Koncentracja 100 zabaw z detektywem Motywem — nasza recenzjaKoncentracja 100 zabaw z detektywem Motywem

Ludzie myślą, że koncentracja polega na mówieniu „tak” rzeczy, na której chcesz się skoncentrować. Ale tu zupełnie nie o to chodzi. Koncentracja polega na mówieniu „nie” setkom innych dobrych pomysłów, które tam są. Musisz wybierać ostrożnie”
/Steve Jobs/

Każ­de­go dnia, docie­ra­ją do nas tysią­ce róż­no­rod­nych bodź­ców z oto­cze­nia. Ata­ku­ją wszyst­kie nasze zmy­sły nio­sąc infor­ma­cje, któ­re wpły­wa­ją na to co czu­je­my, jak myśli­my i w koń­cu tak­że, jak się zacho­wu­je­my. Nasz umysł odbie­ra rów­nież wie­lo­płasz­czy­zno­we sygna­ły z wnę­trza nasze­go cia­ła infor­mu­jąc nas, że np.: wła­śnie zgłod­nie­li­śmy, chce nam się spać czy też boli nas noga. Na całe szczę­ście nie wszyst­kie te bodź­ce odbie­ra­my świa­do­mie. Nasz orga­nizm, o ile jest w peł­ni zdro­wy posia­da taki swo­isty filtr uwa­gi. Tyka­nie zega­ra, odgło­sy prze­jeż­dża­ją­cych aut za oknem czy też nie­zbyt inten­syw­ne zapa­chy, zwy­czaj­nie igno­ru­je­my. Nie­ste­ty co raz czę­ściej sły­szy­my, że nasze dzie­ci prze­ja­wia­ją zabu­rze­nia owej uwa­gi, a co za tym idzie spa­da­ją ich zdol­no­ści kon­cen­tra­cji. O tym, co to jest kon­cen­tra­cja, w jaki spo­sób zwią­za­na jest ona z uwa­gą, emo­cja­mi i moty­wa­cją u dziec­ka oraz jak mądrze ją wspie­rać może­cie dowie­dzieć się korzy­sta­jąc z pakie­tu Kon­cen­tra­cja 100 zabaw z detek­ty­wem Moty­wem.

 

Koncentracja 100 zabaw z detektywem Motywem

 

Detektyw Motyw i jego 100 sposobów na koncentrację

Pakiet edu­ka­cyj­ny Kon­cen­tra­cja 100 zabaw z detek­ty­wem Moty­wem to cie­ka­we połą­cze­nie porad­ni­ka dla rodzi­ców oraz atrak­cyj­ne­go zesta­wu zabaw i ćwi­czeń dla dzie­ci.

 

Poradnik czyli… psychologiczne ABC dla rodziców

Agniesz­ka Bie­la, psy­cho­loż­ka, tre­ner­ka umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych, kre­atyw­no­ści i sku­tecz­ne­go ucze­nia się, któ­ra na co dzień pra­cu­je z dzieć­mi i mło­dzie­żą, napi­sa­ła dla rodzi­ców mini porad­nik. To wła­śnie tutaj znaj­dzie­cie, naj­bar­dziej pod­sta­wo­we a jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej istot­ne infor­ma­cje doty­czą­ce kon­cen­tra­cji i jej wspie­ra­nia u dzie­ci. Przy­stęp­na i atrak­cyj­na for­ma two­rzą praw­dzi­we kom­pen­dium wie­dzy dla rodzi­ców.

 

Koncentracja 100 zabaw z detektywem Motywem

 

Koncentracja 100 zabaw z detektywem Motywem

 

Karty czyli 100 pomysłów na dobra zabawę

Porad­nik jest napraw­dę faj­ny, ale pakiet edu­ka­cyj­ny Kon­cen­tra­cja 100 zabaw z detek­ty­wem Moty­wem to przede wszyst­kim atrak­cyj­ny zestaw zabaw i ćwi­czeń dla dzie­ci.

Kolek­cja detek­ty­wa Moty­wa to 48 dwu­stron­nych zmy­wal­nych kart, któ­re wspo­ma­ga­ją roz­wój kon­cen­tra­cji spe­cy­ficz­nej, któ­ra wpły­wa głow­nie na zdol­no­ści umy­sło­we (prze­twa­rza­nie infor­ma­cji) oraz z tzw. czyn­no­ścia­mi wyko­naw­czy­mi.

 

Koncentracja 100 zabaw z detektywem Motywem

 

Koncentracja 100 zabaw z detektywem Motywem, czyli… pisz, rysuj i ćwicz!

100 zabaw i ćwi­czeń umiesz­czo­nych na kar­tach tego zesta­wu dydak­tycz­ne­go, podzie­lo­ne jest na pięć zesta­wów po 20 zadań. Każ­dy kolej­ny zestaw to jed­no­cze­śnie kolej­ny „sto­pień wta­jem­ni­cze­nia”. Zesta­wy są bowiem tak skon­stru­owa­ne, że każ­dy następ­ny ma nie­co wyż­szy sto­pień trud­no­ści.

 

Zabawy wspierające koncentrację, czyli co?

W pakie­cie edu­ka­cyj­nym Kon­cen­tra­cja 100 zabaw z detek­ty­wem znaj­du­je­my cały zestaw atrak­cyj­nych zabaw dla dzie­ci, któ­re wpły­wa­ją na ich zdol­no­ści umy­sło­we.

 

Pro­po­no­wa­ne ćwi­cze­nia obej­mu­ją nastę­pu­ją­ce zagad­nie­nia:

  • prze­szu­ki­wa­nie, czy­li znaj­do­wa­nie okre­ślo­ne­go obiek­tu wśród tzw „zakłó­ca­czy”
  • porów­ny­wa­nie, czy­li znaj­do­wa­nie róż­nic, kopio­wa­nie wzo­ru, łama­nie szy­frów
  • sze­re­go­wa­nie, czy­li usta­wia­nie według natę­że­nia okre­ślo­nej cechy
  • kate­go­ry­zo­wa­nie, czy­li szu­ka­nie punk­tów wspól­nych
  • segre­go­wa­nie, czy­li porząd­ko­wa­nie według okre­ślo­nych cech
  • myśle­nie logicz­ne, czy­li np.: uzu­peł­nia­nie bra­ku­ją­cych ele­men­tów; sudo­ku
  • wyobraź­nia prze­strzen­na, czy­li np.: lustrza­ne odbi­cia, dyk­tan­da gra­ficz­ne, dostrze­ga­nie figur na obraz­ku
  • ćwi­cze­nia gra­fo­mo­to­rycz­ne
  • kolo­ro­wa­nie

 

Koncentracja 100 zabaw z detektywem Motywem

 

Koncentracja 100 zabaw z detektywem Motywem

 

Koncentracja 100 zabaw z detektywem Motywem

 

Koncentracja 100 zabaw z detektywem Motywem

 

Koncentracja 100 zabaw z detektywem Motywem

 

Koncentracja 100 zabaw z detektywem Motywem

 

Koncentracja 100 zabaw z detektywem Motywem

 

Koncentracja 100 zabaw z detektywem Motywem

 

Koncentracja 100 zabaw z detektywem Motywem

 

Twórcza rozrywka czyli zabawy, które rozwijają

Pakiet edu­ka­cyj­ny Kon­cen­tra­cja 100 zabaw z detek­ty­wem to fak­tycz­nie cał­kiem faj­ny pomysł na twór­cze zaba­wy. Solid­ne i este­tycz­ne opa­ko­wa­nie, któ­re łatwo zabrać ze sobą wszę­dzie, gdzie tyl­ko zechce­my, plus ład­na este­ty­ka cało­ści, dzia­ła­ją bar­dzo zachę­ca­ją­co na małe­go odbior­cę.

Z kart może jed­no­cze­śnie korzy­stać wię­cej niż jed­no dziec­ko, a ich „zmy­wal­ność” gwa­ran­tu­je wie­lo­krot­ność użyt­ko­wa­nia. Dzie­cia­ki mogą tak­że w łatwy spo­sób kory­go­wać swo­je błę­dy, ponie­waż aby usu­nąć zapis wystar­czy zwy­kła chu­s­tecz­ka do nosa. Drob­ny kło­pot poja­wia się jed­nak, gdy sucho­ście­ral­ny pisak zaschnie. W tym przy­pad­ku pomoc­na będzie wil­got­na ście­recz­ka lub nawil­ża­ne chu­s­tecz­ki.

Nasza pocie­cha zwró­ci­ła nam tak­że uwa­gę, że pisak tro­chę śli­zga się po kar­tach co utrud­nia roz­wią­zy­wa­nie zadań. Pisak sucho­ście­ral­ny, któ­ry dołą­czo­ny jest do tego zesta­wu, podob­nie jak inne tego typu pro­duk­ty nie­ste­ty ma przy­kry zapach. To już jed­nak abso­lut­nie nie zale­ży od wydaw­cy tego pakie­tu.

Naszym zda­niem Kon­cen­tra­cja 100 zabaw z detek­ty­wem to cie­ka­wy pomysł na domo­we cał­kiem mądre zaba­wy z dziec­kiem. Pakiet ten może się tak­że przy­dać na szkol­nych zaję­ciach świe­tli­co­wych lub dodat­ko­wych zaję­ciach poza­lek­cyj­nych.

 

Nasza oce­na: bar­dzo dobry

 

 

KapitanNauka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *