Quiz Wiem Wszystko czyli… domowy teleturniej dla każdegoIQ Granna - Quiz Wiem Wszystko

Ten wspaniały teleturniej oprócz licznych zalet ma pewną wadę.
Tylko jeden gracz wygrywa, a dziewięciu musi odpaść.
Gdyby to ode mnie zależało, stworzyłbym teleturniej
Dziesięciu z dziesięciu i… uniknęlibyśmy tej przykrości.
/Tadeusz Sznuk*/

Mamo…! Tato…! Czy Pin­gwi­ny mogą żyć na rów­ni­ku? Kie­dy powsta­je tęcza? Ile sta­łych zębów ma czło­wiek? Czym żywi się wie­lo­ryb? Kto wymy­ślił tele­fon? Kie­dy kupu­je się „kota w wor­ku”? Co to jest plot­ka? Zna­cie to, praw­da?! A jak­by tak cie­ka­wość świa­ta u nasze­go dziec­ka prze­kuć w świet­ną rodzin­ną zaba­wę?!
QUIZ Wiem Wszyst­ko! — to wła­śnie jed­na z takich moż­li­wo­ści…

 

IQ Granna - Quiz Wiem Wszystko

 

Świetna zabawa na wiele okazji

QUIZ Wiem Wszyst­ko! — to dosko­na­ła zaba­wa aż w dwóch warian­tach roz­gry­wek. Gra­cze mogą bawić się w kla­sycz­ne kalam­bu­ry albo roz­po­cząć zaba­wę w zada­wa­nie pytań.

 

IQ Granna - Quiz Wiem Wszystko

 

Kalambury z przysłowiami

Gra QUIZ Wiem Wszyst­ko! zawie­ra 45 kart z róż­ny­mi mniej i bar­dziej zna­ny­mi przy­sło­wia­mi. Po jed­nej stro­nie każ­dej kar­ty znaj­du­je się obra­zek doty­czą­cy dane­go przy­sło­wia, po dru­giej zaś trzy moż­li­we „wer­sje” jego brzmie­nia. Gra­czy dzie­li­my na dwa zespo­ły, któ­re na zmia­nę pre­zen­tu­ją prze­ciw­ni­kom treść przy­sło­wia umiesz­czo­ne­go na wylo­so­wa­nej kar­cie, ale tyl­ko przy pomo­cy mimi­ki i gestów. Jeże­li dru­ży­na odgad­nie o jakie cho­dzi przy­sło­wie to otrzy­mu­je jeden punkt. Wygry­wa oczy­wi­ście ta dru­ży­na, któ­ra zdo­bę­dzie wię­cej punk­tów. W razie trud­no­ści z udzie­le­niem popraw­nej odpo­wie­dzi, zawsze moż­na sko­rzy­stać z pod­po­wie­dzi lub… „ścią­gaw­ki”, któ­ra znaj­du­ję się w roku każ­dej kar­ty.

 

IQ Granna - Quiz Wiem Wszystko

 

IQ Granna - Quiz Wiem Wszystko

 

IQ Granna - Quiz Wiem Wszystko

 

QUIZ Wiem Wszystko! czyli teleturniej dla małego i dużego

Ta wer­sja zaba­wy wyma­ga zasto­so­wa­nia kolo­ro­wej plan­szy, pion­ków oraz dwóch rodza­jów kart. Plan­sza świet­nie zastę­pu­je tabli­ce wyni­ków ale pozwa­la odno­to­wy­wać postę­py gra­czy. Tak jak w poprzed­niej zaba­wie, korzy­sta­my teraz z kart z przy­sło­wia­mi. Głów­nym źró­dłem zaba­wy są jed­nak kar­ty z pyta­nia­mi i odpo­wie­dzia­mi. Każ­da taka kar­ta zawie­ra dwa zesta­wy po 3 pyta­nia. Zestaw QUIZ Wiem Wszyst­ko! zawie­ra 45 kart z pyta­nia­mi. W każ­dym zaś pyta­niu odnaj­du­je­my trzy róż­ne moż­li­we odpo­wie­dzi. Jeże­li nie potra­fi­my udzie­lić odpo­wie­dzi lub nasza odpo­wiedź jest błęd­na to na dole kar­to­ni­ka mamy „małą ścią­gaw­kę”.

 

IQ Granna - Quiz Wiem Wszystko

 

Przebieg quizu

Ukła­da­my kar­ty w dwóch sto­si­kach wg klu­cza: kar­ty z przy­sło­wia­mi i kar­ty z pyta­nia­mi. Roz­kła­da­my plan­szę i wybie­ra­my pion­ki. W zaba­wie może jed­no­cze­śnie brać udział sze­ściu poje­dyn­czych gra­czy. Roz­gryw­kę roz­po­czy­na naj­młod­szy uczest­nik, któ­ry decy­du­je o wybo­rze jed­ne­go z trzech pytań.Osoba pro­wa­dzą­ca grę odczy­tu­je treść pyta­nia i trzy moż­li­we odpo­wie­dzi.. Gdy gracz udzie­li popraw­nej odpo­wie­dzi na pyta­nie, to wów­czas może prze­su­nąć swój pio­nek na ścież­ce. Kolor pion­ka odpo­wia­da kolo­ro­wi ścież­ki na plan­szy.

Gdy gracz posta­wi pio­nek na polu w innym kolo­rze niż pozo­sta­łe pola ścież­ki, wte­dy odga­du­je przy­sło­wie z kar­ty wylo­so­wa­nej ze sto­si­ka z obraz­ka­mi. Brak popraw­nej odpo­wie­dzi to brak moż­li­wo­ści prze­su­nię­cia pion­ka na następ­ne pole plan­szy.

 

IQ Granna - Quiz Wiem Wszystko

 

IQ Granna - Quiz Wiem Wszystko

 

Zakończenie gry

Wygry­wa ten gracz, któ­ry pierw­szy opu­ści swo­ją ścież­kę i umie­ści pio­nek na kółecz­ku obok ście­żek. My zmo­dy­fi­ko­wa­li­śmy zaba­wę i w naszej wer­sji gra prze­bie­ga­ła z udzia­łem kil­ku zespo­łów 2‑osobowych.

 

Inteligentna gra, która uczy i bawi

QUIZ Wiem Wszyst­ko! to według pro­du­cen­ta gra prze­zna­czo­na dla dzie­ci w prze­dzia­le 6–10 lat, ale naszym zda­niem świet­nie mogą bawić się przy niej tak­że star­sze dzie­ci. No cóż… może tro­chę wstyd się przy­znać, ale „star­sza część teste­rów” bar­dzo chęt­nie bawi­ła się w kalam­bu­ry tak­że „po godzi­nach”, kie­dy po rodzin­nej impre­zie dzie­cia­ki poszły już spać.

Dobrze dobra­na treść zadań gwa­ran­tu­je nie tyl­ko roz­ryw­kę, ale dostar­cza cał­kiem spo­ra daw­kę wie­dzy. Tak poda­ne infor­ma­cje z pew­no­ścią zde­cy­do­wa­nie łatwiej dziec­ku zapa­mię­tać niż kla­sycz­ne lek­cje z pod­ręcz­ni­kiem. Z naszej per­spek­ty­wy edu­ka­to­rów domo­wych, to rów­nież dosko­na­ła pomoc dydak­tycz­na.

Ład­na i taka suge­styw­na gra­fi­ka oraz solid­ne wyko­na­nie to napraw­dę cał­kiem spo­re atu­ty tej gry. Z resz­tą zespół: Julian Boh­da­no­wicz, Jacek Gaw­łow­ski, Sła­wo­mir Jezier­ski i Edward Lut­czyn, to gwa­ran­cja, że ilu­stra­cje będą napra­wę na wyso­kim pozio­mie! Auto­rzy pytań to trio w skła­dzie: Agniesz­ka Kra­sno­dęb­ska, Andrzej Roze­sła­niec i Maciej Wło­stow­ski. Z resz­tą cały kom­plet gier z serii: IQ GRANNA to bar­dzo cie­ka­wy i prze­my­śla­nych cykl gier rodzin­nych.

 

Nasza oce­na: bar­dzo dobry

PS: Kupu­jąc gry Gran­na poma­gasz kar­mić zebrę GRANNĘ z War­szaw­skie­go ZOO.
To już teraz wie­cie dla­cze­go w sesji zdję­cio­wej do tego wpi­su towa­rzy­szy­ła nam wła­śnie… uro­cza zebra.

 

*Cytat pocho­dzi z „Tele Tydzień” nr 2, 8 stycz­nia 2007 ; Tade­usz Sznuk o pro­wa­dzo­nym pro­gra­mie Jeden z dzie­się­ciu.

 

Wydawnictwo Granna

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *