie wierzę
I w świętość naszej sprawy

Dziś idę walczyć — Mamo kochana,
Nie płacz, nie trzeba, ciesz się, jak ja,
Serce mam w piersi rozkołatane,
Serce mi dziś tak cudnie gra.”
/Józef Szczepański „Ziutek”/

 

Opo­wie­ści o histo­rii Pol­ski, czę­sto bywa­ją bar­dzo trud­ne i budzą dużo emo­cji. Tysią­ce dat, mno­gość posta­ci oraz wie­lo­wy­mia­ro­we fak­ty i inter­pre­ta­cje spra­wia­ją trud­ność nawet doro­słym. Nie­któ­re zda­rze­nia bywa­ją bar­dzo bole­sne i nawet po latach trud­no mówić o nich bez wzbu­dza­nia kon­tro­wer­sji. Jed­no­znacz­na oce­na czy inter­pre­ta­cja bywa wręcz nie­moż­li­wa. Dzie­ciom bar­dzo trud­no zro­zu­mieć wszyst­kie niu­an­se histo­rycz­nych opo­wie­ści i tym bar­dziej z więk­szą sta­ran­no­ścią musi­my dobie­rać sto­sow­ne lek­tu­ry i inne pomo­ce dydak­tycz­ne. My ostat­nio tra­fi­li­śmy na taką lek­tu­rę, któ­ra w naszej oce­nie jest bar­dzo cie­ka­wą inspi­ra­cją do wie­lu dłu­gich i mądrych roz­mów — Dziś idę wal­czyć Mamo… Naj­młod­si w wal­ce o wol­ną Pol­skę.

 
Dziś idę walczyć, Mamo...


 

Jak Katechizm polskiego dziecka…

Książ­ka Dziś idę wal­czyć Mamo… nawią­zu­je swo­im tytu­łem do nie­zwy­kle przej­mu­ją­ce­go wier­sza pew­ne­go mło­de­go żoł­nie­rza i poety — Józe­fa Szcze­pań­skie­go „Ziut­ka”, któ­ry poległ w Powsta­niu War­szaw­skim. Jest to nie­zwy­kle przej­mu­ją­ca lek­tu­ra przed­sta­wia­ją­ca wybra­ne posta­ci naj­młod­szych Pola­ków, któ­rzy posta­no­wi­li wbrew wszyst­kie­mu i wszyst­kim wal­czyć w obro­nie Ojczy­zny. To wła­śnie oni z miło­ści do swo­je­go kra­ju, języ­ka, wia­ry i nie­pod­le­gło­ści, goto­wi byli do naj­więk­szych poświę­ceń. Tak nie­zwy­kle przej­mu­ją­ce świa­dec­two nie­zwy­kłej odwa­gi, har­tu ducha i zdol­no­ści poświę­ce­nia, robi wra­że­nie na czy­tel­ni­ku w każ­dym wie­ku! Lek­tu­ra, któ­ra skła­nia do głęb­szych reflek­sji i inspi­ru­je do mądrych, wie­lo­wy­mia­ro­wych roz­mów mię­dzy­po­ko­le­nio­wych, na dłu­go pozo­sta­je w serach i umy­słach…

 
Dziś idę walczyć, Mamo...


 

Najmłodsze stare głosy historii

Dziś idę wal­czyć Mamo… to 15 zupeł­nie wyjąt­ko­wych opo­wie­ści, dzie­ją­cych się na prze­strze­ni lat 1863 — 1989. Znaj­du­je­my tu histo­rię małych Powstań­ców Stycz­nio­wych, wśród któ­rych zupeł­nie nie­zwy­kłą jawi nam się postać pew­ne­go 12-let­nie­go chłop­ca. Jak się bowiem oka­zu­je Feliks Riedl to naj­praw­do­po­dob­niej naj­młod­szy uczest­nik tych jak­że odle­głych nam zda­rzeń. Zupeł­nie nie­sa­mo­wi­ta zda­je się być rów­nież histo­ria straj­ku dzie­ci pol­skich we Wrze­śni w 1901 roku czy też spra­wa nie­let­nich legio­ni­stów Józe­fa Pił­sud­skie­go.

 
Dziś idę walczyć, Mamo...


 

Podob­nie histo­ria 13-let­nie­go Anto­sia Petry­kie­wi­cza, naj­młod­sze­go kawa­le­ra Orde­ru Vir­tu­ti Mili­ta­ri powo­du­je, że Orlę­ta Lwow­skie zaczy­na­my postrze­gać w zupeł­nie nowy spo­sób.

 
Dziś idę walczyć, Mamo...


 
Dziś idę walczyć, Mamo...
 

W książ­ce Dziś idę wal­czyć Mamo… znaj­du­je­my rów­nież opo­wie­ści, o może tro­chę mniej zna­nych posta­ciach: Orląt Prze­my­skich, obroń­cach Płoc­ka z 1920r. czy obroń­cach Grod­na z roku 1939. Tu rów­nież pozna­je­my 14-let­nie­go Józ­ka Kurza — naj­młod­sze­go ochot­ni­ka Powsta­nia Wiel­ko­pol­skie­go oraz zmar­łe­go w 2009 roku Wil­hel­ma Meise­la ostat­nie­go wete­ra­na powstań ślą­skich.

 
Dziś idę walczyć, Mamo...


 

Historia odległa a jakże bliska…

Dziś idę wal­czyć Mamo… to rów­nież histo­rie zapi­sa­ne w pamię­ci naszych dziad­ków, rodzi­ców i… nas samych. Nie­sa­mo­wi­ta opo­wieść o posta­ci 8‑letniej Różycz­ki Goź­dziew­skiej, sani­ta­riusz­ki z Powsta­nia War­szaw­skie­go oraz innych boha­ter­skich dzie­cia­kach tego okre­su, to jed­na z tych, któ­re mia­łam oka­zje poznać tak­że dzię­ki wspo­mnie­niom mojej ś.p. bab­ci Zosi. Dzię­ki lek­tu­rze tej książ­ki histo­ria War­szaw­skich dzie­ci nabra­ła zupeł­nie nowych kształ­tów.

 
Dziś idę walczyć, Mamo...


 

Jako dzie­ci sta­nu wojen­ne­go i świad­ko­wie prze­mian „upad­ku komu­ni­zmu”, obo­je z mężem dosko­na­le pamię­ta­my te cza­sy z per­spek­ty­wy mło­de­go Pola­ka. Nie jest nam łatwo o nich opo­wia­dać, bez odro­bi­ny lęku, ale tak­że i z nut­ką pew­ne­go sen­ty­men­tu. To, co się wów­czas dzia­ło nie­wąt­pli­wie odci­snę­ło pięt­no na naszym dora­sta­niu i spoj­rze­niu na świat. Książ­ka Dziś idę wal­czyć Mamo… pozwa­la nowym poko­le­niom dzie­cia­ków odkryć praw­dę o tych cza­sach. Nie­wąt­pli­wie poma­ga w tym przy­wo­ła­na w książ­ce min. postać 18-let­nie­go Grze­go­rza Prze­my­ka. Cało­ści obra­zu komu­ni­stycz­nej Pol­ski świet­nie dopeł­nia rów­nież opo­wieść o poznań­skim czerw­cu 1956r.

 
Dziś idę walczyć, Mamo...


 

Dziś idę wal­czyć Mamo… to jesz­cze coś, co abso­lut­nie budzi chy­ba naj­wię­cej emo­cji i kon­tro­wer­sji. Dla moje­go poko­le­nia jest to histo­ria pra­wie nie­zna­na, lub moc­no zakła­ma­na — Żoł­nie­rze Wyklę­ci. Postać 17-let­niej Danu­ty Sie­dzi­ków­ny „Inki”, to histo­ria, któ­ra zago­ści­ła rów­nież w pod­ręcz­ni­kach histo­rii w szko­le pod­sta­wo­wej.

 
Dziś idę walczyć, Mamo...


 

Dziś idę walczyć Mamo… o prawdę

Współ­cze­śnie, roman­tycz­ne ide­ały, tęsk­no­ta za nie­pod­le­głą Ojczy­zną i wola wal­ki o odzy­ska­nie nie­pod­le­gło­ści, któ­ra gości­ła w ser­cach i umy­słach tysię­cy mło­dych Pola­ków, dla wie­lu wyda­ją się być zupeł­nie nie­do­rzecz­ne, absur­dal­ne czy wręcz nie­do­pusz­czal­ne. Znacz­na część doro­słych Pola­ków uni­ka tej tema­ty­ki lub ją wręcz obśmie­wa, wska­zu­jąc na jej ana­chro­ni­zmy, czy wręcz zabar­wie­nie skraj­nie nacjo­na­li­stycz­ne. Moim zda­niem w takim myśle­niu kry­je się wiel­ka histo­rycz­na pułap­ka… Ukry­wa­nie czy prze­ina­cza­nie fak­tów, zmia­na inter­pre­ta­cji lub też uni­ka­nie nie­wy­god­nych prawd powo­du­je, że mło­dzi ludzi mają pra­wo czuć się zagu­bie­ni czy wręcz oszu­ka­ni…

Dziś idę wal­czyć Mamo… umoż­li­wia poka­za­nie dzie­ciom i mło­dzie­ży histo­rii Pol­ski z zupeł­nie nowej per­spek­ty­wy. Dzię­ki tej lek­tu­rze mło­dzi mają szan­se zoba­czyć, że wszyst­ko to, co mają w życiu bez­piecz­ne­go, dostat­nie­go i mod­ne­go, nie jest im dane raz na zawsze. Świat nie koń­czy się na smart­fo­nie, mod­nych ciu­chach i plo­tecz­kach na face­bo­oku. Oka­zu­je się, że odwa­ga może mieć 8‑lat, a nie­praw­do­po­dob­ne boha­ter­stwo nie osią­ga świa­dec­twa doj­rza­ło­ści. Trud­ne tema­ty histo­rycz­ne nie powin­ny być tabu! Nie ucie­kaj­my, od tego co boli, co rodzi cza­sem złe emo­cje, co cza­sem chce się zapo­mnieć!

 
Dziś idę walczyć, Mamo...


 

Historia, która warto poznać!

Naszym zda­niem książ­kę Dziś idę wal­czyć Mamo… Naj­młod­si w wal­ce o wol­ną Pol­skę powin­ni prze­czy­tać nie tyl­ko wszy­scy nauczy­cie­le histo­rii, ale tak­że każ­dy mądry i odpo­wie­dzial­ny rodzic. To tak­że ide­al­na lek­tu­ra do wyko­rzy­sta­nia w cało­ści (lub we frag­men­tach) już od kla­sy 4 szko­ły pod­sta­wo­wej.
My zaczę­li­śmy wspól­ną przy­go­dę z tą lek­tu­rą od opo­wie­ści o boha­ter­skiej „Ince”. Wspól­ne czy­ta­nie i roz­mo­wy ide­al­nie zbie­gły nam się z datą obcho­dów Naro­do­we­go Dnia Pamię­ci „Żoł­nie­rzy Wyklę­tych”. Widzia­łam, że histo­ria tej mło­dej sani­ta­riusz­ki bar­dzo poru­szy­ła moją cór­kę, któ­ra posta­no­wi­ła nie­co głę­biej zba­dać tą histo­rię. Lek­tu­ra zde­cy­do­wa­nie wzbu­dzi­ła zacie­ka­wie­nie i… tro­chę „odcza­ro­wa­ła” naszej 9‑latce, tą trud­ną i nie­co nud­ną tema­ty­kę.

Dla nas to ide­al­na lek­tu­ra, aby pozna­wa­nie histo­rii pol­ski nie było tyl­ko słu­cha­niem dłu­gich i męczą­cych wykła­dów, czy stu­dio­wa­niem nud­nych pod­ręcz­ni­ków aka­de­mic­kich. Naszym zda­niem to bar­dzo war­to­ścio­wa i mądra lek­tu­ra, któ­ra powin­na zago­ścić w każ­dym pol­skim domu!

 
Dziś idę walczyć, Mamo...


 

Zamiast zakończenia…

Daj­cie znać, jak podo­ba wam się książ­ka Dziś idę wal­czyć Mamo… Naj­młod­si w wal­ce o wol­ną Pol­skę. Może­cie dawać komen­ta­rze, pisać do nas maile lub przy­sy­łać zdję­cia! Udo­stęp­niaj­cie nasz wpis, aby wię­cej rodzi­ców i peda­go­gów oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych, mogło poznać tę fascy­nu­ją­cą książ­kę! Pamię­taj­cie tyl­ko, aby koniecz­nie podać źró­dło, bo post kosz­tu­je nas tro­chę pra­cy, cza­su i wysił­ku. Pamię­taj­cie, że razem two­rzy­my to miej­sce!

 
Nasza oce­na: bar­dzo dobry
 

Joan­na Wie­licz­ka-Szar­ko­wa
Fran­ci­szek Sza­rek
Dziś idę wal­czyć, Mamo…
NAJMŁODSI W WALCE O WOLNA POLSKĘ 1963 — 1989
Wydaw­nic­two AA
ISBN: 978–83-7864–474‑3

 

Wydawnictwo AA  Religia Historia Zdrowie


 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *