Duch Mozarta ogląda telewizję, czyli meloman na politechnice

Oglą­da­nie tele­wi­zji to jed­na z naj­gor­szych roz­ry­wek jaką moż­na dostar­czyć nasze­mu dziec­ku — tak brzmią gło­sy wie­lu peda­go­gów i psy­cho­lo­gów…

Gdzie mieszkał Archimedes, czyli jak Google Earth nauczyło 3 latka geografii

Inter­net to tyl­ko zwy­kły zło­dziej cza­su… Taka nie­chlub­na opi­nia nadal nie­ste­ty poku­tu­je wśród wie­lu rodzi­ców i nauczy­cie­li. Same dzie­cia­ki,…

Co pokaże barometr? — czyli „skutek uboczny” czytania dzieciom

Zwy­czaj­ny rodzin­ny spa­cer w czerw­co­wą nie­dzie­le upły­wał w miłej atmos­fe­rze nad­cho­dzą­cych waka­cji. Jedy­ny man­ka­ment roz­ko­szo­wa­nia się uro­ka­mi sło­necz­ne­go…

Parę słów na dobry początek

Nauka jest fascy­nu­ją­cą przy­go­dą, peł­ną dresz­czy­ku emo­cji, nie­pew­no­ści i nie­zwy­kłych zwro­tów akcji. To jak­by w jed­nej chwi­li być boha­te­rem…

Małe wspomnienie ze starego bloga :)