Współpraca / Kontakt

Recenzja na kolanie?! Nie! Dziękuję! Nie skorzystam!
Na kolanie, to my miziamy naszą kotkę Roksolanę.
Recenzje piszemy zawsze tylko na serio!

 

Zapra­szam do współ­pra­cy zwią­za­nej z tema­ty­ką wycho­wa­nia i edu­ka­cji dziec­ka.
Zaj­mu­je­my się wszyst­kim co cie­ka­we i nie­ba­nal­ne!

U nas znaj­dziesz:

  • recen­zje ksią­żek dla dzie­ci i mło­dzie­ży (wiek 6+)
  • recen­zje ksią­żek dla rodzi­ców i nie tyl­ko
  • pre­zen­ta­cja ludzi, firm i orga­ni­za­cji, któ­re robią faj­ne rze­czy dla dzie­cię­cej bran­ży edu­ka­cyj­nej
  • rekla­my imprez i wyda­rzeń prze­zna­czo­nych dla dzie­ci i mło­dzie­ży oraz całej rodzi­ny
  • uczest­nic­two i rela­cja z impre­zy (warsz­ta­ty, wykła­dy, wyda­rze­nia itp.) zwią­za­nej z wycho­wa­niem i edu­ka­cją dzie­ci (Kra­ków i oko­li­ce)
  • pro­wa­dze­nie kon­kur­sów i pro­jek­tów mię­dzy­blo­go­wych zwią­za­nych z edu­ka­cją oraz wycho­wa­niem dzie­ci i mło­dzie­ży
  • inne pro­po­zy­cje tak­że mile widzia­ne

 

Jesteś zain­te­re­so­wa­ny współ­pra­cą lub masz jakieś pyta­nia i pro­po­zy­cje — pisz na adres:
kontakt@zabawyzarchimedesem.pl lub użyj for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go.

W mia­rę moż­li­wo­ści odpo­wie­my na wia­do­mość i pro­po­zy­cję, a z wybra­ny­mi oso­ba­mi i fir­ma­mi zre­ali­zu­je­my wspól­ne cele i pro­jek­ty.


Imię i nazwisko/ Nazwa (wyma­ga­ne)

Adres ema­il (wyma­ga­ne)

Temat

Treść wia­do­mo­ści

Prze­pisz kod: captcha


Wię­cej infor­ma­cji znaj­dziesz w poli­ty­ce pry­wat­no­ści.

 


Zaufali Nam:

zaufali nam