ale Historia!… ponad 1000 lat historii Polski w jednym pudełkuale Historia! - Gra Granna

 

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.
/Józef Piłsudski/

11 listo­pa­da — Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści, to dla Pola­ków jed­no z naj­waż­niej­szych świąt pań­stwo­wych. Rok 2018 wyzna­cza rocz­ni­cę szcze­gól­ną – jest to bowiem już set­na rocz­ni­ca odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. Po tylu latach nie­wo­li nazna­czo­nej wal­ką, cier­pie­niem i wysił­kiem wie­lu poko­leń Pola­ków – nasz kraj w koń­cu odzy­skał należ­ną mu wol­ność i nie­za­leż­ność. Ten nie­zwy­kły jubi­le­usz, jest rów­nież dosko­na­łą oka­zją, by pomóc naszym dzie­ciom poznać lub ponow­nie odkryć nie­zwy­kłe dzie­je ojczy­ste­go kra­ju.
Nasza cór­ka, cho­ciaż ma dopie­ro 9 lat inte­re­su­je się histo­rią Pol­ski i świa­ta. Szcze­gól­nie szczę­śli­wa jest, kie­dy mówi­my o Pia­stach czy Jagiel­lo­nach. Ale… Pol­ska to tak­że kró­lo­wie elek­cyj­ni, zabo­ry, I i II woj­na świa­to­wa, cza­sy zim­nej woj­ny i sta­nu wojen­ne­go.  Tyl­ko jak to ugryźć, aby było mądrze, cie­ka­wie i… kre­atyw­nie? Nasza odpo­wiedź to praw­dzi­wa pereł­ka na ryn­ku gier edu­ka­cyj­nych — ale Histo­ria!

 
ale Historia! - Gra Granna


 

ale Historia! czyli… cudeńka w kartonowym pudełku

Ogrom­ne i dość cięż­kie kar­to­no­we pudeł­ko, już na pierw­szy rzut oka, robi cał­kiem dobre wra­że­nie. Wysty­li­zo­wa­ne, lek­ko asce­tycz­ne zdo­bie­nia two­rzą cie­ka­wą atmos­fe­rę pew­nej tajem­ni­czo­ści i zachę­ca­ją do roz­po­czę­cia wiel­kiej przy­go­dy z histo­rią Pol­ski. Sta­ran­ne i solid­ne wyko­na­nie pozo­sta­łych ele­men­tów sta­no­wi bar­dzo moc­ne atu­ty tej gry.

Po otwar­ciu pudeł­ka naszym oczom uka­zu­ją się kolej­no: instruk­cja, plan­sza do gry, kar­ty oraz żeto­ny. Na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­je już sama plan­sza. Pięk­na i jed­no­cze­śnie bar­dzo solid­na plan­sza to nic inne­go jak mapa naszej ojczy­zny. Nie jest to jed­nak taka zwy­czaj­na współ­cze­sna mapa Pol­ski, lecz cudow­nie retro­spek­tyw­na mapa powsta­ła przez nało­że­nie zmie­nia­ją­cych przez lata gra­nic nasze­go kra­ju. Odnaj­dzie­my tu gra­ni­ce Pol­ski z roku ok. 990, 1370, 1645, oraz z 1922 i 1951. Wszyst­ko zaś może­my odnieść do rysów współ­cze­snych gra­nic Pol­ski.

 
ale Historia! - Gra Granna


 
ale Historia! - Gra Granna
 

W pudeł­ku ale Histo­ria! znaj­dzie­my jesz­cze 180 kart, a na każ­dej z nich znaj­du­ją się po 3 pyta­nia. Musi­my zatem udzie­lić 540 odpo­wie­dzi, co jak sami przy­zna­cie sta­no­wi cał­kiem impo­nu­ją­cą licz­bę jak na jed­ną tyl­ko kate­go­rię tema­tycz­ną. Kar­ty są bar­dzo czy­tel­ne i opa­trzo­ne fan­ta­stycz­ny­mi ilu­stra­cja­mi.

Na koniec war­to dokład­nie obej­rzeć żeto­ny, ponie­waż mamy tutaj aż kil­ka ich kate­go­rii. W pudeł­ku naj­dzie­cie zatem: 60 monet w 4 nomi­na­łach, 14 żeto­nów pre­mii i 18 akcji spe­cjal­nych.

 
ale Historia! - Gra Granna


 
ale Historia! - Gra Granna
 
ale Historia! - Gra Granna
 

ale Historia!… niech gra się toczy

Jeże­li plan­sza leży na sto­le i pota­so­wa­li­ście kar­ty, to teraz zaczy­na się praw­dzi­wa roz­gryw­ka. Na plan­szę wędru­ją czte­ry kar­ty z pyta­nia­mi, a każ­dy gracz otrzy­mu­je jeden żeton mone­ty o war­to­ści 1 gro­sza. Aktyw­ny gracz wybie­ra jed­ną z czte­rech kart i pró­bu­je przy­po­rząd­ko­wać ja do jed­ne­go z regio­nów Pol­ski poka­za­nych na mapie lub do kate­go­rii Pola­cy w Euro­pie i na świe­cie. Jeże­li pada pra­wi­dło­wa odpo­wiedź, to gracz zysku­je 1 grosz, jeże­li nie — to gracz nic nie tra­ci.
 
ale Historia! - Gra Granna


 
ale Historia! - Gra Granna
 
 

Teraz pozo­sta­li gra­cze muszą zde­cy­do­wać, jaki będzie poziom pyta­nia na któ­ry cha odpo­wia­dać: pyta­nie łatwe, pyta­nie śred­niepyta­nie trud­ne.
W zależ­no­ści od typu pyta­nia gra­cze w róż­ny spo­sób sygna­li­zu­ją swo­ja odpo­wiedź. W przy­pad­ku pyta­nia łatwe­go, kciuk w górę ozna­cza — Tak, a kciuk w dół — Nie. Dru­ga kate­go­ria pytań ma aż 3 moż­li­wo­ści odpo­wie­dzi, stad gra­cze sygna­li­zu­ją swój wybór poka­zu­jąc: 1, 2 lub 3 pal­ce (odpo­wiedź a, b lub c). Zupeł­nie ina­czej jest w przy­pad­ku pyta­nia trud­ne­go. Tu mamy do czy­nie­nia z pyta­niem otwar­tym i w tym przy­pad­ku gracz musi samo­dziel­nie podać peł­na pra­wi­dło­wa odpo­wiedź.

 
ale Historia! - Gra Granna


 

Grosze poproszę…

ale Histo­ria! to gra, w któ­rej moż­na roz­gry­wać poszcze­gól­ne par­tyj­ki na dwa spo­so­by. W warian­cie pod­sta­wo­wym nie korzy­sta­my z żeto­nów akcji spe­cjal­nych: GOŚCINNOŚĆ, HONORWALECZNOŚĆ oraz z tych kart któ­re odno­szą się do tych cech. Gra­cze zdo­by­wa­ją lub tra­cą punk­ty (gro­sze) za udzie­lo­na odpo­wiedź na pyta­nia. Pra­wi­dło­wa odpo­wiedz na łatwe pyta­nie to zysk 1 punk­tu i… zero strat, gdy gracz się pomy­li. W przy­pad­ku pyta­nia śred­nie­go i trud­ne­go moż­na zyskać odpo­wied­nio 2 i 3 gro­sze. Gdy nasza odpo­wiedź będzie błęd­na, wów­czas tra­ci­my 1 grosz przy pyta­niu śred­nim lub 2 gro­sze przy pyta­niu trud­nym.

Wariant zaawan­so­wa­ny zawie­ra dwa dodat­ko­we ele­men­ty gry. Żeto­ny pre­mii zapew­nia­ją dodat­ko­we gro­sze na koniec gry, zaś akcje spe­cjal­ne pozwa­la­ją jed­no­ra­zo­wo na spe­cjal­ne zagra­nia.

GOŚCINNOŚĆ powo­du­je, że może­my zagrać po wybra­niu pozio­mu pyta­nia, zanim ono zosta­nie odczy­ta­ne. W tej akcji moż­na tyl­ko zyskać. HONOR, to wariant w któ­rym tak­że moż­na zagrać zaraz po wybra­niu pozio­mu pyta­nia, zanim zosta­nie ono odczy­ta­ne. Tym razem jed­nak gracz zdo­by­wa lub tra­ci podwój­ną licz­bę gro­szy za swo­ją odpo­wiedź. WALECZNOŚĆ, to wariant, w któ­rym moż­na zagrać w dowol­nym momen­cie swo­jej run­dy.

 
ale Historia! - Gra Granna


 

ale Historia!… podana prawie na talerzu

ale Histo­ria! jest genial­nym mate­ria­łem edu­ka­cyj­nym dla dzie­ci, któ­ry może być wyko­rzy­sta­ny prak­tycz­nie na każ­dym pozio­mie edu­ka­cyj­nym. To gigan­tycz­ny ładu­nek wie­dzy o histo­rii nasze­go kra­ju. Oka­zu­je się, że przy pomo­cy cał­kiem zgrab­nej gry, moż­na łatwo przed­sta­wić waż­ne dla Pol­ski oso­bi­sto­ści życia publicz­ne­go, istot­ne miej­sca i donio­słe wyda­rze­nia. ale Histo­ria! pozwa­la tak­że poka­zać jak na prze­strze­ni wie­ków zmie­nia­ły się gra­ni­ce naszej ojczy­zny na mapie Euro­py. To tak­że faj­ny spo­sób, aby omó­wić histo­rycz­nie waż­ne dla nasze­go naro­du bitwy i róż­ne zma­ga­nia wojen­ne. Naszym zda­niem to cie­ka­wa alter­na­ty­wa dla obec­nych, deli­kat­nie mówiąc nud­nych pod­ręcz­ni­ków szkol­nych do histo­rii. Na spe­cjal­ną uwa­gę zasłu­gu­je opra­wa gra­ficz­na gry. Mno­gość i nie­zwy­kła róż­no­rod­ność zdjęć, rycin i malo­wi­deł na kar­tach nie tyl­ko umoż­li­wia „wczu­cie się w epo­kę”, ale i speł­nia rolę mne­mo­tech­nicz­ną, uła­twia­jąc zapa­mię­ty­wa­nie nowych tre­ści.

 
ale Historia! - Gra Granna


 
ale Historia! - Gra Granna
 

ale Histo­ria! to napraw­dę bar­dzo dopra­co­wa­na a wręcz dopiesz­czo­na pozy­cja, któ­rą war­to mieć w swo­im domo­wym skarb­czy­ku gier edu­ka­cyj­nych. Szcze­gól­nie pole­cam tą grę edu­ka­to­rom domo­wym, któ­rzy z pew­no­ścią odnaj­dą tu spo­ro inspi­ra­cji wła­śnie dla sie­bie.

 
ale Historia! - Gra Granna


 

Ponie­waż jak wspo­mi­na­łam, nasza 9‑latka inte­re­su­je się histo­rią, więc dużo pytań było dla niej napraw­dę bar­dzo, bar­dzo łatwych. Nawet te zagad­nie­nia z kate­go­rii „bar­dzo trud­ne” oka­zy­wa­ły się… banal­ne. Nasza mała odkryw­czy­ni nie prze­pa­da za tema­ta­mi „oko­ło­wo­jen­ny­mi”, wiec z pew­no­ścią ale Histo­ria! przy­da nam się aby tro­chę „odcza­ro­wać” takie zagad­nie­nia. Na razie, kom­plet­nie „przez przy­pa­dek” zain­te­re­so­wa­ła się histo­rią Dywi­zjo­nu 303, o czym nie daw­no pisa­łam w poście: Wiel­ka uciecz­ka dziad­ka czy­li jak roz­ma­wiać z dzieć­mi o trud­nych tema­tach?!
ale Histo­ria!
ma napraw­dę wiel­ki poten­cjał, więc kto wie, co jesz­cze może się wyda­rzyć?! Póki co, musia­łam już zaku­pić model samo­lo­tu.… Haw­ker Hur­ri­ca­ne.

 

ale Historia! ciąg dalszy…

Naszym zda­niem ale Histo­ria! to napraw­dę faj­na i dobrze prze­my­śla­na gra. Jej mecha­ni­ka pozwa­la w łatwy spo­sób dopa­so­wać poziom trud­no­ści do wie­ku i wie­dzy gra­czy. Gra posia­da 3 pozio­my trud­no­ści i 2 warian­ty roz­gry­wek a uczest­ni­cy zaba­wy sami decy­du­ją, na któ­re pyta­nia chcą odpo­wia­dać. Na pudeł­ku znaj­du­je­my infor­ma­cję, ze jest to gra dla dzie­ci w wie­ku 12+, ale naszym zda­niem moż­na pró­bo­wać bawić się już z młod­szy­mi gra­cza­mi. Nasza 9‑latka i jej kole­żan­ki ide­al­nie to potwier­dza­ją!

ale Histo­ria! to gra w zasa­dzie dla 2 do 6 gra­czy, ale z powo­dze­niem moż­na bawić się w więk­szym gro­nie sto­su­jąc wariant gry dru­ży­no­wej zwłasz­cza w zespo­łach mie­sza­nych wie­ko­wo. Czas roz­gryw­ki to „pudeł­ko­wo” ok 45 minut, jed­nak my zupeł­nie nie przej­mo­wa­li­śmy się żad­ny­mi ogra­ni­cze­nia­mi cza­so­wy­mi.

 

Na zakoń­cze­nie war­to jesz­cze wspo­mnieć, że ale Histo­ria!, któ­ra wyszła spod skrzy­deł GRANNA to wiel­ki suk­ces przede wszyst­kim dwóch osób. Auto­rem wszyst­kich pytań jest nie­zwy­kle doświad­czo­ny histo­ryk i nauczy­ciel Zbi­gniew Paw­łow­ski. Zasa­dy gry opra­co­wał zaś zna­ny pro­jek­tant gier plan­szo­wych — Filip Miłuń­ski. Gra zosta­ła obję­ta hono­ro­wym patro­na­tem Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go. Patro­nat obję­li tak­że m.in: Muzeum Powsta­nia War­szaw­skie­go, Zamek Kró­lew­ski w War­sza­wieTVP HISTORIA.

ale Histo­ria! — to zaba­wa i nauka w jed­nym! My pole­ca­my z całe­go ser­ca!
 

Wydawnictwo Granna


 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *