Przygoda piąta: Odyseja Kosmiczna 2014 czyli… jak Stephen Hawking stał się idolem pewnej rezolutnej pięciolatki.

Wkrót­ce Boże Naro­dze­nie… Magia wigi­lij­ne­go wie­czo­ru… Gwiazd­ko­we pre­zen­ty… Zaraz, zaraz, ale co z tą Pierw­szą Gwiazd­ką? Któ­ra to wła­ści­wie jest…

Przygoda czwarta: Od Starej Baśni do Szklanych Domów czyli … co Czterej Pancerni robili w Nowej Hucie.

Od pew­ne­go cza­su moja pocie­cha prze­ży­wa praw­dzi­wą fascy­na­cję histo­rią Pol­ski. Szcze­gól­ny­mi wzglę­da­mi cie­szą się nie­zmien­nie cza­sy „kie­dy…

Przygoda trzecia: Być jak bracia Wright… czyli Tato, to ty też kiedyś chciałeś być lotnikiem?!

Kim był Clément Ader? (Fran­cu­ski pio­nier lot­nic­twa, któ­re­go samo­lot Avion w 1897 r doko­nał pierw­sze­go na świe­cie wzlo­tu w powie­trze)…

Przygoda druga: Geometria dla najmłodszych

„Mate­ma­ty­ka jest trud­na i nud­na! Mate­ma­ty­ki nie da się ani nauczyć ani tym bar­dziej zro­zu­mieć! Mate­ma­ty­ka jest dla…

Dziecko z Zespołem Aspergera — instrukcja obsługi… akceptacji, zrozumienia i miłości.

Dziec­ko z Zespo­łem Asper­ge­ra — instruk­cja obsłu­gi… akcep­ta­cji, zro­zu­mie­nia i miło­ści. Wię­cej na: http://wyborcza.pl/1,87648,16731257.html

Przygoda pierwsza: „Detektyw Przyrody. Świat Roślin”

„Mamo, co drze­wa mają w środ­ku?”… „Tato, co rośli­ny robią zimą?”…. „Mamo, co rośli­ny jedzą?”… „Tato, a dla­cze­go…

Stymulacja psychoruchowa dziecka przedszkolnego – przewodnik dla rodziców

Zaba­wy z Archi­me­de­sem roz­po­czy­na­ją nową serię tema­tycz­ną pt .: Sty­mu­la­cja psy­cho­ru­cho­wa dziec­ka przed­szkol­ne­go – prze­wod­nik dla rodzi­ców…

Wsiąść do pociągu byle jakiego…

To nie praw­da, że dzie­ci nie chcą się uczyć! Wczo­raj po raz kolej­ny prze­ko­na­łam się, że odpo­wied­nia „nauko­wa” atmos­fe­ra w domu — może…

Kolorowy Dzień Kredki

Nie mam bla­de­go poję­cia: kto, kie­dy i dla­cze­go wymy­ślił obcho­dy Dnia Kred­ki, ale to dla mnie ide­al­ny pre­tekst do kolej­ne­go twór­cze­go…

Czy delfiny mają pępki? — czyli „Ratujmy Nasze Maluchy” ma sens

Odkąd moje dziec­ko sta­ło się „małym zdo­byw­ca świa­ta” (czy­li skoń­czy­ło jakieś dwa lat­ka), ja sta­łam się praw­dzi­wym…

Rewolucje w edukacji, czyli „spanie w szafie na stojąco”…

Odkąd tyl­ko się­gam pamię­cią, moje­mu dzie­ciń­stwu, doj­rze­wa­niu a potem nauce na stu­diach i teraz w doj­rza­łym życiu, zawsze towa­rzy­szy­ły i nadal towa­rzy­szą książ­ki.…

Wakacje nie zwalniają od myślenia!

Waka­cje… upra­gnio­ny czas milio­nów dzie­ci na całym świe­cie. Słoń­ce, szum wody, leki zefi­rek i … słod­kie „nic nie robie­nie”.…