Zabawy językowe, które ćwiczą mowę czyli… logopedia na szóstkę!Zabawy językowe, które ćwiczą mowę

Hipopotam zły jest nocą,
bo hieny chichocą.
Gdy nocą jest cicho,
to hien słychać chichot:
hi-hi, hi-hi, hi-hi-hi.
Hipopotam słabo śpi”
/Elżbieta i Witold Szwajkowscy*/

Otwie­rasz szu­fla­dę biur­ka w poko­ju swo­je­go dziec­ka i ze zdu­mie­niem stwier­dzasz, że na jej dnie znaj­du­ją się prze­dziw­ne przed­mio­ty… Spi­nacz do bie­li­zny, kawa­łek kolo­ro­wej tasiem­ki, cał­kiem spo­ry kamyk, ska­so­wa­ny bilet auto­bu­so­wy, kawa­łek cien­kie­go kabel­ka, nie­po­trzeb­na pły­ta CD a nawet zapo­mnia­ny przez wszyst­kich zna­czek pocz­to­wy lub zuży­ty wkład od dłu­go­pi­su. Znasz to, praw­da?! Już chcesz to wszyst­ko wyrzu­cić, gdy nagle uświa­da­miasz sobie, że to praw­dzi­we skar­by! Skar­by ze skrzy­necz­ki logo­pe­dycz­nej!
Dziś opo­wie­my Wam o tym jak wyko­nać taką skrzy­necz­kę logo­pe­dycz­ną, co ona powin­na zawie­rać, a przede wszyst­kim jak spryt­nie wyko­rzy­stać jej moż­li­wo­ści! Zada­nia i ćwi­cze­nia logo­pe­dycz­ne mogą być napraw­dę świet­ną zaba­wą dla całej rodzi­ny! Poznaj­cie książ­kę, któ­ra pod­bi­ła nasze ser­ca… Zaba­wy języ­ko­we, któ­re ćwi­czą mowę.

 

Zabawy językowe, które ćwiczą mowę, czyli… ćwicz z dzieckiem i słuchaj jak mówi

Elż­bie­ty i Witol­da Szwaj­kow­skich nie trze­ba chy­ba spe­cjal­nie przed­sta­wiać… Na ryn­ku lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej zade­biu­to­wa­li w 2012 r., a obec­nie w swo­im dorob­ku mają aż 30 wspól­nych publi­ka­cji. Zaba­wy języ­ko­we, któ­re ćwi­czą mowę — to kolej­na pozy­cja z serii ksią­że­czek „Sto wier­szy­ków”. (My pisa­li­śmy już o tej serii w poście: “Sto wier­szy­ków atrak­cyj­nych do ćwi­czeń dyk­cyj­nych czy­li…). Zachę­ce­ni wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem i powo­dze­niem jakim cie­szy­ły się poprzed­nie publi­ka­cje, auto­rzy posta­no­wi­li przy­go­to­wać coś napraw­dę wyjąt­ko­we­go.

Zaba­wy języ­ko­we, któ­re ćwi­czą mowę, to nie­zwy­kły, „inte­rak­tyw­ny” zbiór zadań i ćwi­czeń logo­pe­dycz­nych dla dzie­ci.

 

 

Zabawy językowe, które ćwiczą mowę

 

Skrzyneczka logopedyczna

W ksią­żecz­ce Zaba­wy języ­ko­we, któ­re ćwi­czą mowę, znaj­dzie­my tak­że tajem­ni­czą… skrzy­necz­kę logo­pe­dycz­ną. Oka­zu­je się bowiem, że przed­mio­ty codzien­ne­go użyt­ku, mogą być ide­al­ny­mi pomo­ca­mi logo­pe­dycz­ny­mi! Wystar­czy tyl­ko poszu­kać jakie­goś pudeł­ka (może być nawet po butach), któ­re jeże­li odpo­wied­nio ozdo­bi­my, sta­nie się ide­al­ną skrzy­necz­ką na nasze logo­pe­dycz­ne skar­by. Ozda­bia­nie i kom­ple­to­wa­nie skrzy­necz­ki logo­pe­dycz­nej tak­że może być cie­ka­wą i roz­wi­ja­ją­cą zaba­wą!
Zaba­wy języ­ko­we, któ­re ćwi­czą mowę pro­po­nu­ją swo­ją listę nie­zbęd­ni­ków takiej skrzy­necz­ki. Naj­pierw war­to wspól­nie ze swo­ją pocie­chą zasta­no­wić się, do cze­go słu­ży dany przed­miot z listy i czy może­my mieć go w domu. Faj­ną zaba­wą może być tak­że zro­bie­nie listy tych przed­mio­tów ze skrzy­necz­ki, któ­rych nam w domu bra­ku­je. Lista taka może być rów­nież w for­mie rysun­ko­wej, co pozwo­li na dodat­ko­we zaan­ga­żo­wa­nie dziec­ka w zaba­wę. W ten spo­sób dziec­ko wdra­ża się do pla­no­wa­nia i sys­te­ma­tycz­no­ści, ćwi­czy spo­strze­gaw­czość, a tak­że dosko­na­li swo­ją pamięć.

 

Zabawy językowe, które ćwiczą mowę

 

Skrzyneczka nie tylko logopedyczna

Przed­mio­ty ze skrzy­necz­ki logo­pe­dycz­nej moż­na wyko­rzy­sty­wać tak­że do innych ćwi­czeń i zabaw edu­ka­cyj­nych. Edu­ka­cja mate­ma­tycz­na, języ­ko­wa czy arty­stycz­na, to tyl­ko nie­któ­re z wie­lu moż­li­wo­ści. War­to zazna­czyć, że przed­mio­ty z listy skar­bów ze skrzy­necz­ki logo­pe­dycz­nej zosta­ły tak dobra­ne, żeby w ich nazwach nie wystę­po­wa­ła gło­ska „r”, któ­ra nie jest uwzględ­nio­na w ćwi­cze­niach w ksią­żecz­ce Zaba­wy języ­ko­we, któ­re ćwi­czą mowę. Stąd też, aby roz­bu­do­wać ćwi­cze­nia o wła­sne pomy­sły, war­to wzbo­ga­cić naszą skrzy­necz­kę o inne drob­ne przed­mio­ty, w któ­rych nazwach może wystę­po­wać już gło­ska „r” (np.: śrub­ka, agraf­ka, kora­lik itp).

 

Ćwicz i baw się z dzieckiem

Zaba­wy języ­ko­we, któ­re ćwi­czą mowę to zbiór bar­dzo prze­my­śla­nych i spój­nych tek­stów, zabaw i ćwi­czeń, któ­ry może sta­no­wić dosko­na­ły mate­riał meto­dycz­ny do pra­cy z dzieć­mi, nie tyl­ko dla rodzi­ców, ale tak­że dla nauczy­cie­li i… logo­pe­dów. Lek­ka, zabaw­na i przy­ja­zna for­ma, powo­du­je, że ta publi­ka­cja, sta­je się nie­zwy­kle atrak­cyj­na przede wszyst­kim dla samych małych odbior­ców.

Ulu­bio­ny wier­szyk naszej cór­ci…

 

Zabawy językowe, które ćwiczą mowę

 

Naszym zda­niem komen­ta­rze meto­dycz­ne dla rodzi­ców (doty­czą­ce zagad­nień logo­pe­dycz­nych) oraz inte­rak­tyw­ność zadań i ćwi­czeń dla dzie­ci, to praw­dzi­wy strzał w dzie­siąt­kę! Dzie­ci mają oka­zję m.in. dosko­na­lić umie­jęt­ność korzy­sta­nia z noży­czek, tre­no­wać gra­fo­mo­to­ry­kę, poszu­kać cze­goś w słow­ni­ku lub na mapie, obej­rzeć zdję­cia roślin czy zwie­rząt oraz poznać cie­ka­wost­ki z ich życia.

 

Zabawy językowe, które ćwiczą mowę

 

Zabawy językowe, które ćwiczą mowę

 

Zabawy językowe, które ćwiczą mowę

 

Zaba­wy języ­ko­we, któ­re ćwi­czą mowę to tak­że oka­zja do dys­ku­sji m.in. o zagad­nie­niach z zakre­su fizy­ki (np.: co przy­cią­ga magnes?!), czy też praw­dzi­we zagad­ki detek­ty­wi­stycz­ne (np.: bada­nie linii papi­lar­nych) ale też… roz­mo­wy o emo­cjach.

 

Zabawy językowe, które ćwiczą mowę

 

Zabawy językowe, które ćwiczą mowę

 

Zabawy językowe, które ćwiczą mowę

 

Zabawy językowe, które ćwiczą mowę

 

W publi­ka­cji znaj­dzie­my tak­że np.: rebu­sy, gry w sko­ja­rze­nia, czy miej­sca na samo­dziel­ne rysun­ki inspi­ro­wa­ne prze­czy­ta­nym frag­men­tem książ­ki. Dzie­ci mogą rów­nież ćwi­czyć i dosko­na­lić swo­je umie­jęt­no­ści czy­ta­nia. Pyta­nia do tek­stu poma­ga­ją kon­tro­lo­wać zwłasz­cza umie­jęt­ność czy­ta­nia ze zro­zu­mie­niem. Ksią­żecz­ka pozwa­la tak­że na… „bez­bo­le­sną” naukę orto­gra­fii, co może mieć nie­ba­ga­tel­ne zna­cze­nie zwłasz­cza dla dzie­ci z naucza­nia począt­ko­we­go.

 

Zabawy językowe, które ćwiczą mowę

 

Zabawy językowe, które ćwiczą mowę

 

Na osob­ną uwa­gę zasłu­gu­je cie­ka­wa sza­ta gra­ficz­na tej ksią­żecz­ki. Autor­ką ilu­stra­cji jest Karo­li­na Dzie­wa, któ­rej rysun­ki ide­al­nie wkom­po­no­wu­ją się w całość tej publi­ka­cji. Naszym zda­niem duże wyraź­ne lite­ry i ład­na czy­tel­na czcion­ka, ide­al­nie wspól­gra­ją z kolo­ry­sty­ką i przej­rzy­sto­ścią całej ksią­żecz­ki.

 

Zabawy językowe, które ćwiczą mowę

 

Chcemy jeszcze!

Zaba­wy języ­ko­we, któ­re ćwi­czą mowę, to świet­ny pomysł i dosko­na­łe wyko­na­nie! Ksią­żecz­ka prze­zna­czo­na jest dla dzie­ci w wie­ku 5+ , ale naszym zda­niem mate­ria­ły i pomy­sły zawar­te w tej publi­ka­cji, śmia­ło moż­na wyko­rzy­stać zarów­no u młod­szych dzie­ci przed­szkol­nych jak i w naucza­niu wcze­snosz­kol­nym. Zaba­wy i ćwi­cze­nia zawar­te w tej ksią­żecz­ce, mogą być tak­że faj­nym uroz­ma­ice­niem zajęć świe­tli­co­wych lub mate­ria­łem do pra­cy indy­wi­du­al­nej w domu. Zaba­wy języ­ko­we, któ­re ćwi­czą mowę to tak­że cie­ka­wa i inspi­ru­ją­ca pro­po­zy­cja dla edu­ka­to­rów domo­wych, któ­rzy zechcą wzbo­ga­cić swo­je zaso­by pomo­cy dydak­tycz­nych. My jeste­śmy bar­dzo zado­wo­le­ni! Szko­da tyl­ko że ksią­żecz­ka nie jest tro­chę grub­sza…

Elż­bie­ta i Witold Szwaj­kow­scy, kolej­ny raz udo­wad­nia­ją, że ćwi­cze­nia logo­pe­dycz­ne to napraw­dę świet­na zaba­wa! Taka gim­na­sty­ka “buzi i języ­ka” to wiel­ka przy­jem­ność tak dla dzie­ci jak i dla doro­słych.

Nasza oce­na: bar­dzo dobry +

* — cytat pocho­dzi z opi­sy­wa­nej pozy­cji

Elż­bie­ta i Witold Szwaj­kow­scy
Zaba­wy języ­ko­we, któ­re ćwi­czą mowę
Ilu­stra­cje Karo­li­na Dzie­wa
ISBN 978–83-280‑4386‑2
Gru­pa Wydaw­ni­cza Fok­sal sp. z o.o.

Wydaw­nic­two Wil­ga 2017

Wydawnictwo wilga

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *