Wakacyjne kroniki Archimedesa (2) — kwiecień 2019 w edukacji domowejBo trzeba robić coś więcej, niż tylko siedzieć w piaskownicy…”

Popu­lar­ne wśród edu­ka­to­rów domo­wych powie­dze­nie mówi: „Trze­ba robić coś wię­cej, niż tyl­ko sie­dzieć w pia­skow­ni­cy.” Jed­nak trze­ba bar­dzo uwa­żać, aby har­mo­nij­nie godzić edu­ka­cję ze zdro­wym roz­sąd­kiem, dobrem i zdro­wiem swo­je­go dziec­ka. Oczy­wi­ście mamy tu na myśli i to zdro­wie fizycz­ne i to… psy­chicz­ne. Nie­ste­ty, coraz czę­ściej spo­ty­ka się dzie­ci (głów­nie ze szkół sys­te­mo­wych a spo­ra­dycz­nie w edu­ka­cji domo­wej), któ­rych rodzi­ce nie dostrze­ga­ją i tak napraw­dę nie zna­ją ich potrzeb. Rodzi­ce ci, głów­ny nacisk kła­dą na naukę kil­ku języ­ków obcych (min 3), udział w zaję­ciach pla­stycz­nych z gatun­ku „kre­atyw­nych poba­bra­jek”, zaję­ciach spor­to­wych „z łapan­ki” oraz udzia­łu w „licz­nych aktyw­no­ściach” pseu­do­edu­ka­cyj­nych zupeł­nie nie­przy­dat­nych i tak napraw­dę nic nie wno­szą­cych do posze­rza­nia zain­te­re­so­wań dzie­ci. Przej­ście „z pia­skow­ni­cy” do kolej­ne­go eta­pu edu­ka­cyj­ne­go (kla­sy 4–8), powo­du­je u tej spe­cy­ficz­nie „przy­go­to­wa­nej” gru­py dzie­ci, total­ny szok! Dzie­cia­ki te, kom­plet­nie nie są przy­go­to­wa­ne do nauki „przed­mio­tów szkol­nych” i nawet te uzna­wa­ne za naj­zdol­niej­sze, oczy­ta­ne i naj­bar­dziej zapra­wio­ne w udzia­le w zaję­ciach dodat­ko­wych zwy­czaj­nie prze­sta­ją sobie dawać radę. W kon­tak­tach z rówie­śni­ka­mi są prze­stra­szo­ne, kom­plet­nie bez wyra­zu, takie… zagu­bio­ne. Wśród rodzi­ców nara­sta stres, gdy nagle oka­zu­je się, że ich dzie­ci nie są już „szkol­ny­mi gwiaz­da­mi” ze sto­sem dyplo­mów za wszyst­ko i… za nic jed­no­cze­śnie. Ze zdu­mie­niem odkry­wa­ją, że w tej nowej rze­czy­wi­sto­ści, ulu­bio­nym przed­mio­tem szkol­nym sta­je się: wf, muzy­ka, pla­sty­ka… Nie żeby było coś złe­go w dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej dzie­ci! To bar­dzo waż­ny ele­ment roz­wo­ju każ­de­go dziec­ka! Jed­nak bio­rąc pod uwa­gę wszyst­kie oko­licz­no­ści, nagle oka­zu­je się, że mate­ma­ty­ka, przy­ro­da, histo­ria, czy póź­niej geo­gra­fia lub fizy­ka sta­ją się total­ną zmo­rą. Rodzi­ce wpa­da­ją w pani­kę, w despe­ra­cji czę­sto się­ga­ją po kore­pe­ty­cje lub nawet posta­na­wia­ją zmie­nić szko­łę! Prze­cież czer­wo­ny pasek na świa­dec­twie musi być… nawet po tru­pach! Tyle że praw­dzi­we źró­dło pro­ble­mów tkwi zupeł­nie gdzie indziej!

Nasza rodzin­na eki­pa, nigdy nie kie­ro­wa­ła się modą i wyści­go­wym podej­ściem do wsze­la­kich dzia­łań edu­ka­cyj­nych czy rekre­acyj­nych. Spę­dza­nie z dziec­kiem dużej ilo­ści cza­su na spa­ce­rach, roz­mo­wach oraz innych for­mach wspól­ne­go spę­dza­niu wol­ne­go cza­su, pozwo­li­ło nam dokład­nie poznać potrze­by, zain­te­re­so­wa­nia oraz pasje naszej pocie­chy. Waż­ną role odgry­wa tak­że „czas na nudę” — pozwo­le­nie dziec­ku na wła­sną, nie­skrę­po­wa­ną ambi­cja­mi i pla­na­mi rodzi­ców kre­atyw­ność. Zwy­czaj­nie… Nic na siłę! W naszych poczy­na­niach kie­ru­je­my się jed­nak zło­tą zasa­dą: „Co za dużo, to nie zdro­wo!” — Impre­zy i wyda­rze­nia edu­ka­cyj­ne w któ­rych uczest­ni­czy­my wybie­ra­my z roz­my­słem i nie daje­my się namó­wić na udział w sza­leń­czym wyści­gu kre­atyw­nych rodzi­ców. Sto­so­wa­nie w naszych dzia­ła­niach edu­ka­cyj­nych inter­dy­scy­pli­nar­ne­go podej­ścia do oma­wia­nych tema­tów spo­wo­do­wa­ło roz­wi­nię­cie sze­ro­kiej gamy zain­te­re­so­wań Mary­si, tak­że tych doty­czą­cych trud­niej­szych i „bar­dziej nauko­wych” dzie­dzin wie­dzy. Do począt­ko­wych fascy­na­cji geo­gra­fią mate­ma­ty­ką, histo­rią oraz nauką języ­ka hisz­pań­skie­go, dołą­czy­ły fizy­ka, che­mia, przy­ro­da (z uwzględ­nie­niem… medy­cy­ny). Nasza Pocie­cha posia­da już tak­że bar­dzo wyro­bio­ny gust lite­rac­ki — nie każ­da (nawet naj­bar­dziej topo­wa) książ­ka przy­pad­nie jej do gustu. Zde­cy­do­wa­nie pre­fe­ru­je książ­ki z wyż­sze­go eta­pu edu­ka­cyj­ne­go niż jej rówie­śni­cy oraz zawie­ra­ją­ce dużo wię­cej tre­ści! Stan­dar­dem jest 300 stron a były już pozy­cje liczą­ce ich… 700! Ale to luk­sus edu­ka­cji domo­wej — jej szkol­ni rówie­śni­cy zwy­czaj­nie nie mają na to cza­su. Mamy nadzie­ję, że dzię­ki takie­mu podej­ściu Mary­sia jest dobrze przy­go­to­wa­na, do zdo­by­wa­nia wie­dzy i umie­jęt­no­ści na kolej­nym eta­pie edu­ka­cyj­nym. Naj­bar­dziej cie­szy nas jed­nak to, że obok spo­rej wie­dzy, kształ­tu­je w sobie kom­pe­ten­cje mięk­kie, któ­re są nie­odzow­nym ele­men­tem współ­cze­sne­go czło­wie­ka.

Jeśli chce­cie zoba­czyć, co nas inspi­ro­wa­ło w naszych kwiet­nio­wych przy­go­dach w edu­ka­cji domo­wej, zapra­sza­my na naszą foto­re­la­cję.

 

Inauguracja nowego sezonu w Ogrodzie Doświadczeń im. S. Lema w Krakowie

Lubi­cie eks­pe­ry­men­to­wać? My bar­dzo! A jeże­li eks­pe­ry­men­ty w Kra­ko­wie to tyl­ko tu. Nowy sezon w Ogro­dzie Doświad­czeń zain­au­gu­ro­wa­li­śmy od testo­wa­nia nowych urzą­dzeń. Zaba­wa była przed­nia!

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

Sta­re eks­pe­ry­men­ty” też nale­ża­ło powtó­rzyć…

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

  

Magiczny czytelnik — konkurs czytelniczy Biblioteki Kraków

Ona czy­ta jak sza­lo­na…
„Ja nie będę czy­tać na wyści­gi! Nie będę też czy­tać cie­niut­kich ksią­żek. Ja chcę czy­tać coś cie­ka­we­go i bar­dzo bar­dzo gru­be­go.” Kolej­ny kon­kurs czy­tel­ni­czy i 30 napraw­dę gru­bych ksią­żek prze­czy­ta­nych!

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

Otwarcie nowego sezonu w Parku Edukacji Globalnej „Wioski Świata”

W trzy godzi­ny dooko­ła świa­ta” — kolej­na nie­zwy­kła podróż w „Wio­skach Świa­ta”.

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

Spotkanie rodzin dzieci uczących się w edukacji domowej

Od jakie­goś cza­su w Kra­ko­wie odby­wa­ją się dość regu­lar­ne spo­tka­nia rodzin dzie­ci uczą­cych się w edu­ka­cji domo­wej. Nasza eki­pa też w nich uczest­ni­czy. Jak dobrze wraz z inny­mi dzieć­mi cie­szyć się z wol­no­ści od szko­ły i rów­no­cze­śnie pie­lę­gno­wać swe pasje. Lubię mieć czas na wła­sne pomy­sły. Nie chce być zapro­gra­mo­wa­nym, wypa­lo­nym i zabie­ga­nym „dziec­kiem zoo­m­bie”!

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

W cza­sie gdy doro­śli oma­wia­ją swo­je pomy­sły i szy­ku­ją nie­spo­dzian­ki dla nas dzie­cia­ki mogą bawić się, dzie­lić swo­imi pasja­mi i… uczyć. Edu­ka­cja Domo­wa to po pro­stu „eli­tar­na for­ma edu­ka­cji”! ( to sło­wa wice­mi­ni­stra edu­ka­cji)

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

Spotkanie autorskie w Bibliotece Kraków

Takiej oka­zji mała pasjo­nat­ka histo­rii nie mogła prze­ga­pić. Fan­ta­stycz­ne spo­tka­nie z Agniesz­ką Fuliń­ską oraz Alek­san­drą Klę­czą — autor­ka­mi książ­ki „Mysia wie­ża. Dzie­ci dwóch świa­tów”.

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

Mistrzowie w Cervantesie — El Prado

Mistrzo­wie w Cervan­te­sie — to cykl arty­stycz­nych warsz­ta­tów (w języ­ku hisz­pań­skim) dla dzie­ci poświę­co­nych hisz­pań­skiej i laty­no­skiej sztu­ce. Warsz­ta­ty rewe­la­cyj­nie któ­re pro­wa­dzi hisz­pań­ska artyst­ka, Ron­da Bau­ti­sta. W obec­nym sezo­nie pozna­je­my wiel­kie Muzea w Hisz­pa­nii.

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

   

Zwyczaje Wielkanocne: Niedziela Palmowa

Cudze chwa­li­cie, swe­go nie zna­cie…

Zwy­cza­je zwią­za­ne z okre­sem Wiel­kie­go Tygo­dnia i Wiel­ka­no­cy pozna­wa­li­śmy m.in. na Tar­gach Wiel­ka­noc­nych. Nam naj­bar­dziej podo­ba­ły się Puche­ro­ki (zwy­czaj kul­ty­wo­wa­ny w Nie­dzie­lę Pal­mo­wą tyl­ko na tere­nie pod­kra­kow­skiej gmi­ny Zie­lon­ki). Wiel­ką atrak­cją były tak­że zwy­cza­je zagra­nicz­ne — Chor­wac­kie Pisan­ki od ser­ca oraz litew­skie wypie­ki świą­tecz­ne.

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

Wielka Sobota u OO. Franciszkanów

Na świę­ta przy­go­to­wa­li­śmy wie­le sma­ko­wi­to­ści, ale świę­con­ka zawsze sma­ku­je naj­le­piej!

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

Wielkanocny spacer na Wawelu

Pięk­na pogo­da dopi­sa­ła, szko­da było sie­dzieć w domu.

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

Zwyczaje Wielkanocne: Emaus na krakowskim Salwatorze

Emaus to tra­dy­cyj­ny odpust obcho­dzo­ny w Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny przy klasz­to­rze Nor­ber­ta­nek na kra­kow­skim Sal­wa­to­rze. Kra­my, róż­no­ra­kie sło­dy­cze, zabaw­ki tra­dy­cyj­ne i współ­cze­sne, karu­ze­le, strzel­ni­ce i … wszyst­kie nie­zbęd­ne atrak­cje odpu­sto­we — co tyl­ko kto lubi.

Tra­dy­cyj­ne zabaw­ki…

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

Tra­dy­cyj­ne odpu­sto­we obwa­rzan­ki cią­gle wygry­wa­ją kon­ku­ren­cję z nowo­cze­sny­mi chrup­ka­mi kuku­ry­dzia­ny­mi w wer­sji XXL .

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

Cukier­ki, cukier­ki…

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

Pier­ni­ko­we ser­ca do wybo­ru, do kolo­ru…

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

… oraz nie­za­po­wie­dzia­ny gość.

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

Wizyta w Domu Zwierzynieckim

Dodat­ko­wą atrak­cją tego­rocz­ne­go Emau­su była nie­spo­dzian­ka przy­go­to­wa­na przez Muzeum Kra­ko­wa. Wszy­scy chęt­ni zosta­li zapro­sze­ni do dar­mo­we­go zwie­dza­nia oddzia­łu muzeum oraz wybo­rze lau­re­atów w kon­kur­sie na naj­pięk­niej­sze drzew­ko emau­so­we (drzew­ko życia).

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

Trud­no się zde­cy­do­wać komu oddać swój głos — wszyst­kie tra­dy­cyj­ne drzew­ka emau­so­we pre­zen­to­wa­ły się wspa­nia­le.

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

Zwyczaje Wielkanocne: Rękawka na Kopcu Krakusa i Wzgórzu Lasoty

Wto­rek po Wiel­ka­no­cy to czas na kolej­ny kra­kow­ski odpust odby­wa­ją­cy się przy kościół­ku św. Bene­dyk­ta. Jest on jed­nak zde­cy­do­wa­nie skrom­niej­szy niż Emaus.

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

Ale odpust to tyl­ko jed­na z atrak­cji Rękaw­ki. Na poło­żo­nym nie­opo­dal Kop­cu Kra­ku­sa odby­wa się praw­dzi­wy tra­dy­cyj­ny festyn przy­po­mi­na­ją­cy pogań­skie, sło­wiań­skie zwy­cza­je zwią­za­ne z tym miej­scem.

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

Pod­czas tego­rocz­nych obcho­dów, orga­ni­zo­wa­nych pod hasłem „Zdro­wia, szczę­ścia. Niech się darzy…”, mogli­śmy zoba­czyć rekon­struk­cje wyda­rzeń i zwy­cza­jów sprzed setek lat, ale rów­nież poznać taj­ni­ki wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nej medy­cy­ny i nauk magicz­nych. Praw­dzi­wym hitem było „Lecze­nie Obłę­du”. Prze­ko­na­li­śmy się, że czas ocze­ki­wa­nia na ten lecz­ni­czy rytu­ał był znacz­nie krót­szy niż na zabie­gi refun­do­wa­ne przez NFZ. Praw­dzi­wym szo­kiem było jed­nak obo­wią­zy­wa­nie „sło­wiań­skiej wer­sji RODO”.

  

Na Rękaw­ce nie mogło tak­że zabrak­nąć Poje­dyn­ku wiedźm i praw­dzi­wej bitwy…

  

Dzień Ziemi 2019

Tra­dy­cyj­nie uczest­ni­czy­li­śmy w kra­kow­skich obcho­dach Dnia Zie­mi w al. Róż. Mary­się szcze­gól­nie zain­te­re­so­wał temat gleb. Bar­dzo cie­szy­my się że jeden z pra­cow­ni­ków Uni­wer­sy­te­tu Rol­ni­cze­go zechciał udzie­lić tak szcze­gó­ło­wych i wyczer­pu­ją­cych odpo­wie­dzi na wszyst­kie zada­wa­ne przez Mary­się pyta­nia.

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

Jak polecieć w kosmos?

Wybu­cho­wo — odlo­to­we Warsz­ta­ty Mło­dych Odkryw­ców „Jak pole­cieć w kosmos?” zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Kuź­nię Wie­dzy po rewe­la­cyj­na zaba­wa i spo­ra daw­ka wie­dzy!

Ogni­ste eks­pe­ry­men­ty na całe­go!

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

Łał! To moja ręka!

kwiecien 2019 w edukacji domowej

Cola + men­to­sy = rakie­ta na pali­wo cie­kłe!

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

Ale naj­lep­szy jest WODÓR!

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

Per aspera ad astra

Jak wystrze­lić rakie­tę? — Nie­ła­two! Takie same pro­ble­my musie­li roz­wią­zać: Wer­n­her von Braun oraz naukow­cy z ZSRR i USA. Ale … w koń­cu się uda­ło! 

Kwiecień w edukacji domowej

Kwie­cień w edu­ka­cji domo­wej upły­nął nam na wie­lu aktyw­no­ściach. Jed­nak nad­cho­dzi maj — w Kra­ko­wie mie­siąc naj­więk­szej ilo­ści war­to­ścio­wych wyda­rzeń edu­ka­cyj­nych. Oj! Będzie się dzia­ło…

 

Zobacz inne wpi­sy z cyklu — Waka­cyj­ne kro­ni­ki Archi­me­de­sa:

Waka­cyj­ne kro­ni­ki Archi­me­de­sa (1) — marzec 2019 w edu­ka­cji domo­wej

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *