Podróże z historią i sztuką — Wakacyjne kroniki Archimedesa (6) — lipiec 2019 część ITuryści nie wiedzą gdzie byli, podróżnicy nie wiedzą gdzie będą.
/Paul Theroux/

Waka­cyj­ne podró­że z histo­rią i sztu­ką czas zacząć. Zobacz­cie gdzie dotar­li­śmy, co widzie­li­śmy i co nas zafa­scy­no­wa­ło. Zapra­sza­my do lek­tu­ry.
 

70 lat Nowej Huty — Bulwart Sztuki

Bul­wart Sztu­ki to cyklicz­na nowo­huc­ka impre­za. Obej­mu­je ona róż­no­ra­kie for­my aktyw­no­ści arty­stycz­nej, edu­ka­cyj­nej i roz­ryw­ko­wej przy­go­to­wa­ne przez eki­pę Teatru Łaź­nia Nowa.

 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Bulwart Sztuki


 
Bulwart Sztuki
 

Jadą wozy kolorowe taborami…

Już po raz ósmy kolo­ro­we, cygań­skie tabo­ry zawi­ta­ły do Nowej Huty na Mię­dzy­na­ro­do­we Dni Kul­tu­ry Rom­skiej. Moż­na było zoba­czyć obo­zo­wi­sko rom­skie tra­dy­cyj­ne wozy cygań­skie, eks­po­na­ty etno­gra­ficz­ne i wysta­wę malar­stwa. Na sce­nie ple­ne­ro­wej tra­dy­cyj­ne tań­ce zapre­zen­to­wa­li rom­scy arty­ści ze Sło­wa­cji, Węgier, Ukra­iny, Wiel­kiej Bry­ta­nii i Pol­ski.

 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Międzynarodowe Dni Kultury Romskiej


 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Międzynarodowe Dni Kultury Romskiej
 
Międzynarodowe Dni Kultury Romskiej
 
Międzynarodowe Dni Kultury Romskiej
 

Wystawa Przestrzeń Znaczeń

Dru­ga odsło­na eks­po­zy­cji rzeź­by w prze­strze­ni kra­kow­skich Plant, w ramach „Kra­kow­skich Spo­tkań Arty­stycz­nych 2019 – DIALOGI”, to wysta­wa nakie­ro­wa­na na przy­bli­że­nie odbior­com dzieł, któ­rych for­ma i spe­cy­fi­ka umoż­li­wia ich per­cep­cję poza ogra­ni­czo­ny­mi prze­strze­nia­mi gale­rii sztu­ki.
 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Wystawa Przestrzeń Znaczeń


 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Wystawa Przestrzeń Znaczeń
 
Wystawa Przestrzeń Znaczeń
 
Wystawa Przestrzeń Znaczeń
 
Wystawa Przestrzeń Znaczeń
 

Finisaż wystawy Kraków 1900 w Muzeum Narodowym w Krakowie

Wysta­wa „Kra­ków 1900” kon­cen­tro­wa­ła się na atmos­fe­rze mia­sta, jego miesz­kań­cach, ich pra­cy, poglą­dach, ale przede wszyst­kim na sztu­ce, któ­ra odzwier­cie­dla­ła wszyst­kie naj­now­sze, euro­pej­skie tren­dy arty­stycz­ne. Poka­zy­wa­ła Kra­ków jako mia­sto kon­tra­stów, w któ­rym doszło do zde­rze­nia kon­ser­wa­tyw­nej, cenią­cej urzęd­ni­cze karie­ry, gali­cyj­sko-miesz­czań­skiej men­tal­no­ści z arty­sta­mi, deka­denc­ką cyga­ne­rią, gor­szy­cie­la­mi odrzu­ca­ją­cy­mi wszel­kie, tak żywe w Kra­ko­wie ide­ały i kon­we­nan­se.

Eki­pa Zabaw z Archi­me­de­sem mia­ła zaszczyt uczest­ni­czyć w fini­sa­żu tej wspa­nia­łej wysta­wy. Zobacz­cie, jak dobrze się bawi­li­śmy.

 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Finisaż wystawy Kraków 1900 w Muzeum Narodowym w Krakowie


 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Finisaż wystawy Kraków 1900 w Muzeum Narodowym w Krakowie
 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Finisaż wystawy Kraków 1900 w Muzeum Narodowym w Krakowie
 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Finisaż wystawy Kraków 1900 w Muzeum Narodowym w Krakowie
 
Finisaż wystawy Kraków 1900 w Muzeum Narodowym w Krakowie
 
Finisaż wystawy Kraków 1900 w Muzeum Narodowym w Krakowie
 
Finisaż wystawy Kraków 1900 w Muzeum Narodowym w Krakowie
 
Finisaż wystawy Kraków 1900 w Muzeum Narodowym w Krakowie
 

Jed­nym z punk­tów fini­sa­żu był pokaz tań­ców z lat 1900–1914 w wyko­na­niu Szko­ły Tań­ca Jane Austen. Zobacz­cie nasz film z tego wyda­rze­nia…

 
 
O tym, czym jesz­cze zaj­mo­wa­li­śmy się na fini­sa­żu prze­czy­ta­cie i zoba­czy­cie w naszym wpi­sie: Zagad­ka Kró­lo­wej Myszy. Detek­ty­wi z Tajem­ni­czej 5.
 

Festiwal Teatrów Ulicznych w Krakowie

Ale cyrk! — Tema­tem prze­wod­nim tego­rocz­ne­go festi­wa­lu były wza­jem­ne inspi­ra­cje teatru ulicz­ne­go i cyr­ku.

Lino­skocz­ko­wie nad Ryn­kiem Głów­nym
 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Festiwal Teatrów Ulicznych w Krakowie


 
Festiwal Teatrów Ulicznych w Krakowie
 
Spek­takl Pere­gri­nus w wyko­na­niu Teatru KTO — Wędru­ją­cy spek­takl ulicz­ny inspi­ro­wa­ny twór­czo­ścią poetyc­ką T.S. Elio­ta.
 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Festiwal Teatrów Ulicznych w Krakowie
 
Festiwal Teatrów Ulicznych w Krakowie
 

Wizyta w Muzeum Przyrodniczym PAN

Mimo waka­cji pora na „łyk nauki” — tym razem wybra­li­śmy się do Muzeum Przy­rod­ni­cze­go Insty­tu­tu Sys­te­ma­ty­ki i Ewo­lu­cji Zwie­rząt PAN.
 
Wizyta w Muzeum Przyrodniczym PAN


 
Wizyta w Muzeum Przyrodniczym PAN
 
Wizyta w Muzeum Przyrodniczym PAN
 
Wizyta w Muzeum Przyrodniczym PAN
 

Szalona zabawa w Parku Rozrywki Ampa

Pora wypró­bo­wać nowy kra­kow­ski park roz­ryw­ki. Zaba­wa była zna­ko­mi­ta!
 
Szalona zabawa w Parku Rozrywki Ampa


 
Szalona zabawa w Parku Rozrywki Ampa
 
Szalona zabawa w Parku Rozrywki Ampa
 
Szalona zabawa w Parku Rozrywki Ampa
 
Szalona zabawa w Parku Rozrywki Ampa
 

Detektyw Marysia na tropie: Śladami Królowej Jadwigi po Krakowie

Nasza mała miło­śnicz­ka histo­rii i wiel­ka Fan­ka Kró­lo­wej Jadwi­gi zapro­si­ła naszą rodzin­kę na spa­cer po Kra­ko­wie śla­da­mi swo­jej idol­ki. Całą tra­sę przy­go­to­wa­ła samo­dziel­nie, a opro­wa­dza­jąc zacho­wy­wa­ła się jak raso­wy prze­wod­nik. Czyż­by rosła kon­ku­ren­cja dla Pani Fish­ki z Dzie­cię­ce­go Biu­ra Detek­ty­wi­stycz­ne­go?

 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Śladami Królowej Jadwigi po Krakowie


 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Śladami Królowej Jadwigi po Krakowie
 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Śladami Królowej Jadwigi po Krakowie
 
Śladami Królowej Jadwigi po Krakowie
 

 
Śladami Królowej Jadwigi po Krakowie
 

Wizyta w Muzeum Archeologicznym

Muzeum Arche­olo­gicz­ne w Kra­ko­wie jest jed­nym z naszych ulu­bio­nych. Ostat­nio prze­szło ono wiel­ką meta­mor­fo­zę — pora spraw­dzić czym nas zasko­czy…

 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Wizyta w Muzeum Archeologicznym


 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Wizyta w Muzeum Archeologicznym
 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Wizyta w Muzeum Archeologicznym
 
Wizyta w Muzeum Archeologicznym
 
Wizyta w Muzeum Archeologicznym
 
Wizyta w Muzeum Archeologicznym
 
Wizyta w Muzeum Archeologicznym
 

Coś dla ciała…

Waka­cje waka­cja­mi, ale o kon­dy­cję dbać trze­ba. Mimo upa­łów i pla­gi koma­rów codzien­na por­cją ćwi­czeń zosta­ła zali­czo­na.

 
Coś dla ciała


 
Coś dla ciała
 
Coś dla ciała
 
Coś dla ciała
 

Spacerem po Nowej Hucie z Kids In Kraków

To na tere­nie Nowej Huty żyły mamu­ty? Co to jest ratusz i dla­cze­go miał być zbu­do­wa­ny w Nowej Hucie?

Nad­szedł czas, aby rze­tel­nych infor­ma­cji o Nowej Hucie udzie­lić miesz­kań­com innych dziel­nic Kra­ko­wa oraz gościom przy­by­łym z pod­kra­kow­skich miej­sco­wo­ści. Wszak Nowa Huta to naj­bar­dziej zie­lo­na i naj­bez­piecz­niej­sza dziel­ni­ca Kra­ko­wa!

 
Spacerem po Nowej Hucie z Kids In Kraków


 
Spacerem po Nowej Hucie z Kids In Kraków
 
War­to też wypro­mo­wać naszą dziel­ni­cę w mediach…
 
Spacerem po Nowej Hucie z Kids In Kraków
 
.. i chy­ba nie­źle nam to wyszło.
  
Spacerem po Nowej Hucie z Kids In Kraków
 
Spacerem po Nowej Hucie z Kids In Kraków
 
Spacerem po Nowej Hucie z Kids In Kraków
 
Spacerem po Nowej Hucie z Kids In Kraków
 
Spacerem po Nowej Hucie z Kids In Kraków
 

Wyprawa szlakiem lektur szkolnych: Z Potopem na Jasną Górę

Na tego­rocz­ne waka­cje Mary­sia jako lek­tu­rę wybra­ła sobie… Potop Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. Zafa­scy­no­wa­na lek­tu­rą popro­si­ła o… wyciecz­kę do Czę­sto­cho­wy.

Zdo­by­wa­my i zwie­dza­my Jasną Górę…

 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Z Potopem na Jasną Górę


 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Z Potopem na Jasną Górę
 
Pro­chy Ojca Augu­sty­na Kor­dec­kie­go — Obroń­cy Jasnej Góry
 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Z Potopem na Jasną Górę
 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Z Potopem na Jasną Górę
 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Z Potopem na Jasną Górę
 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Z Potopem na Jasną Górę
 
Z Potopem na Jasną Górę
 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Z Potopem na Jasną Górę
 
Z Potopem na Jasną Górę
 
Pora doko­nać inspek­cji uzbro­je­nia twier­dzy i poczuć się jak Andrzej Kmi­cic…
 
Z Potopem na Jasną Górę
 
Z Potopem na Jasną Górę
 
Z Potopem na Jasną Górę
 

Muzeum w Częstochowskim Ratuszu

Czę­sto­cho­wa to nie tyl­ko Jasna Góra. Pora poznać Dzie­je Mia­sta Czę­sto­cho­wy i odwie­dzić Czę­sto­chow­skie Muzeum któ­re­go sie­dzi­ba znaj­du­je się w Ratu­szu.
 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Muzeum w Częstochowskim Ratuszu


 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Muzeum w Częstochowskim Ratuszu
 

Zain­te­re­so­wa­nie Mary­si histo­rią i oglą­da­ny­mi eks­po­na­ta­mi zwró­ci­ło uwa­gę pra­cow­ni­ków muzeum. W uzna­niu wiel­kiej wie­dzy Mary­sia zosta­ła zapro­szo­na do… wypró­bo­wa­nia tro­nu z cza­su Poto­pu.

 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Muzeum w Częstochowskim Ratuszu


 
Muzeum w Częstochowskim Ratuszu
 
Muzeum w Częstochowskim Ratuszu
 
Muzeum w Częstochowskim Ratuszu
 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Muzeum w Częstochowskim Ratuszu
 

Na wie­żę marsz! Podzi­wia­my pano­ra­mę Czę­sto­cho­wy z Wie­ży Ratu­szo­wej…

 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Muzeum w Częstochowskim Ratuszu


 

Częstochowa w obiektywie Archimedesa

Oto nasza krót­ka foto­gra­ficz­na wyciecz­ka po Czę­sto­cho­wie.

Budy­nek Muzeum w Ratu­szu.
 
Częstochowa w obiektywie Archimedesa


 
Muzeum Czę­sto­chow­skie — Zagro­da Wło­ściań­ska
 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Częstochowa w obiektywie Archimedesa
 
Mul­ti­cen­trum „Zodiak”
 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Częstochowa w obiektywie Archimedesa
 
Pomnik H. Sien­kie­wi­cza
 
Częstochowa w obiektywie Archimedesa
 
Fon­tan­na Dziew­czyn­ka z gołę­bia­mi
 
Częstochowa w obiektywie Archimedesa
 
Kościół św. Jaku­ba w Czę­sto­cho­wie
 
Częstochowa w obiektywie Archimedesa
 
Pra­wo­sław­na Cer­kiew Czę­sto­chow­skiej Iko­ny Mat­ki Bożej
 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Częstochowa w obiektywie Archimedesa
 
Czę­sto­chow­skie mura­le…
 
Częstochowa w obiektywie Archimedesa
 
Częstochowa w obiektywie Archimedesa
 

Z Eleonorą Wodzicką spacer po Korzkwi

Zna­cie i lubi­cie Questy? My bar­dzo! Tym razem uda­li­śmy się do pod­kra­kow­skiej Korz­kwi by wziąć udział w quescie — spa­ce­rze z Ele­ono­rą Wodzic­ką, daw­ną wła­ści­ciel­ką tutej­szych dóbr. Spa­ce­ru­jąc po Korz­kwi, odwie­dzi­li­śmy naj­waż­niej­sze miej­sca histo­rycz­ne, sil­nie zwią­za­ne z waż­ny­mi wyda­rze­nia­mi w histo­rii Pol­ski.

Dąb Wol­no­ści
 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Quest


 
Kościół para­fial­ny p.w. Naro­dze­nia św. Jana Chrzci­cie­la
 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Quest
 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Quest
 
Epi­ta­fium Ele­ono­ry Wodzic­kiej
 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Quest
 
Zamek w Korz­kwi, jeden z zam­ków na Szla­ku Orlich Gniazd.
 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Quest
 

Nagro­dą za zdo­by­cie skar­bu (roz­wią­za­nie zadań i odgad­nię­cie hasła) w queście była moż­li­wość zwie­dze­nia tego wspa­nia­łe­go zam­ku. Sam zamek poło­żo­ny jest bar­dzo bli­sko Kra­ko­wa. Szko­da tyl­ko, że wie­lu miesz­kań­ców Kra­ko­wa a nawet ota­cza­ją­cych zamek wsi nie wie o jego ist­nie­niu!

 
Quest


 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Quest
 
Quest
 
Quest
 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Quest
 
Quest
 
Quest
 
Quest
 
Wakacyjne podróże z historią i sztuką: Quest
 

Wizyta w krakowskim ZOO

Pora odwie­dzić ZOO, by zoba­czyć zwie­rzę­ta, któ­re przy­szły na świat w cią­gu ostat­nie­go roku…
 
Wizyta w krakowskim ZOO


 
Wię­cej zdjęć z ZOO autor­stwa Mary­si zoba­czy­cie w naszym wpi­sie Kra­kow­skie ZOO w obiek­ty­wie Mary­si.
 

To już koniec? Ależ skąd! Dobra zabawa dopiero się zaczyna.…

To jesz­cze nie koniec naszych lip­co­wych poczy­nań w edu­ka­cji domo­wej. Znacz­ną część mie­sią­ca poświe­ci­li­śmy na nasz nowy pro­jekt edu­ka­cyj­ny. Gdy go roz­po­czy­na­li­śmy, nie przy­pusz­cza­li­śmy, że pod­czas jego reali­za­cji „nie­ziem­sko naroz­ra­bia­my”. Jeste­ście cie­ka­wi co nas pochło­nę­ło i zafa­scy­no­wa­ło? Rela­cja już wkrót­ce na naszym blo­gu. Zapra­sza­my.

 

Tata Archi­me­de­sa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *