Kucyki Patataj — współpraca to magia!Patataj - Granna

Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna
/Franklin Delano Roosevelt/

 

Nie­za­leż­nie od wie­ku, każ­dy czło­wiek lubi poczuć smak zwy­cię­stwa. Mniej­sze i więk­sze suk­ce­sy spra­wia­ją nam wie­le rado­ści i dają poczu­cie satys­fak­cji. Znacz­nie gorzej jest, kie­dy w miej­sce lau­rów zwy­cię­stwa poja­wia się klę­ska nie­po­wo­dze­nia. O ile, więk­szość doro­słych dość dobrze radzi sobie z prze­gra­ną i poczu­ciem poraż­ki, o tyle dzie­ci, mają z tym zazwy­czaj znacz­nie wię­cej kło­po­tów. War­to przy­go­to­wy­wać dziec­ko na róż­ne sytu­acje i stop­nio­wo oswa­jać go z róż­ny­mi moż­li­wy­mi sce­na­riu­sza­mi zda­rzeń. Faj­nym roz­wią­za­niem, aby zro­bić to w cie­ka­wy i przede wszyst­kim zaba­wo­wy spo­sób, może być zasto­so­wa­nie tzw. gier koope­ra­cyj­nych.
Jed­na z takich gier wła­śnie poja­wi­ła się na ryn­ku! Oto GRANNA wyda­ła nową grę kar­cia­ną — PATATAJ.

 

Patataj - Granna

 

Kooperacyjna, czyli jaka?

PATATAJ to kar­cia­na gra koope­ra­cyj­na. Co to jed­nak ozna­cza w prak­ty­ce?
Gra koope­ra­cyj­na, to taka gra, w któ­rej aby wygrać, wszy­scy uczest­ni­cy muszą ze sobą ści­śle współ­pra­co­wać. Tutaj wszy­scy albo wygry­wa­ją, albo wszy­scy prze­gry­wa­ją! Uczest­ni­cy zaba­wy two­rzą dru­ży­nę, któ­ra wspól­nie „wal­czy” prze­ciw­ko mecha­ni­zmom panu­ją­cym w grze. Cał­ko­wi­ty brak albo tyl­ko mini­mal­na rywa­li­za­cja pomię­dzy gra­cza­mi, to jed­na z naj­waż­niej­szych zalet takich gier. To ide­al­ny wybór na wspól­ne rodzin­ne spę­dza­nie wol­ne­go cza­su!

 

O co biega tym kucykom?

PATATAJ to z pozo­ru dość pro­sta gra, któ­rej celem jest wypeł­nić wybieg kar­ta­mi kucy­ków, zanim zosta­nie on zamknię­ty kar­ta­mi ogro­dze­nia. Do roz­gryw­ki potrze­bu­je­my pła­skiej powierzch­ni. Może to być stół lub pod­ło­ga, cho­ciaż my z powo­dze­niem gra­li­śmy tak­że na łóż­ku. Tyl­ko nie pytaj­cie dla­cze­go na łóż­ku… Zagra­cie tyl­ko raz i sami zoba­czy­cie, jak to dzia­ła! Ta gra jest tak emo­cjo­nu­ją­ca i tak wcią­ga, że jest wam dokład­nie obo­jęt­ne, gdzie i kie­dy w nią gra­cie!

 

Patataj - Granna

 

Patataj, patataj… pudełko nam daj! A co w pudełku?

Pudeł­ka z grą PATATAJ z pew­no­ścią nie da się prze­oczyć. Nie­wiel­kie, zgrab­ne pudeł­ko ma taką faj­ną „dzie­cię­cą” gra­fi­kę. To bez wąt­pie­nia od razu przy­ku­wa wzrok każ­de­go małe­go gra­cza. W środ­ku odnaj­du­je­my „tyl­ko” kar­ty do gry oraz instruk­cję.

PATATAJ zawie­ra aż 4 róż­ne rodza­je kart:

  • kar­ty ogro­dze­nia (34 szt.), któ­re uży­wa­ne są do stwo­rze­nia wybie­gu dla kucy­ków
  • kar­ty kucy­ków (27 szt.), któ­re róż­nią się kolo­rem umasz­cze­nia, kolo­rem grzy­wy (grzy­wa i ogon mają ten sam kolor) oraz kolo­rem kocy­ka
  • kar­ty sian­ka (9 szt.), któ­re sta­no­wią „pomoc” w zapeł­nia­niu wybie­gu kucy­ków
  • kar­ty pod­ko­wy ( 5 szt.), któ­re pozwa­la­ją na znisz­cze­nie ogro­dze­nia i czę­sto sta­no­wią „ostat­nia deskę ratun­ku” dla dru­ży­ny

 

Patataj - Granna

 

Patataj - Granna

 

Wio kucyku, wio!

PATATAJ to gra koope­ra­cyj­na, któ­ra prze­zna­czo­na jest dla 2 — 6 osób w wie­ku 4+. Naszym zda­niem naj­młod­si uczest­ni­cy zaba­wy (5–7 lat­ki) mogą mieć pewien pro­blem z pra­wi­dło­wą inter­pre­ta­cją wyglą­du wybie­gu dla kucy­ków. W trak­cie roz­gryw­ki, kar­ty ogro­dze­nia utwo­rzą kwa­drat o wymia­rach ok 50 x 50cm (7 x 7 kart). Śro­dek tego kwa­dra­tu gra­cze wypeł­nia­ją kar­ta­mi kucy­ków i kar­ta­mi sian­ka (daje to kwa­drat 5x 5 kart). War­to, aby przy­naj­mniej na począt­ku gry, w zaba­wie bra­ła udział oso­ba doro­sła lub star­sze rodzeń­stwo.

 

Patataj - Granna

 

Rozgrywka

Ilość kart jaką otrzy­mu­ją gra­cze zale­ży od licz­by uczest­ni­ków zaba­wy. W przy­pad­ku dru­żyn 2‑, 3- lub 4‑osobowych, każ­dy dosta­je po 5 kart. W innych przy­pad­kach, dru­ży­ny dosta­ją po 4 kar­ty.

Gra­cze za każ­dym razem kie­dy przy­pa­da ich kolej­ka, zaczy­na­ją naj­pierw od wyło­że­nia wszyst­kich kart ogro­dze­nia, jakie mają w dło­ni. Nie­ste­ty cza­sem oka­zu­je się, że gracz jed­no­ra­zo­wo ma aż 3 lub wię­cej kart ogro­dze­nia. Taki wyso­ki sto­pień loso­wo­ści daje dużo emo­cji i moc­no wpły­wa na zawrot­ne tem­po całej gry!

Gracz, któ­ry nie ma w rękach kart ogro­dze­nia może wybrać jed­no z trzech dzia­łań:

  • zapro­wa­dzić na wybieg 3 kucy­ki posia­da­ją­ce przy­naj­mniej jed­ną cechę wspól­ną

 

Patataj - Granna

 

Patataj - Granna

 

  • wło­żyć kar­tę sian­ka (gdy nie ma moż­li­wo­ści wyło­że­nia kart kucy­ków)

 

Patataj - Granna

 

  • użyć jed­ną kar­tę pod­ko­wy, ukła­da­jąc ją na 2 kar­tach ogro­dze­nia (ogro­dze­nie zosta­je uszczu­plo­ne o te dwie kar­ty)

 

Patataj - Granna

 

Kie­dy gracz nie ma 3 takich samych kucy­ków, może zapy­tać pozo­sta­łych gra­ją­cych, czy dys­po­nu­ją potrzeb­ną mu kar­tą. Dozwo­lo­ne jest zada­nie wię­cej niż jed­ne­go pyta­nia. Na koniec swo­jej tury każ­dy gracz dobie­ra tyle kart, aby mieć stan począt­ko­wy (sto­sow­nie 4 lub 5 kar).

 

Zwycięstwo czy przegrana?!

Gra PATATAJ koń­czy się wygra­ną lub poraż­ką całej dru­ży­ny! Wygra­na jest wte­dy, kie­dy kar­ty kucy­ków oraz kar­ty sian­ka wypeł­nia­ją cały wybieg zanim ten zosta­nie zamknię­ty kar­ta­mi ogro­dze­nia. Gra koń­czy się prze­gra­ną, gdy wybieg zosta­nie ogro­dzo­ny kar­ta­mi ogro­dze­nia, ale w środ­ku dalej są puste pola.

Dru­ży­na prze­gra­ła…

 

Patataj - Granna

 

Dru­ży­na wygry­wa…

 

Patataj - Granna

 

Magia współpracy

PATATAJ to kar­cia­na gra koope­ra­cyj­na, któ­ra z całą pew­no­ścią powin­na zawi­tać w każ­dym domu jako świet­na pro­po­zy­cja na wspól­ne rodzin­ne spę­dza­nie cza­su. Taka zaba­wa rewe­la­cyj­nie wpły­wa na zacie­śnia­nie i wzmac­nia­nie wię­zi rodzin­nych. Gra PATATAJ uczy wspól­ne­go podej­mo­wa­nia decy­zji, myśle­nia stra­te­gicz­ne­go i cał­kiem trud­nej sztu­ki kom­pro­mi­su. 

Naszym zda­niem, gdy­by taką grę wyko­rzy­stać w kla­sie szkol­nej czy na świe­tli­cy, wów­czas mogła­by pozy­tyw­nie wpły­nąć na wza­jem­ne rela­cje mię­dzy ucznia­mi. Jed­nak w tym przy­pad­ku nale­ży pomy­śleć o przy­go­to­wa­niu 2 lub wię­cej egzem­pla­rzy tej gry. Nie­wąt­pli­wą zale­tą jest  łatwo­ścią wpro­wa­dze­nia nowych osób do gry, ponie­waż zasa­dy są bar­dzo kla­row­ne i szyb­ko moż­na je zapa­mię­tać. To może być cie­ka­wa pro­po­zy­cja na ćwi­cze­nie inte­gra­cyj­ne dla gru­py. Jed­no­cze­śnie war­to pamię­tać, że taka zaba­wa zawsze wią­że się z moż­li­wo­ścią wykształ­ce­nia tzw. gra­cza alfa, czy­li lide­ra, któ­ry będzie narzu­cał swo­je zda­nie całej gru­pie.

GRANNA pomy­śla­ła też o gra­czach, któ­rzy cza­sem lubią gdzieś „zapo­dziać” instruk­cje do gry. Otóż  na pudeł­ku PATATAJ znaj­du­je się kod QR, któ­ry pozwa­la nam dotrzeć do instruk­cji gry. Naszym zda­niem, to praw­dzi­wa rewe­la­cja! Instruk­cje moż­na tak­że pobrać ze stro­ny inter­ne­to­wej GRANNA.

 

Patataj - Granna

 

Jak rzep do psiego ogona…

Naszym zda­niem PATATAJ to napraw­dę faj­na gra, jed­nak przy następ­nej edy­cji war­to prze­my­śleć to i owo. Pudeł­ko, cho­ciaż solid­nie wyko­na­ne i cie­ka­we gra­ficz­nie to jed­nak wyda­je się ciut zbyt duże w sto­sun­ku do jego zawar­to­ści. Obser­wu­jąc zma­ga­nia naszych małych gra­czy zauwa­ży­li­śmy, że kwa­dra­to­wy kształt kart, spra­wiał dzie­cia­kom pew­ną trud­ność w pra­wi­dło­wym utrzy­ma­niu ich w rękach. Dodat­ko­wo kar­ty wyko­na­ne są bar­dzo mięk­kie­go mate­ria­łu, co przy inten­syw­nym użyt­ko­wa­niu szyb­ko może spo­wo­do­wać ich uszko­dze­nie. A wierz­cie mi dzie­cia­ki będą chcia­ły w to grać bar­dzo czę­sto!
Ta gra napraw­dę moc­no wcią­ga!

 

Patataj… MEMO bonus

W pudeł­ku PATATAJ znaj­dzie­my tak­że cał­kiem cie­ka­wą nie­spo­dzian­kę od GRANNA. Otóż oka­zu­je się, że w środ­ku znaj­du­je się dodat­ko­wy bonus w posta­ci zna­nej i lubia­nej przez więk­szość dzie­ci gry Memo.

 

Patataj - Granna

 

Patataj - Granna

 

Patataj - Granna

 

 

Na koniec war­to wspo­mnieć jesz­cze, że PATATAJ – to pol­ska wer­sja gry Pony Run wyd. Sim­ple Rules

  

Nasza oce­na: bar­dzo dobry z plu­sem

 

 

 

Autor: Daria Erma­ko­va
Ilu­stra­cje: Kari­na Leme­she­va
Pata­taj
Gran­na

 

 

Wydawnictwo Granna

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *