Przygód kilka nie tylko wróbla Ćwirka… czyli kampania Bądź na pTak!Bądź na pTAK! - Noc sów

Śpiew ptaków zapowiada wiosnę i mówi nam, że lato jest coraz bliżej… Jednak, czy wiedzieliście, że ptaki nie rodzą się ze śpiewem na ustach… hm… przepraszam raczej powinnam powiedzieć „w dziobach”?! Muszą się go nauczyć! Jeśli pisklęta są oddzielone od innych przedstawicieli swojego gatunku w młodym wieku, niestety nie nauczą się już śpiewania. Ptaki maja także wiele innych swoich tajemnic… Czas poznać je wszystkie!

Kie­dy w kalen­da­rzu naresz­cie nasta­je kwie­cień, a za oknem świe­ci cudow­ne słoń­ce, wszy­scy nabie­ra­my więk­sze­go ape­ty­tu na wio­sen­ne spa­ce­ry. Szyb­ki „wypad za mia­sto” czy cho­ciaż­by nawet mały spa­cer do par­ku to praw­dzi­wa przy­jem­ność. My posta­no­wi­li­śmy, aby w tym roku połą­czyć przy­jem­ne z poży­tecz­nym… Zosta­li­śmy Rodzin­ką Bądź na pTak!!!

 

Bądź na pTak!

Więk­szość ludzi ma pew­ne trud­no­ści w roz­po­zna­wa­nia róż­nych gatun­ków pta­ków. Naj­więk­sze pro­ble­my nastrę­cza jed­nak naby­cie umie­jęt­no­ści roz­róż­nia­nia ich śpie­wu a tak­że innych dźwię­ków wyda­wa­nych przez te zwie­rzę­ta. Jak się tego wszyst­kie­go nauczyć?

Świet­ną oka­zją, aby nie­co lepiej poznać fascy­nu­ją­cy świat pta­ków jest 1 kwiet­nia, czy­li Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Pta­ków. W tym roku posta­no­wi­li­śmy obcho­dzić to świę­to tro­chę ina­czej… Tym razem przy­łą­czy­li­śmy się do akcji Bądź na pTak!
Zdo­by­wa­my wie­dzę, szli­fu­je­my umie­jęt­no­ści i naby­wa­my doświad­cze­nia! A wszyst­ko dla­te­go, że… kocha­my pta­ki!

 

Odkrywamy tajemnice ptasiego królestwa

Nauka i zaba­wa — to naj­krót­sza recen­zja tego, w jaki spo­sób pozna­je­my pta­ki i ich wspa­nia­ły świat. Prze­glą­da­jąc zaso­bu inter­ne­tu tra­fi­li­śmy na praw­dzi­wą pta­sią pereł­kę — Jestem na pTak, czy­li kopal­nia wie­dzy o pta­kach!

Co tam zna­leź­li­śmy? Rewe­la­cyj­ne mate­ria­ły edu­ka­cyj­ne o pta­kach! (wszyst­kie pozio­my edu­ka­cyj­ne)

 • Sce­na­riu­sze zajęć o pta­kach (pra­wie 400 stron mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych dla dzie­ci, rodzi­ców i nauczy­cie­li)
 • Pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dial­ne ( 3 pakie­ty edu­ka­cyj­ne dla dzie­ci — po 2 zaso­by — osob­no dla kl 1–3 i 4–6 szko­ły pod­sta­wo­wej)
 • Pli­ki dźwię­ko­we z odgło­sa­mi pta­ków (pra­wie 80 pli­ków mp3)

Wszyst­kie te mate­ria­ły możesz pobrać zupeł­nie za FREE.

 

Bądź na pTAK! pakiet

 

Pobierz pakiet edu­ka­cyj­ny

 

Ty też zrób coś i Bądź na pTak!

To pro­ste! Zacznij już dziś!

 1. zdo­by­waj, utrwa­laj i pogłę­biaj swo­ją wie­dzę o pta­kach
 2. idź w teren i obser­wuj pta­ki
 3. sprawdź co inni wie­dzą o pta­kach
 4. opo­wia­daj o pta­kach innym
 5. mądrze poma­gaj pta­kom:
  • na wio­snę wywieś bud­kę lęgo­wą
  • w zimie dokar­miaj pta­ki tyl­ko wła­ści­wym pokar­mem
 6. zmień swój ogród (traw­nik koło blo­ku, dział­kę, ogró­dek szkol­ny itd ) aby stał się przy­ja­zny przy­ro­dzie
 7. namów rodzi­nę na wyciecz­kę rowe­ro­wą do lasu albo nad rze­kę
 8. oszczę­dzaj wodę
 9. dbaj o segre­ga­cję śmie­ci
 10. zostań świa­do­mym kon­su­men­tem — sta­raj się kupo­wać zdro­wą żyw­ność eko­lo­gicz­ną lub wybie­raj lokal­ne świe­że pro­duk­ty
 11. namów rodzi­nę na agro­tu­ry­sty­kę
 12. popie­raj ini­cja­ty­wy spo­łecz­ne i eko­lo­gicz­ne przy­ja­zne pta­kom

 

Wiosna, idzie wiosna… czyli posłuchajcie śpiewu krakowskich ptaków

Rodzin­ka na pTak!” pierw­szy Dzień Wio­sny świę­to­wa­ła w lesie…

  

* — We wpi­sie wyko­rzy­sta­no pla­kat Nocy Sów — odby­wa­ją­cej się w ramach akcji Bądź na pTak! (pobierz pla­kat Nocy sów)

 

 

Komentarze na temat “Przygód kilka nie tylko wróbla Ćwirka… czyli kampania Bądź na pTak!

 1. Wspa­nia­ły pomysł na akcję edu­ka­cyj­ną! Przy­da­ła­by się też wer­sja dla przed­szko­li. To zadzi­wia­ją­ce, jak mało ludzi wie, że nie nale­ży kar­mić pta­ków chle­bem. Szczy­pior zacze­pia ludzi w par­kach i tłu­ma­czy wszyst­kim, żeby kacz­kom dawa­li mar­chew goto­wa­ną bez soli 😀

  1. Też dostrze­gli­śmy brak wer­sji przed­szkol­nej. Ale za to wer­sja dla szkół pod­sta­wo­wych jest naj­ob­szer­niej­sza. A wer­sja dla gim­na­zjów i lice­ów to już kosmos!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *