Ciekawe portale edukacyjne i strony www dla Naszych DzieciPor­ta­le ogól­ne:

  Kom­pen­dium wie­dzy:

Język pol­ski, kul­tu­ra i tra­dy­cja:

Histo­ria:

Arche­olo­gia:

Mate­ma­ty­ka:

 

Bio­lo­gia:

Geo­gra­fia i podró­że: Gry geo­gra­ficz­ne: http://www.gry-geograficzne.pl

Che­mia:

Fizy­ka:

Astro­no­mia:

Języ­ki:

Muzy­ka:

Pla­sty­ka:

Zaba­wy kre­atyw­ne:

W zdro­wym cie­le zdro­wy duch:

Zagra­nicz­ne inspi­ra­cje:

Kon­tro­la popraw­no­ści lin­ków — 15 listo­pa­da 2019

Komentarz na temat “Ciekawe portale edukacyjne i strony www dla Naszych Dzieci

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *