Historia w minutę: Stanisław MoniuszkoHistoria w minutę: Stanisław Moniuszko

Jak już zapew­ne wie­cie, Zaba­wy z Archi­me­de­sem roz­po­czę­ły nowy, kre­atyw­ny cykl postów: Histo­ria w minu­tę. Kolej­ny odci­nek cyklu poświę­ca­my Sta­ni­sła­wo­wi Moniusz­ce z oka­zji 200 rocz­ni­cy jego uro­dzin.

Celem naszej zaba­wy jest kre­atyw­ne pozna­wa­nie histo­rii i oczy­wi­ście… dobra zaba­wa. Macie odwa­gę pod­jąć nasze wyzwa­nie — spró­buj­cie zaśpie­wać z nami naszą pio­sen­kę. Ale ostrze­ga­my, będzie to nie­zwy­kle trud­ne zada­nie dyk­cyj­ne, logo­pe­dycz­ne i wokal­ne!

Goto­wi? zaczy­na­my!

  

MONIUSZKO

sło­wa: Zaba­wy z Archi­me­de­sem
melo­dia: inspi­ro­wa­na twór­czo­ścią T‑raperów Znad Wisły

 

Ref: Hej Moniusz­ko me cacusz­ko
Weź zaśpie­waj mi na uszko

Gdy myśla­łem wciąż o Hal­ce
Nie grze­ba­łem w swo­jej pral­ce
Pral­ki wszak jesz­cze nie było
A z czasz­ki mi wciąż dymi­ło

Ref.

Strasz­ny Dwór więc naskro­ba­łem
I publi­ce radość dałem
Jon­tek arię swą zaśpie­wał
Aż się sta­ry zegar gnie­wał

Ref.

Lecz Przą­śnicz­ki daje sło­wo
To nie w Hal­ce mądra gło­wo*
I te jodły na gór szczy­cie
w dwo­rze też nie zoba­czy­cie

Ref.

Dziad i Baba, Świ­te­zian­ka
To są pie­śni nie bajan­ka
Inne cza­ry mej ope­ry
To Hra­bi­na i jej szme­ry

Ref.

Me kan­ta­ty i bale­ty
Tak­że mia­ły swe zale­ty
Msza łaciń­ska czte­ry gło­sy
Takie są mych dzie­jów losy

Ref. 2x

 

Uda­ło się? Daj­cie znać w komen­ta­rzach jak Wam, poszło. Jeśli spodo­ba­ła wam się taka for­ma nauki przez zaba­wę udo­stęp­niaj­cie ten post, komen­tuj­cie, laj­kuj­cie i… nie zapo­mnij­cie odwie­dzić nas ponow­nie.


* — w rela­cjach z bicia rekor­du świa­ta w maso­wym śpie­wa­niu Przą­śnicz­ki na naj­więk­szych pol­skich por­ta­lach poja­wi­ła się BŁĘDNA INFORMACJA, że Przą­śnicz­ka jest czę­ścią ope­ry Hal­ka! Wpad­kę moż­na zoba­czyć w napi­sa­nych meto­dą kopiuj-wklej infor­ma­cjach np w: Onet, TVP Info, Pol­sat News.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *