Projekt Kot czyli świętujemy Międzynarodowy Dzień KotaProjekt Kot

Ludzie, którzy nie lubią kotów, widocznie jeszcze nie spotkali tego właściwego.
/Deborah A. Edwards/

 

Wie­cie, że 17 lute­go obcho­dzi­my Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Kota? Eki­pa Archi­me­de­sa świę­tu­je już od same­go rana z naszą Rok­so­lan­ką. Oto „Pro­jekt Kot”

 

Koty naukowe

Lubi­my wszyst­kie koty, ale… Kot E. Schrödin­ge­ra wymia­ta naj­bar­dziej! Wie­cie dla­cze­go?
Mate­ma­ty­ka (hm…a może fizy­ka?) jest πęk­na

 

Projekt Kot

 

No dobra jesz­cze jeden słyn­ny nauko­wy kot to… Mačak

Tego wie­czo­ru — pisał pod koniec swo­je­go życia genial­ny nauko­wiec i wyna­laz­ca Niko­la Tesla — gła­dzi­łem po grzbie­cie kota, kie­dy zaob­ser­wo­wa­łem, że jego futro jeży się, a moja dłoń prze­su­wa­ją­ca się po jego grzbie­cie wywo­łu­je sno­py iskier. Mój ojciec wyja­śnił mi, że to prąd — taki sam, jaki obser­wu­ję w bły­ska­wi­cy pod­czas burzy. Pamię­tam jak mama się obu­rzy­ła «Prze­stań gła­skać tego kota — zru­ga­ła mnie — Jesz­cze się zapa­li!» ”

Dal­szy ciąg opo­wie­ści możesz prze­czy­tać w arty­ku­le: „Wszyst­ko zaczę­ło się od kota, czy­li poznaj Niko­lę Teslę”

 

Oczy kota

Zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś, jak widzą koty? My już wie­my!
Gór­ne zdję­cia poka­zu­ją jak widzi czło­wiek a dol­ne jak widzi kot.

 

Projekt Kot

W języ­ku pol­skim moż­na poczy­tać o tym w arty­ku­le: Tak koty widzą świat

 

Kot opowiada o nauce

 

Był już Kot Schrödin­ge­ra, był kot Tesli, no to teraz czas na inne­go słyn­ne­go nauko­we­go kota — Kota Ein­ste­ina!

Któ­re­goś dnia popro­szo­no Alber­ta Ein­ste­ina, by wyja­śnił, czym jest radio.
— Widzi­cie, tele­graf jest rodza­jem bar­dzo, bar­dzo dłu­gie­go kota. Naci­ska­cie jego ogon w Nowym Jor­ku, a jego gło­wa miau­czy w Los Ange­les. Rozu­mie­cie? I radio dzia­ła na tej samej zasa­dzie: wysy­ła­cie sygna­ły stąd, a odbie­ra­ją je tam. Jedy­ną róż­ni­cą jest to, że nie ma kota”.

Kot Ein­ste­ina czy­li 128 opo­wie­ści o nauce” — e‑book do czy­ta­nia on-line lub do pobra­nia za free

 

Projekt Kot

 

Kocie granie

No dobra a teraz koty w muzy­ce
Duet­to buf­fo di due gat­ti czy­li „Humo­ry­stycz­ny duet dwóch kotów” to minia­tu­ro­wa kom­po­zy­cja wokal­na, któ­rej cały tekst spro­wa­dza się do jed­ne­go, wie­lo­krot­nie powta­rza­ne­go sło­wa – słod­kie­go kocie­go „miau”.
Zazwy­czaj autor­stwo tego dzieł­ka przy­pi­su­je się Ros­si­nie­mu, ale w rze­czy­wi­sto­ści jest to jed­nak kom­pi­la­cja frag­men­tów bar­dzo róż­nych dzieł muzy­ki kla­sycz­nej. Fak­tycz­nym auto­rem jest naj­praw­do­po­dob­niej bry­tyj­ski kom­po­zy­tor Robert Lucas Pear­sall.

Miłe­go słu­cha­nia

  

Koty w świecie historii

A oto naj­star­szy kot w Kra­ko­wie! Muzeum Arche­olo­gicz­ne w Kra­ko­wie ma cen­ny eks­po­nat — mumię kota!

Mumia kota zosta­ła sta­ran­nie zawi­nię­ta w nasą­czo­ne żywi­cą ban­da­że, któ­rych krzy­żu­ją­ce się paski two­rzą geo­me­trycz­ny wzór. Gór­ną część ufor­mo­wa­no na kształt gło­wy zwie­rzę­cia z zazna­czo­ny­mi szcze­gó­ła­mi, taki­mi jak oczy, nos i odsta­ją­ce uszy. Bada­nia RTG wyka­za­ły, że pod ban­da­żem znaj­du­je się nie­za­bal­sa­mo­wa­ny szkie­let kota usztyw­nio­ny patycz­kiem, w celu zapew­nie­nia mumii sztyw­no­ści.”

Wię­cej na ten temat prze­czy­ta­cie na stro­nie: Wir­tu­al­ne Muzea Mało­pol­ski

 

Projekt Kot

 

Był kot w nauce, był kot w muzy­ce i był kot arche­olo­gicz­ny. A teraz…

W Kra­ko­wie mamy peł­no faj­nych faj­nych kotów… Dwa z nich to… koty muze­al­ne: „Kot Hipo­lit” oraz „Kot Wło­dek robią praw­dzi­wa furo­rę.

  

Kocie Hipo­li­cie może­cie poczy­tać tak­że w naszym poście: „O tym, jak histo­ria Pol­ski dla dzie­ci kar­ta­mi do gry była pisa­na…

W Nowej Hucie mamy tak­że jesz­cze jed­ne­go uro­cze­go kot­ka…Kot­ka Włod­ka” o któ­rym pisa­li­śmy w poście: „Koty, kot­ki i koci­ska czy­li… nasze książ­ko­we top 3”

 

Kocia sztuka

Jak widzi­cie nasz mały Pro­jekt Kot moc­no nam się roz­rósł!

 

Projekt Kot

 

Pro­jekt Kot” Nauka i sztu­ka jest πęk­na nawet po kocie­mu.

Wyobraź­cie sobie, że spo­ty­ka­ją się fizyk, bio­log i muzyk, mate­ma­tyk i kar­to­graf lub miesz­ka­niec Indii i lapoń­ski koczow­nik… sły­szą „mamy kota” i… każ­dy myśli o czym innym. Czy domy­śla­cie się dla­cze­go?
My już wie­my!

 

Kocie poczytanki

Lubi­my czy­tać o kotach i… kotom. Nasz książ­ko­we fascy­na­cje opi­sy­wa­li­śmy kie­dyś w poście „Koty, kot­ki i koci­ska czy­li… nasze książ­ko­we top 3”

Dziś zna­leź­li­śmy kil­ka nowych faj­nych kocich ksią­żek, o któ­rych wkrót­ce Wam opo­wie­my. A tym­cza­sem… zna­cie naj­now­szy „koci numer” cza­so­pi­sma dla dzie­ci „Świersz­czyk”? Rewe­la­cja! Pole­ca­my!
A na wie­czór pla­nu­je­my jesz­cze wspól­ne oglą­da­nie fil­mu „Kot w butach”

 

Kocie rozmaitości… czyli kreatywnie o kotach

Tra­fi­li­śmy też na dość cie­ka­wy Pakiet Edu­ka­cyj­ny „Dzień kota” do pobra­nia za free

Pakiet moż­na pobrać tutaj: http://www.ekokalendarz.pl/wp-content/uploads/pakiet-02–17-Dzie%C5%84-kota.pdf
lub ze stro­ny http://www.ekokalendarz.pl/swiatowy-dzien-kota-pakiet-edukacyjny/

Pro­szę pań­stwa oto koty… z pra­wej Kot Schrödin­ge­ra, z lewej Kot Tesli 🙂 ( ory­gi­nal­ny kon­cept naszej pocie­chy) 🙂
Sza­blo­ny pocho­dzą z pakie­tu edu­ka­cyj­ne­go „Dzień kota”

 

Projekt Kot

 

Witraż geo­me­trycz­ny z kloc­ków magne­tycz­nych 🙂

 

Projekt Kot

 

Lek­tu­ra obo­wiąz­ko­wa dla małe­go miło­śni­ka kotów 🙂

 

Projekt Kot

 

Kocie chiń­skie tan­gra­my 🙂

Mate­riał pocho­dzi z pakie­tu edu­ka­cyj­ne­go „Dzień kota”

 

 

Projekt Kot

 

Nasze kocie tan­gra­my… 🙂

 

Projekt Kot

 

Projekt Kot

 

Projekt Kot

 

Projekt Kot

 

Projekt Kot

 

Projekt Kot

 

Projekt Kot

 

Kocia mate­ma­ty­ka z PUS-ami! 🙂

 

Projekt Kot

 

Naklej­ko­wy koci zawrót gło­wy 😉

 

Projekt Kot

 

Projekt Kot

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *