Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS okiem dzieckaNarodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris

Człowiek może ogarnąć tak niewiele rzeczy naraz; widzimy tylko to, co dzieje się przed nami, tu i teraz; unaocznienie sobie równoczesnej mnogości procesów, jakkolwiek związanych ze sobą, jakkolwiek się nawet uzupełniających, przekracza jego możliwości.
/Stanisław Lem — Solaris/

 

Kie­dy wybie­ra­li­śmy się na kolej­ne spo­tka­nie Kra­kow­skie­go Klu­bu Edu­ka­cji Domo­wej, nie przy­pusz­cza­li­śmy nawet, jakie to będą nie­sa­mo­wi­te prze­ży­cia. Tym razem odby­ło się ono w napraw­dę nie­sa­mo­wi­tym miej­scu… Oto SOLARIS! Naro­do­we Cen­trum Pro­mie­nio­wa­nia Syn­chro­tro­no­we­go SOLARIS.

 

Spotkanie Krakowskiego Klubu Edukacji Domowej

 

Briefing

Koor­dy­na­tor dzia­łań Kra­kow­skie­go Klu­bu Edu­ka­cji Domo­wej, nie­za­stą­pio­ny Zdzi­sław Borys, przy­wi­tał wszyst­kich gości i przed­sta­wił pro­gram nasze­go spo­tka­nia.

Naro­do­we Cen­trum Pro­mie­nio­wa­nia Syn­chro­tro­no­we­go SOLARIS bar­dzo gorą­co powi­ta­ło mło­dych naukow­ców oraz ich rodzi­ny. Naszy­mi prze­wod­ni­ka­mi w tej nie­zwy­kłej wypra­wie zosta­li pra­cow­ni­cy SOLARIS : Ire­ne­usz Zadwor­ny oraz Emi­lia Król.
Ire­ne­usz Zadwor­ny na co dzień zaj­mu­je się roz­wo­jem i utrzy­ma­niem sys­te­mów ste­ro­wa­nia w syn­chro­tro­nie, nato­miast Emi­lia Król zaj­mu­je się m.in. komu­ni­ka­cją ze świa­tem oraz pro­mo­cją ośrod­ka. Żad­ne z nich co praw­da nie jest fizy­kiem, ale z fizy­ką mają do czy­nie­nia każ­de­go dnia. Pan Ire­ne­usz jest pasjo­na­tem elek­tro­ni­ki i infor­ma­ty­ki, co znaj­du­je zasto­so­wa­nie w jego codzien­nej pra­cy. Pani Emi­lia zaś prze­kła­da trud­ny język fizy­ków na „język pol­ski” i jest wiel­kim pasjo­na­tem eko­lo­gii.

 

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris

 

Research projects

Spo­tka­nie roz­po­czę­ło się pre­zen­ta­cją fil­mu o syn­chro­tro­nie, w trak­cie któ­re­go uczest­ni­cy będą mie­li oka­zję zapo­znać się z tema­ty­ką pro­mie­nio­wa­nia syn­chro­tro­no­we­go, dzia­ła­niem syn­chro­tro­nu oraz moż­li­wo­ścia­mi badaw­czy­mi tego urzą­dze­nia. Następ­nie pra­cow­ni­cy syn­chro­tro­nu podzie­li­li się swo­imi doświad­cze­nia­mi z pra­cy w tak inno­wa­cyj­nym miej­scu oraz odpo­wie­dzie­li na licz­ne i czę­sto pod­chwy­tli­we pyta­nia mło­dych naukow­ców, ich rodzi­ców i opie­ku­nów. Wię­cej infor­ma­cji jak moż­na zwie­dzać Naro­do­we Cen­trum Pro­mie­nio­wa­nia Syn­chro­tro­no­we­go SOLARIS moż­na prze­czy­tać na stro­nie Naro­do­we­go Cen­trum Pro­mie­nio­wa­nia Syn­chro­tro­no­we­go SOLARIS.

 

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris


Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris

 

Multidisciplinary Research Infrastructure

Kul­mi­na­cyj­nym punk­tem wizy­ty była moż­li­wość zwie­dza­nia hali syn­chro­tro­nu. W trak­cie wyciecz­ki mogli­śmy z bli­ska obej­rzeć część infra­struk­tu­ry badaw­czej, na któ­rej swo­je pomia­ry wyko­nu­ją naukow­cy pocho­dzą­cy z róż­nych kra­jów i pla­có­wek nauko­wych oraz repre­zen­tu­ją­cy róż­ne dzie­dzi­ny nauki.

 

Synchrotron Solaris

 

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris


Synchrotron Solaris
Synchrotron Solaris
Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris
Synchrotron Solaris
Synchrotron Solaris
Synchrotron Solaris

 

Ste­row­nia Syn­chro­tro­nu — wszyst­ko dzia­ła pra­wi­dło­wo!

 

Synchrotron Solaris


Synchrotron Solaris
Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris

 

Pora poznać wypa­sio­ne zabaw­ki naukow­ców…

 

Synchrotron Solaris

 

Synchrotron Solaris

 

Synchrotron Solaris

 

Synchrotron Solaris

 

Synchrotron Solaris

 

Synchrotron Solaris

 

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris

 

Synchrotron Solaris

 

Synchrotron Solaris

 

Synchrotron Solaris

 

Horror of the Night

Zna­cie może taki cytat z Sola­ris Lema: „A teraz zga­si­my świa­tło i do rana nie będzie­my mie­li żad­nych zmar­twień, a rano, jeże­li się nam zechce, to posta­ra­my się o nowe. Dobrze?”
No i nagle pod­czas zwie­dza­nia nie­spo­dzie­wa­nie zga­sło nam oświe­tle­nie hali!

 

Synchrotron Solaris

 

W noc­nym oświe­tle­ni urzą­dze­nia syn­chro­tro­nu wyglą­da­ją nie­ziem­sko!

 

Synchrotron Solaris

 

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris

 

Wszyst­kich mło­dych naukow­ców zapra­sza­my do Kra­ko­wa! Koniecz­nie musi­cie zoba­czyć Naro­do­we Cen­trum Pro­mie­nio­wa­nia Syn­chro­tro­no­we­go SOLARIS.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *