Sierpień w edukacji domowej część II czyli… nie samą fascynacją Piastami żyje człowiek.sierpień w edukacji domowej

Sierpień w edukacji domowej część II…

W pierw­szym wpi­sie pod­su­mo­wu­ją­cym sier­pień w edu­ka­cji domo­wej przed­sta­wi­li­śmy rela­cję z naszej wypra­wy Szla­kiem Pia­stow­skim. To jed­nak nie wszyst­kie cie­ka­we miej­sca, któ­re odwie­dzi­li­śmy w Wiel­ko­pol­sce. Zapra­sza­my do lek­tu­ry rela­cji z innych naszych sierp­nio­wych podró­ży po Wiel­ko­pol­sce, Mało­pol­sce i … Gór­nym Ślą­sku.

 

Mali podróżnicy dotarli na (poznańską) Maltę!

Pod­czas inten­syw­ne­go zwie­dza­nia nawet naj­bar­dziej zapra­wie­ni podróż­ni­cy potrze­bu­ją chwi­li odpo­czyn­ku nad jezio­rem…

 

sierpień w edukacji domowej

 

Nie­ste­ty, przy­go­da wzy­wa! Wyru­sza­my kolej­ką do Zoo.

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

 

Poznańskie Ogrody Zoologiczne

Nowe ZOO

Kolej­ką Mal­tan­ka dotar­li­śmy do Nowe­go ZOO. To naj­więk­sze (pod wzglę­dem powierzch­ni) ZOO jakie dotąd zwie­dza­li­śmy. Jest tak duże, że posia­da „wła­sną komu­ni­ka­cję” — kolej­kę kur­su­ją­cą po cały tere­nie i znacz­nie uła­twia­ją­cą prze­miesz­cza­nie się mie­dzy poszcze­gól­ny­mi czę­ścia­mi. Bar­dzo podo­bał nam się ten pomysł a tak­że spo­sób pre­zen­ta­cji zwie­rząt — na bar­dzo dużych wybie­gach .

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

 

Groź­ny niedź­wiedź moc­no śpi…

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

 

Afry­kań­ska przy­go­da.

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

 

Maka­ki japoń­skie na wybie­gu. W dniu w któ­rym odwie­dzi­li­śmy Zoo pano­wał nie­zno­śny upał — mimo to maka­ki japoń­skie naj­bar­dziej zna­ne ze zdjęć w śnież­nych i mroź­nych sce­ne­riach bawi­ły się cał­kiem dobrze.

 

sierpień w edukacji domowej

 

Aby dokład­nie zwie­dzić Nowe Zoo nale­ży zare­zer­wo­wać sobie bar­dzo dużo cza­su — nam nie­ste­ty dokład­ne zwie­dze­nie się nie uda­ło. Musi­my tu wró­cić!

 

Stare Zoo

Sta­re Zoo to jeden z naj­star­szych ogro­dów zoo­lo­gicz­nych w Pol­sce. Dzi­siaj to zanie­dba­ny Park Miej­ski z bar­dzo nie­wiel­ką ilo­ścią zwie­rząt. Ale i tu moż­na zna­leźć kil­ka cie­ka­wych gatun­ków.

 

sierpień w edukacji domowej

 

W pawi­lo­nie moż­na zoba­czyć akwa­ria z naj­dziw­niej­szy­mi ryba­mi z całe­go świa­ta.

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

 

Jed­nak gwiaz­dą jest gad — naj­praw­dziw­szy smok — Waran z Komo­do!

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

 

Palmiarnia Poznańska

W cza­sie naszej wizy­ty w Pozna­niu nie mogli­śmy pomi­nąć jed­nej z naj­więk­szych pal­miar­ni w Euro­pie. Nie­zwy­kłe oka­zy roślin z całe­go świa­ta oraz akwa­ria zro­bi­ły na nas wiel­kie wra­że­nie.

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

 

Nasza pocie­cha wzię­ła tak­że udział w grze Odkryw­ca poznań­skiej Pal­miar­ni.

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

 

Dalineum — Centrum Salvadora Dali

Tej wysta­wy nasza miło­śnicz­ka Hisz­pa­nii i jej kul­tu­ry nie mogła omi­nąć. Na wysta­wie skła­da­ją­cej się z eks­po­na­tów pocho­dzą­cych z pry­wat­nej kolek­cji zoba­czy­li­śmy ory­gi­nal­ne pra­ce wyko­na­ne przez same­go Salva­do­ra Dale­go: lito­gra­fie, cera­mi­kę, pra­ce z brą­zu, sre­bra, zło­ta.

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

 

Wysta­wa wywar­ła na Mary­si nie­sa­mo­wi­te wra­że­nie — bar­dzo dokład­nie wszyst­ko oglą­da­ła i … nie chcia­ła wyjść z wysta­wy!

 

Wszędzie dobrze ale… w Krakowie najlepiej!

Co jesz­cze pochła­nia­ło nas w sierp­nio­we upal­ne dni? — zobacz­cie sami…

Tour de Pologne

Na Ryn­ku Głów­ny w Kra­ko­wie uczest­ni­czy­li­śmy w roz­po­czę­ciu 75 edy­cji tego wyści­gu.

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

  

Piknik węgierski w Parku Decjusza

Pik­nik węgier­ski był wspa­nia­łą oka­zją do zapo­zna­nia się z kul­tu­rą tego kra­ju.

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

  

sierpień w edukacji domowej

  

Targi Sztuki Ludowej

Jak co roku odwie­dzi­li­śmy Tar­gi Sztu­ki Ludo­wej na Ryn­ku Głów­nym.

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

 

Festiwal pierogów

To jed­na z naszych ulu­bio­nych sierp­nio­wych imprez. Na „pie­ro­go­we obżar­stwo” cze­ka­my cały rok.

 

sierpień w edukacji domowej

 

Piknik rodzinny z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

Histo­rycz­ne mun­du­ry i uzbro­je­nie…

 

sierpień w edukacji domowej

 

… wizy­ta w Naro­do­wym Ban­ku Pol­skim…

 

sierpień w edukacji domowej

 

…IPN — histo­rycz­ne mapy i puz­zle.…

 

sierpień w edukacji domowej

 

… oraz szyb­kie przy­spo­so­bie­nie obron­ne.

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

 

Z wizytą u Mistrza Jana

Wie­lu gości odwie­dza Muzeum w Domu Jana Matej­ki przy ul. Flo­riań­skiej w Kra­ko­wie. Nie­wie­lu z nich jed­nak zaglą­da do z Dwor­ku Jana Matej­ki w Krze­sła­wi­cach. Jan Matej­ko zaku­pił dwo­rek w 1876 za pie­nią­dze uzy­ska­ne ze sprze­da­ży obra­zu Ste­fan Bato­ry pod Psko­wem. Wypra­wa Mistrza brycz­ką z domu przy ul. Flo­riań­skiej do Dwor­ku w Krze­sła­wi­cach trwa­ła ok 3 godzin. Dziś tę tra­sę moż­na poko­nać tram­wa­jem w oko­ło 30 minut…

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

 

Ratunku! W jednej z sal dopadli nas Piastowie!

Jan Matej­ko zna­ny jest jako twór­ca szki­ców do Pocz­tu kró­lów i ksią­żąt Pol­skich. Czarno–białe szki­ce wyko­nał sto­su­jąc swo­bod­ny rysu­nek ołów­kiem i umie­jęt­nie wyko­rzy­stu­jąc ziar­ni­stość two­rzy­wa (papie­ru). Mistrz nosił się z zamia­rem wyko­na­nia wer­sji barw­nej Pocz­tu, jed­nak nie zre­ali­zo­wał swe­go zamia­ru. Kolo­ro­wą wer­sję stwo­rzy­li po śmier­ci mistrza jego ucznio­wie – Leonard Stroy­now­ski i Zyg­munt Papie­ski. I ory­gi­nał tej wła­śnie wer­sji oglą­da­li­śmy w cza­sie naszej wizy­ty.

 

sierpień w edukacji domowej

 

Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty

Zwie­dza­my dwo­rek Mistrza Jana a tu nagle jakieś wyko­py? Co w nich może być cie­ka­we­go? Bar­dzo wie­le! Są to fun­da­men­ty dwor­ku inne­go wiel­kie­go miesz­kań­ca Krze­sła­wic (czy­taj Nowej Huty) — Hugo­na Koł­łą­ta­ja.

 

sierpień w edukacji domowej

 

Wizyta w Ogrodzie Doświadczeń

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

 

Wystawa „Papiernik czyli skąd się biorą opowieści” w Dworku Białoprądnickim

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

 

A może by tak mały wypad na Górny Śląsk?

Mamo, tato! Jedź­my na wyciecz­kę! I tak oto zna­leź­li­śmy się w samym cen­trum Kato­wic…

 

sierpień w edukacji domowej

 

…potem tyl­ko kil­ka przy­stan­ków tram­wa­jem i …

 

Zwiedzamy Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie

To kolej­ny ogród zoo­lo­gicz­ny, któ­ry odwie­dzi­li­śmy w te waka­cje. Każ­dy z nich ma swój urok i atrak­cje…

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

 

Wizy­ta w kotli­nie dino­zau­rów.…

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

 

sierpień w edukacji domowej

 

Kan­gu­rzy­ca i nasze „Maleń­stwo”

 

sierpień w edukacji domowej

 

Tytuł Odkryw­cy Ślą­skie­go Ogro­du Zoo­lo­gicz­ne­go zdo­by­ty.

 

sierpień w edukacji domowej

 

Nasza krót­ka wizy­ta na Ślą­sku dobie­gła koń­ca. Ale nasza pocie­cha już zapla­no­wa­ła kolej­ne. Wybie­ra się do kopal­ni GUIDO oraz na Ślą­ski Festi­wal Nauki!

To już jest koniec…

Ależ skąd! Nasze podró­że po cie­ka­wych miej­scach w Pol­sce dopie­ro się roz­krę­ca­ją! Chce­cie wie­dzieć dokąd się uda­my? Śledź­cie nasze kolej­ne wpi­sy blo­go­we. Zapra­sza­my.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *