Być jak człowiek renesanasu — czerwiec 2018 w edukacji domowejczłowiek renesanasu

Uczeń w edukacji domowej — kujon czy… człowiek renesansu?

W czerw­cu w Kra­ko­wie odby­wa się wie­le imprez przy­bli­ża­ją­cych uczest­ni­kom epo­kę rene­san­su. Odby­wa­ją­cy się od 2009 r. Jar­mark Świę­to­jań­ski wraz z impre­za­mi towa­rzy­szą­cy­mi to nie­zwy­kła moż­li­wość odby­cia podró­ży w cza­sie i poczu­cia kli­ma­tu epo­ki Zło­te­go Wie­ku. W tym roku do takich imprez dołą­czy­ło Świę­to Uli­cy Kano­ni­czej w ramach któ­re­go wie­le wyda­rzeń doty­czy­ło tak­że tej nie­zwy­kłej epo­ki. W jej cha­rak­ter ide­al­nie wpi­su­je się tak­że edu­ka­cja domo­wa pozwa­la­ją­ca na kształ­to­wa­nie posta­wy typo­wej dla czło­wie­ka rene­san­su, tak bar­dzo nie­lu­bia­nej przez nauczy­cie­li i sys­tem szkol­ny. Cie­ka­wość świa­ta, zdo­by­wa­nie wie­dzy, roz­wi­ja­nie swo­jej pomy­sło­wo­ści, zdol­no­ści manu­al­nych oraz dobrze rozu­mia­nej kre­atyw­no­ści, wła­sna twór­czość, nauka języ­ków obcych oraz umie­jęt­no­ści zacho­wa­nia się w roż­nych sytu­acjach to tyl­ko nie­któ­re z cech czło­wie­ka rene­san­su któ­re moż­na a nawet nale­ży „tre­no­wać” przez cały rok.
Oto nasza rela­cja z naj­cie­kaw­szych czerw­co­wych wyda­rzeń w któ­rych uczest­ni­czy­li­śmy — zapra­sza­my do lek­tu­ry.

 

człowiek renesanasu

 

Festiwal Muzyki Filmowej — „Piękna i Bestia Live in Concert”

Nasze czerw­co­we przy­go­dy z edu­ka­cją domo­wą roz­po­czę­li­śmy od udzia­łu w sean­sie i kon­cer­cie fil­mu „Pięk­na i Bestia”. Była to pre­mie­ra świa­to­wa wer­sji kon­cer­to­wej z soli­sta­mi wyko­nu­ją­cy­mi par­tie wokal­ne na żywo.

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

Impro Atak! — bajki improwizowane w Teatrze STU

Impro Atak! — to baj­ka któ­rą wymy­śla­ją widzo­wie — cięż­kie zada­nie dla akto­rów. Bo jak połą­czyć ze sobą zapro­po­no­wa­ne przez dzie­cia­ki nastę­pu­ją­ce posta­cie: Babę z kijem, Czar­no­księż­ni­ka Dorot­kę (to nie ma bra­ku prze­cin­ka) Zebrę i … Bak­te­rię Akti­mel?

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

Zdję­cie pocho­dzi z pro­fi­lu face­bo­oko­we­go orga­ni­za­to­ra wyda­rze­nia Tau­ron Pol­ska Ener­gia

 

Widowisko plenerowe na Wiśle i Parada Smoków

Nasza eki­pa uczest­ni­czy­ła tak­że w wido­wi­sku ple­ne­ro­wym pod Wawe­lem i corocz­nej Para­dzie Smo­ków.

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

Historia. To Lubię! Alchemicy w renesansowym Krakowie

Alche­mi­cy w rene­san­so­wym Kra­ko­wie — spa­cer z Panem Mariu­szem Wol­l­nym (auto­rem ksią­żek o Kac­prze Ryxie) to jed­na z imprez towa­rzy­szą­cych Jar­mar­ko­wi Świę­to­jań­skie­mu.
Dla­cze­go Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski w okre­sie rene­san­su ze wzglę­du na wykła­da­ne tu nauki moż­na porów­nać go Hogwar­tu?
Kim był i co robił w Kra­ko­wie oraz Nie­po­ło­mi­cach John Dee — Agent Jej Kró­lew­skiej Mości Elż­bie­ty I, pod­pi­su­ją­cy swo­je listy do kró­lo­wej tajem­ni­czym 007 („tyl­ko dla oczu kró­lo­wej”). Coś wam to przy­po­mi­na? Jasne, że musi!
Z cze­go zasły­nął Michał Sędzi­wój?
Czy Mistrz Twar­dow­ski spo­tkał Fau­sta?
Za czy­ją spraw­ką część Wawe­lu wyle­cia­ła w powie­trze — w wyni­ku cze­go sto­li­ca prze­nie­sio­na zosta­ła do War­sza­wy?
Odpo­wiedź na te, i wie­le innych pytań roz­pa­la­ła umy­sły uczest­ni­ków tego fan­ta­stycz­ne­go spa­ce­ru.

 Film pocho­dzi z Fan­pa­ge Jar­mar­ku Świę­to­jań­skie­go

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

W cza­sie spa­ce­ru nie zabra­kło quizu histo­rycz­ne­go dla dzie­ci. Głów­na nagro­da — „Medal Smo­ka” padł łupem małej histo­rycz­ki…

 

człowiek renesansu

 

Dzień otwarty Magistratu w Krakowie

Zwie­dza­nie Magi­stra­tu roz­po­czę­li­śmy od gabi­ne­tu Pre­zy­den­ta Kra­ko­wa. Kie­dyś ten sto­łek i gabi­net będzie mój, mój, mój!

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

Sala obrad Rady Mia­sta też przy­pa­dłą nam do gustu…

 

człowiek renesansu

 

Historia. To Lubię! Zwiedzamy mury obronne

Po ogło­sze­niu chę­ci obję­cia wła­dzy w Kra­ko­wie przy­szła Pani Pre­zy­dent musia­ła… doko­nać oglę­dzin sta­nu bez­pie­czeń­stwa mia­sta! Czy aby mury obron­ne są w nie­na­gan­nym sta­nie i zagwa­ran­tu­ją bez­pie­czeń­stwo jego miesz­kań­ców?

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

W stronę przejrzenia” – wystawa malarstwa prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej

W ramach pro­jek­tu „Sztu­ka bli­żej Sztu­ki” odwie­dzi­li­śmy wysta­wę malar­stwa w Nowo­huc­kim Cen­trum Kul­tu­ry.

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

Smocza Indonezja — Nowohucki Uniwersytet Dzieci – Wydział Turystyki

Czło­wiek rene­san­su nie zamy­ka się w swo­im krę­gu, tyl­ko pozna­je i chło­nie świat. Uczy się jego róż­no­rod­no­ści i sta­ra się wycią­gnąć z tego lek­cję dla sie­bie. W ramach azja­tyc­kich fascy­na­cji Mary­sia uczest­ni­czy­ła w spo­tka­niu poświę­co­nym Indo­ne­zji. To spo­tka­nie poka­za­ło jak dużą wie­dzę posia­da na temat tego kra­ju oraz całe­go kon­ty­nen­tu azja­tyc­kie­go — jego geo­gra­fii, kul­tu­ry, przy­ro­dy.

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

Krajobrazy — wystawa malarstwa

Jak co mie­siąc odwie­dza­my pobli­ską gale­rię sztu­ki pozna­jąc twór­czość kolej­nych arty­stów.

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

Pochód Lajkonika

Zbli­ża­ła się sesja egza­mi­na­cyj­na… Jak zagwa­ran­to­wać sobie suk­ces (poza oczy­wi­ście zdo­by­tą wie­dzą) na egza­mi­nie? Spo­sób mógł być tyl­ko jeden! Udział w Pocho­dzie Laj­ko­ni­ka i zali­cze­nie ude­rze­nia jego buła­wą!

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

Sesja egzaminacyjna w edukacji domowej

Sesja egza­mi­na­cyj­na zakoń­czy­ła się pomyśl­nie — nawet naj­bar­dziej nie­lu­bia­ny i stre­su­ją­cy język angiel­ski oka­zał się pro­sty…
Roz­po­czy­na­my WAKACJE!

 

człowiek renesansu

 

Dni owada — Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Oswa­ja­nie lęków zwią­za­nych z owa­da­mi (oraz pają­ka­mi) naj­le­piej tre­no­wać na Dniach Owa­da…

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

Moż­na nawet wró­cić do domu z nowym domow­ni­kiem… Anto­ni­ną — stra­szy­kiem dia­bel­skim.

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

Noc Bibliotek — Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

Noc Biblio­tek spę­dzi­li­śmy na zwie­dza­niu Biblio­te­ki Jagiel­loń­skiej w Kra­ko­wie. Szcze­gól­ne wra­że­nie zro­bi­ła „szu­flan­dia” czy­li tra­dy­cyj­ny ana­lo­go­wy kata­log biblio­tecz­ny. Uczest­ni­czy­li­śmy tak­że w grach, quizach i zaba­wach zor­ga­ni­zo­wa­nych na tere­nie biblio­te­ki.

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

Historia. To Lubię! Jarmark Świętojański w Krakowie

Corocz­ny Jar­mark Świę­to­jań­ski pozwa­la przez trzy dni poczuć się jak czło­wiek rene­san­su. Jak co roku moż­na było zdo­być licz­ne paten­ty — nowo­ścią była moż­li­wość zdo­by­cia paten­tu alche­mi­ka!

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

Alche­micz­na wie­dza zdo­by­ta!

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

Zna­jo­mość zasad dwor­skich oraz zacho­wa­nia w towa­rzy­stwie jest jed­ną z waż­niej­szych cech czło­wie­ka rene­san­su. Umie­jęt­no­ści w tym zakre­sie moż­na było poćwi­czyć uczest­ni­cząc w warsz­ta­tach tań­ca rene­san­so­we­go.

 

 

człowiek renesansu

  

człowiek renesansu

człowiek renesansu

 

Pocztówka z Hiszpanii — warsztaty artystyczno-geograficzne w Instytucie Cervantesa

Trud­no jest podró­żo­wać oraz roz­wi­jać swo­ją wie­dzę wła­da­jąc wył języ­kiem ojczy­stym. Czło­wiek rene­san­su powi­nien znać języ­ki kra­jów któ­re go fascy­nu­ją. My naszą wir­tu­al­ną podróż po Hisz­pa­nii odby­li­śmy w języ­ku Cervan­te­sa.

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

Historia. To Lubię! Spotkanie z Drużyną Wojów Wiślańskich

Dla czło­wie­ka rene­san­su nauki huma­ni­stycz­ne: histo­ria, filo­zo­fia, lite­ra­tu­ra, odgry­wa­ły szcze­gól­ne zna­cze­nie. Nasza Pocie­cha uwiel­bia histo­rię wiec spo­tka­nie z rekon­struk­to­ra­mi z Dru­ży­ny Wojów Wiślań­skich było dla niej kolej­ną daw­ką nauki i dobrej zaba­wy.

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

Historia. To Lubię! Święto ul. Kanoniczej w Krakowie — Koncerty w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka (Muzeum Narodowe w Krakowie)

Praw­dzi­wa uczta dla miło­śni­ków rene­san­su — moż­li­wość posłu­cha­nia rene­san­so­wych utwo­rów w wyko­na­niu Chó­ru Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go…

  

 

… oraz fan­ta­stycz­ny występ Bale­tu Dwor­skie­go Cra­co­via Dan­za w pro­gra­mie pre­zen­tu­ją­cym tań­ce rene­san­so­we.

 

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

   

Noc Teatrów

W ramach Nocy Teatrów uczest­ni­czy­li­śmy w spek­ta­klu tan­ga argen­tyń­skie­go „Tan­go del Amor, czy­li noc w Buenos Aires” w wyko­na­niu Teatru VIS A VIS

  

Mały most do języka chińskiego — konkurs piosenki chińskojęzycznej dla dzieci (Instytut Konfucjusza)

Fascy­na­cja Azją i zakoń­cze­nie pierw­sze­go roku nauka języ­ka chiń­skie­go zaowo­co­wa­ło udzia­łem w kon­kur­sie pio­sen­ki …

  

człowiek renesansu

 

Cudowna lampa Aladyna – spektakl w Teatrze Groteska w Krakowie

Udział w pre­mie­rze spek­ta­klu „Cudow­na lam­pa Alla­dy­na ” to wyda­rze­nie obo­wiąz­ko­we dla małych miło­śni­ków baśni orien­tal­nych…

 

człowiek renesanasu

 

Jurassic World : Upadłe Królestwo

Wiel­ka juraj­ska fraj­da — faj­ne warsz­ta­ty i spo­tka­nie z… prze­cha­dza­ją­cym się Velo­ci­rap­to­rem!

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

człowiek renesansu

 

Człowiek renesansu na wakacjach

Będę robić nic, nic będę robić, a robić nic to zna­czy nic nie robić” — to hasło w okre­sie waka­cji przy­świe­ca wie­lu znu­dzo­nym uczniom. Dla dzie­ci cie­ka­wych świa­ta waka­cje to wyśmie­ni­ta oka­zja do zdo­by­wa­nia wie­dzy oraz dobrej zaba­wy (nauki przez zaba­wę!). Roz­po­czy­na­ją­cy się lipiec zapo­wia­da się rów­nie atrak­cyj­nie…

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *