Mózg Podręcznik Użytkownika (recenzja)Mózg Podręcznik Użytkownika

Póki nie poznaliśmy kosmitów o wyższej inteligencji od naszej, mózg Homo sapiens pozostaje najbardziej skomplikowanym, niezwykłym i fantastycznym tworem we wszechświecie”
/Marco Magrini/

 

Naj­więk­sze umy­sły tego świa­ta od lat pró­bu­ją okre­ślić pocho­dze­nie świa­ta, badać struk­tu­rę mate­rii i zgłę­biać tajem­ni­ce życia. Potra­fi­my latać w kosmos, pro­wa­dzi­my bada­nia nad nano­ro­bo­ta­mi, zaczy­na­my sto­so­wać tera­pię geno­wą, czy w koń­cu budu­je­my inte­li­gent­ne domy i całe mia­sta. Czym jed­nak jest ta inte­li­gen­cja? Jak prze­bie­ga­ła ewo­lu­cja tej inte­li­gen­cji? I w koń­cu to naj­waż­niej­sze! Jaki ma zwią­zek budo­wa i pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie mózgu na to, co rozu­mie­my jako inte­li­gen­cja? Czy mózg może się mylić? A jeże­li tak, to jakie mogą być tego kon­se­kwen­cje?! A może mózg moż­na pod­dać tunin­go­wi, tak jak uspraw­nia się dzia­ła­nie kom­pu­te­rów? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia moż­na odszu­kać w jed­nej z naj­cie­kaw­szych ksią­żek, jakie ostat­nio mia­łam oka­zje prze­czy­tać. Oto nie­zwy­kły… Mózg Pod­ręcz­nik Użyt­kow­ni­ka, czy­li uprosz­czo­na instruk­cja obsłu­gi naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­nej maszy­ny świa­ta.

 

Mózg Podręcznik Użytkownika

 

Mózg oczami naukowca

Kie­dy wie­le lat temu mia­łam oka­zje oso­bi­ście poznać śp. prof. Jerze­go Vetu­la­nie­go, zna­ne­go neu­ro­bio­lo­ga, bio­che­mi­ka i psy­cho­far­ma­ko­lo­ga, byłam pod wiel­kim wra­że­niem opo­wie­ści, jakie snuł na temat badań nad ludz­kim mózgiem. Od tego cza­su, mia­łam oka­zje prze­czy­tać wie­le ksią­żek, pod­ręcz­ni­ków i arty­ku­łów na ten temat. Wszyst­ko to pozwo­li­ło mi dojść do wnio­sku, że mózg to naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­ny i jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej tajem­ni­czy organ nasze­go cia­ła. W żaden spo­sób nie da się opi­sać wszyst­kich jego funk­cji i moż­li­wo­ści przy pomo­cy jed­nej tyl­ko książ­ki. Fascy­na­ci tema­tu mogą się­gnąć po wyspe­cja­li­zo­wa­ną lite­ra­tu­rę w biblio­te­kach uni­wer­sy­tec­kich. A co ze zwy­kły­mi „zja­da­cza­mi chle­ba”? Prze­cięt­ny użyt­kow­nik tego nie­sa­mo­wi­te­go narzą­du jakim jest mózg, może a nawet powi­nien się­gnąć po książ­kę, któ­ra nie tyl­ko będzie skarb­ni­ca pod­sta­wo­wej wie­dzy, ale i dostar­czy spo­ro zaba­wy. Taką wła­śnie jest fascy­nu­ją­ca lek­tu­rę napi­sał Mar­co Magri­ni! Mózg Pod­ręcz­nik Użyt­kow­ni­ka, to „mózgo­wa wie­dza” w piguł­ce!

 

Mózg Podręcznik Użytkownika czyli… mózg dla opornych

Mar­co Magri­ni potrak­to­wał ludz­ki mózg jak… rodzaj urzą­dze­nia elek­tro­nicz­ne­go! No wie­cie, takie­go jed­ne­go z wie­lu, któ­rych uży­wa­my na co dzień i nawet nie bar­dzo zasta­na­wia­my się, jak ono dzia­ła. Brzmi intry­gu­ją­co, praw­da? Ale to dopie­ro począ­tek! Autor opra­co­wał bar­dzo przy­stęp­ną, ale jed­no­cze­śnie nie nad­mier­nie uprosz­czo­ną i cał­kiem dow­cip­ną „instruk­cję obsłu­gi” mózgu! Cała książ­ka sty­li­zo­wa­na jest na taką instruk­cje tech­nicz­ną, zawie­ra­ją­cą dokład­ną spe­cy­fi­ka­cje sprzę­tu oraz opis poszcze­gól­nych typów mode­li. Znaj­du­je­my tu tak­że omó­wie­nie naj­waż­niej­szych funk­cji oraz wska­za­nia co do wła­ści­we­go użyt­ko­wa­nia tego sprzę­tu. Mózg Pod­ręcz­nik Użyt­kow­ni­ka, to swo­isty manu­al, któ­ry zawie­ra rów­nież ostrze­że­nia na wypa­dek moż­li­wych „uste­rek sys­te­mu” oraz… ist­nie­niu przy­szłych wer­sji.

 

Instrukcja opracowana z myślą o Tobie

Mózg Pod­ręcz­nik Użyt­kow­ni­ka, to peł­na infor­ma­cji, a przy tym nie­zwy­kle dow­cip­na książ­ka o ludz­kim mózgu. Na począt­ku otrzy­mu­je­my „spe­cy­fi­ka­cję tech­nicz­ną” czy­li garść nie­zbęd­nych infor­ma­cji na temat budo­wy tego nie­zwy­kłe­go narzą­du. Jak się okazuje,„elementy skła­do­we” takie jak neu­ro­ny, synap­sy czy neu­ro­prze­kaź­ni­ki, mogą być cał­kiem inte­re­su­ją­cym tema­tem książ­ki nawet dla laika. Topo­gra­fia mózgu, w któ­rej dowia­du­je­my się o „gadziej natu­rze” nasze­go wspa­nia­łe­go sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go może być zasko­cze­niem dla wie­lu czy­tel­ni­ków. Jed­nak to wszyt­ko jest nie­zbęd­nym ele­men­tem cało­ści, któ­ra poda­na w tak humo­ry­stycz­ny spo­sób potra­fi roz­śmie­szyć do łez.

 

ABC użytkownika

Pra­ca mózgu wyda­je nam się tak oczy­wi­sta, że mało kto na co dzień zada­je sobie pyta­nie, jak on wła­ści­wie dzia­ła. Mar­co Magri­ni przed­sta­wia nam cał­kiem zgrab­ny opis funk­cjo­no­wa­nia naszych zmy­słów oraz pod­sta­wo­we cechy mózgu, któ­re pozwa­la­ją na jego pra­wi­dło­wą pra­cę. Nie­zwy­kle cie­ka­wą czę­ścią jest frag­ment doty­czą­cy tzw. neu­ro­pla­stycz­no­ści, któ­ra leży u pod­staw zin­te­gro­wa­nych ukła­dów pamię­ci i nauki. Tu znaj­dzie­my tak­że garść nie­zbęd­nych infor­ma­cji doty­czą­cych uczuć i emo­cji.

Mózg Pod­ręcz­nik Użyt­kow­ni­ka to rów­nież nie­zbęd­na daw­ka tego, co prze­cięt­ny czło­wiek powi­nien wie­dzieć o ist­nie­niu empa­tii oraz sys­te­mie kar i nagród. To ostat­nie zagad­nie­nie z pew­no­ścią zain­te­re­su­je zwłasz­cza rodzi­ców i nauczy­cie­li.

 

Przewodnik dla rodziców i nauczycieli

Szko­ła dostar­cza wie­lu tre­ści edu­ka­cyj­nych, ale jed­no­cze­śnie zupeł­nie nie uczy, czym w isto­cie jest, i jak dzia­ła ta skom­pli­ko­wa­na machi­na, któ­ra odpo­wia­da za przy­swa­ja­nie całej tej wie­dzy. Na tym tle cie­ka­wym dopeł­nie­niem cało­ści jest garść nie­zbęd­nych wia­do­mo­ści o moty­wa­cji i ucze­niu się. Moim zda­niem książ­kę Mózg Pod­ręcz­nik Użyt­kow­ni­ka, powi­nien prze­czy­tać abso­lut­nie każ­dy peda­gog! Jed­nak bio­rąc pod uwa­gę, że użyt­kow­ni­kiem, ale i pierw­szym ser­wi­san­tem nasze­go mózgu jeste­śmy my sami, być może dobrze było­by, aby każ­dy z nas wie­dział, co i gdzie „pisz­czy” nam „pod kopu­łą”.

Książ­ka może oka­zać się też świet­ną lek­tu­rą dla star­szej mło­dzie­ży, któ­ra może potrak­to­wać zawar­ta tu wie­dzę jako pewien ele­ment samo­roz­wo­ju.

 

Uwaga! Awaria!

Czy­ta­jąc Mózg Pod­ręcz­nik Użyt­kow­ni­ka, pozna­je­my nie tyl­ko budo­wę i funk­cje mózgu, ale rów­nież zysku­je­my wie­dzę na temat pro­ble­mów zwią­za­nych z użyt­ko­wa­niem i… moż­li­wy­mi awa­ria­mi sys­te­mu. Syne­ste­zje, fał­szy­we wspo­mnie­nia, czy w koń­cu stres czy fobie, to tyl­ko nie­któ­re z wie­lu fascy­nu­ją­cych tema­tów, któ­re poru­sza autor. Oso­bi­ście bar­dzo zain­te­re­so­wał mnie tak­że roz­dział zaty­tu­ło­wa­ny Uster­ki. Czy­tel­nik znaj­dzie tu wie­le cie­ka­wych infor­ma­cji m.in. o tym, co dzie­je się w mózgu, kie­dy mówi­my o auty­zmie, depre­sji czy pro­ce­sach neu­ro­de­gra­da­cyj­nych.

 

Wojna płci

Nikt nie ocze­ku­je, że kot­ka będzie zacho­wy­wać się tak samo jak kocur, czy że kura nagle zacznie naśla­do­wać kogu­ta. A jak te spra­wy mają się w przy­pad­ku kobie­ty i męż­czy­zny? Oj, będzie gorą­co! Model mózgu K kon­tra model mózgu M, to temat, któ­ry może roz­grzać emo­cje czy­tel­ni­ka do czer­wo­no­ści! Moim zda­niem to po pro­stu trze­ba prze­czy­tać! Mam nadzie­ję, że Panie femi­nist­ki nie poczu­ją się ura­żo­ne, że „jakiś samiec” odwa­żył się napi­sać kil­ka słów na temat dymor­fi­zmu gatun­ku ludz­kie­go.

 

Przyszłość — wizje groźne czy urzekające?!

Czy to moż­li­we, że pew­ne­go dnia powsta­nie sztucz­na inte­li­gen­cja, któ­rej moż­li­wo­ści inte­lek­tu­al­ne i poznaw­cze, oka­żą się dosko­nal­sze niż nasze? Wie­lu naukow­ców potwier­dza, że to cał­kiem real­na moż­li­wość i… być może tak­że zagro­że­nie. Neu­ro­tech­no­lo­gie czy mózgi mody­fi­ko­wa­ne gene­tycz­nie brzmią jak scien­ce fic­tion, ale te tech­no­lo­gie są bli­żej nas, niż myśli­my. Mózg Pod­ręcz­nik Użyt­kow­ni­ka, roz­ta­cza przed nami pew­ną reflek­sje na ten temat, pozwa­la­jąc aby czy­tel­nik mógł samo­dziel­nie prze­my­śleć cały pro­blem.

 

Musisz to mieć dla własnego dobra

Mózg Pod­ręcz­nik Użyt­kow­ni­ka, to coś wię­cej niż powtór­ka z pod­ręcz­ni­ka do bio­lo­gii. Zde­cy­do­wa­nie nie jest to jed­nak prze­ra­ża­ją­ca i nud­na nar­ra­cja rodem z aka­de­mic­kie­go pod­ręcz­ni­ka. To książ­ka, któ­rą war­to prze­czy­tać, aby lepiej zro­zu­mieć nie tyl­ko same­go sie­bie, ale tak­że innych ludzi wokół sie­bie.

O ludz­kim mózgu wie­my coraz wię­cej, ale nadal jed­nak wie­le szcze­gó­łów jego dzia­ła­nia wciąż pozo­sta­je wiel­ką tajem­ni­cą nawet dla naukow­ców. Brak ele­men­tar­nej wie­dzy, mści się jed­nak na nas samych… Pseu­do­te­orie, nie­do­rzecz­ne plot­ki, czy wręcz oso­bli­we mity, powo­du­ją, że wie­lu z nas daje się wkrę­cić w cał­ko­wi­cie nie­stwo­rzo­ne histo­rie. Zamiast zatem „eks­plo­ato­wać” mózg cał­ko­wi­cie „po omac­ku i na czu­ja”, lepiej prze­czy­tać tę książ­kę i w koń­cu prze­jąc ste­ry!

Mózg Pod­ręcz­nik Użyt­kow­ni­ka to wie­dza i… emo­cje! To tak­że humor i świet­na zaba­wa! Pole­ca­my!

 

Zamiast zakończenia…

Daj­cie znać, jak podo­ba wam się książ­ka Mózg Pod­ręcz­nik Użyt­kow­ni­ka. Może­cie dawać komen­ta­rze, pisać do nas maile lub przy­sy­łać zdję­cia! Udo­stęp­niaj­cie nasz wpis, aby wię­cej rodzi­ców i peda­go­gów oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych, mogło poznać tą fascy­nu­ją­cą książ­kę! Pamię­taj­cie tyl­ko, aby koniecz­nie podać źró­dło, bo post kosz­tu­je nas tro­chę pra­cy, cza­su i wysił­ku.

 

Nasza oce­na: bar­dzo dobry z plu­sem

 

Mar­co Magri­ni
MÓZG PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
Wydaw­nic­two: Feeria Scien­ce
ISBN: 978–83-7229–810‑2

 

Wydawnictwo Feeria

Komentarze na temat “Mózg Podręcznik Użytkownika (recenzja)

  1. Nie przy­po­mi­nam sobie, abym kie­dy­kol­wiek zagłę­bia­ła się w tego typu lek­tu­rę. Po Two­im opi­sie myślę że war­to zwró­cić na takie zagad­nie­nia uwa­gę. Posta­ram się zna­leźć i prze­czy­tać w wol­nej chwi­li 🙂

  2. Sza­le­nie inte­re­su­ją mnie róż­ni­ce w budo­wie mózgu pomię­dzy chłop­ca­mi i dziew­czyn­ka­mi, dzię­ki za pole­ce­nie tej lek­tu­ry! Już ją wrzu­cam do koszy­ka! :))

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *