Na Piastowskim Szlaku — sierpień w edukacji domowej część IDylematy małego podróżnika czyli… Zabawy z Archimedesem na Piastowskim Szlaku

Pod­ję­cie decy­zji dokąd poje­dzie­my na waka­cje to w naszej rodzi­nie zawsze trud­ne zada­nie. W tym roku fawo­ry­tem był Gdańsk z Mal­bor­kiem, bra­li­śmy tak­że pod uwa­gę wyjazd do Czech lub na Sło­wa­cję. Tym­cza­sem nie mogąc docze­kać się decy­zji nasza pocie­cha zapro­po­no­wa­ła: „Pojedź­my tam, gdzie powsta­ła Pol­ska, do Gnie­zna, Pozna­nia…” I tak naro­dzi­ła się idea waka­cji na Pia­stow­skim Szla­ku.

 

Wzgórze Lecha w Gnieźnie

Nasze waka­cje na Pia­stow­skim Szla­ku roz­po­czę­li­śmy od zwie­dza­nia Gnie­zna — pierw­szej sto­li­cy Pol­ski.

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Bar­dzo dokład­nie zwie­dzi­li­śmy Kate­drę gnieź­nień­ską.…

 

Na Piastowskim Szlaku

 

…zaglą­da­jąc nawet do jej pod­zie­mi.

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Zoba­czy­li­śmy tak­że słyn­ne Drzwi Gnieź­niń­skie.

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Zwie­dzi­li­śmy Muzeum Archi­die­ce­zjal­ne.

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Po wizy­cie na Wzgó­rzu Lecha uda­li­śmy się na dal­szą część naszych gnieź­nień­skich przy­gód.

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

W Muzeum Począt­ków Pań­stwa Pol­skie­go zoba­czy­li­śmy wysta­wy, fil­my i pre­zen­ta­cje przed­sta­wia­ją­ce przed­mio­ty, miej­sca i wyda­rze­nia zwią­za­ne z powsta­wa­niem Pań­stwa Pia­stów.

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Park Miniatur i Gród Pobiedziska

W nie­wiel­kich Pobie­dzi­skach — mniej wię­cej w poło­wie dro­gi z Gnie­zna do Pozna­nia zwie­dzi­li­śmy Park Minia­tur pre­zen­tu­ją­cy naj­waż­niej­sze budow­le Wiel­ko­pol­ski. Były tu tak­że minia­tu­ry przed­sta­wia­ją­ce inne nie­zwy­kłe miej­sca leżą­ce na Pia­stow­skim Szla­ku.

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Gro­dzie Pobie­dzi­ska mogli­śmy poczuć się niczym wojo­wie Miesz­ka I oraz zapo­znać się ze sto­so­wa­nym w tam­tych cza­sach uzbro­je­niem oraz meto­da­mi i narzę­dzia­mi pro­wa­dze­nia śre­dnio­wiecz­nych wojen.

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Poznań — wizyta na Ostrowie Tumskim

Wizy­tę na wyspie któ­ra ode­gra­ła tak waż­ną rolę w histo­rii roz­po­czę­li­śmy od wizy­ty w Bra­mie Pozna­nia…

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Brama Poznania

Bra­ma Pozna­nia to zlo­ka­li­zo­wa­ny w naj­star­szej czę­ści mia­sta, nad rze­ką Cybi­ną, kom­pleks obiek­tów w któ­rym znaj­du­je się pierw­sze w Pol­sce cen­trum inter­pre­ta­cji dzie­dzic­twa. Z pomo­cą nowych tech­no­lo­gii pozna­je­my w nim opo­wieść o dzie­jach kate­dral­nej wyspy, roz­wo­ju mia­sta Pozna­nia z nar­ra­cją o począt­kach Pań­stwa Pol­skie­go – wspól­no­ty, któ­rej koleb­ką jest Ostrów Tum­ski.

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Pora opu­ścić to wspa­nia­łe nowo­cze­sne muzeum i udać się na dal­sze pozna­wa­nie Ostro­wa Tum­skie­go.

Bazylika archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu

Naj­star­sza pol­ska kate­dra (od 968), poło­żo­na na Ostro­wie Tum­skim — jest miej­scem pochów­ku pierw­szych wład­ców Pol­ski: Miesz­ka I, Bole­sła­wa I Chro­bre­go, Miesz­ka II, Kazi­mie­rza Odno­wi­cie­la, Prze­my­sła II.

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Zło­ta Kapli­ca (Kapli­ca Kró­lów Pol­skich) — Mau­zo­leum Pia­stów

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

W pod­zie­miach Kate­dry…

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Pozo­sta­ło­ści pierw­sze­go miej­sca pochów­ku Miesz­ka I oraz Bole­sła­wa Chro­bre­go.

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Przy­pusz­czal­ne miej­sce chrztu Miesz­ka I

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Rezerwat Archeologiczny Genius Loci

Rezer­wat Genius Loci to muzeum — „olbrzy­mi wykop arche­olo­gicz­ny” na Ostro­wie Tum­skim, w któ­rym moż­na zoba­czyć dosko­na­le zacho­wa­ną kon­struk­cję wału obron­ne­go gro­du poznań­skie­go z X wie­ku — wiel­kie dzie­ło inży­nie­rii wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nej.

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

W muzeum zwie­dzi­li­śmy wysta­wy doty­czą­ce pra­dzie­jów Wiel­ko­pol­ski…

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

oraz począt­ków Pań­stwa Pia­stów.

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Krótkie wytchnienie — archeologia starożytna

Pod­czas wizy­ty w Muzeum Arche­olo­gicz­nym mie­li­śmy tak­że „małe wytchnie­nie” od tema­tu Pia­stów, kie­dy zwie­dzi­li­śmy wysta­wy poświę­co­ne sta­ro­żyt­nym dzie­jom Egip­tu, Mezo­po­ta­mii, Suda­nu i Ukra­iny. W cza­sie ich zwie­dza­nia mogli­śmy wcie­lić się w rolę Fara­ona oraz … India­ny Jone­sa! Zaba­wa była zna­ko­mi­ta!

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Poznań w obiektywie Archimedesa…

Rynek w Pozna­niu…

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Wzgó­rze Prze­my­sła i Zamek Kró­lew­ski.

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Czas poskro­mić roz­bry­ka­ne Poznań­skie Kozioł­ki

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Plac Kole­giac­ki i Fara Poznań­ska…

Tu mega wra­że­nie zro­bił na nas tak­że kon­cert orga­no­wy.

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

Mury obron­ne

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Biblio­te­ka Raczyń­skich i Plac Wol­no­ści.

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Zamek Cesar­ski w Pozna­niu

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Teatr Wiel­ki im. S. Moniusz­ki

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Wie­czor­ny spa­cer po Ostro­wie Tum­skim…

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Na Piastowskim Szlaku

 

Nie samą historią i Piastami w Poznaniu żyje człowiek…

Nasza wypra­wa do Pozna­nia nie ogra­ni­cza­ła się tyl­ko do „tema­ty­ki pia­stow­skiej”. O tym co jesz­cze cie­ka­we­go robi­li­śmy w sto­li­cy Wiel­ko­pol­ski prze­czy­ta­cie już wkrót­ce w naszym kolej­nym wpi­sie: Sier­pień w edu­ka­cji domo­wej część II czy­li… nie samą fascy­na­cją Pia­sta­mi żyje czło­wiek.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *