Ciekawe portale edukacyjne i strony www dla Naszych DzieciPre­zen­tu­je­my zesta­wie­nie cie­ka­wych por­ta­li edu­ka­cyj­nych i stron www dla dzie­ci. Pierw­sza wer­sja zesta­wie­nia został opu­bli­ko­wa­na w 2014 r. Od tego cza­su część por­ta­li zakoń­czy­ła dzia­łal­ność, część zmie­ni­ła adre­sy — dla­te­go też lista ule­ga cią­głym zmia­ną. Wyma­ga to od nas sys­te­ma­tycz­ne­go moni­to­ro­wa­nia popraw­no­ści listy. Ostat­nią kon­tro­lę spe­cjal­nie dla Was prze­pro­wa­dzi­li­śmy 15 listo­pa­da 2019 r. Zapra­sza­my do inspi­ro­wa­nia się pomy­sła­mi!

 

Por­ta­le ogól­ne:

Kom­pen­dium wie­dzy:

Język pol­ski, kul­tu­ra i tra­dy­cja:

Histo­ria:

Arche­olo­gia:

Mate­ma­ty­ka:

 

Bio­lo­gia:

Geo­gra­fia i podró­że: Gry geo­gra­ficz­ne: http://www.gry-geograficzne.pl

Che­mia:

Fizy­ka:

Astro­no­mia:

Języ­ki:

Muzy­ka:

Pla­sty­ka:

Zaba­wy kre­atyw­ne:

W zdro­wym cie­le zdro­wy duch:

Zagra­nicz­ne inspi­ra­cje:

 

Komentarz na temat “Ciekawe portale edukacyjne i strony www dla Naszych Dzieci

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *