Nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku — krosno dziewiarskie czyli… kreatywne robótki ręczneNauka robienia czapki

Robótki ręczne jeszcze do niedawna kojarzyły się obrazem wiekowych dam i… starych panien. Gryzące włóczki i zupełnie niemodne wzory, to jednak przeszłość!
Dziś robótki ręczne przezywają swój prawdziwy renesans, a współczesne dziewiarki, to nowoczesne, eleganckie i mega kreatywne kobiety!

Robie­nie na dru­tach czy szy­deł­ku fascy­no­wa­ło mnie od daw­na… Jako małe dziec­ko lubi­łam sia­dać na kola­nach swo­jej bab­ci Zosi i patrzeć jak spod jej pal­ców wycho­dzą praw­dzi­we cudeń­ka. Ser­we­ty, obru­sy, czap­ki, sza­li­ki, swe­try… Dla mojej bab­ci był to praw­dzi­wy relaks i czas na wyci­sze­nie. Wte­dy jesz­cze nie do koń­ca to rozu­mia­łam. Dziś kie­dy sama zosta­łam mat­ką, ponow­nie zaczę­łam odkry­wać czar robó­tek ręcz­nych. I tak zro­dził się w mojej gło­wie pomysł, aby poka­zać mojej 7‑letniej cór­ce, czym zaj­mo­wa­ły się w cza­sie wol­nym jej pra­bab­cia i… tak­że mama. Kto wie, może robót­ki ręcz­ne napraw­dę jej się spodo­ba­ją?! Póki co, typo­we robót­ki na dru­tach, czy szy­deł­kiem wyda­ją mi się dla niej tro­chę za trud­ne, wiec… Kupi­łam kro­sno dzie­wiar­skie!
I tak moja zaba­wa z dziec­kiem w robót­ki ręcz­ne, zain­spi­ro­wa­ła mnie do stwo­rze­nia mini lek­cji dzie­wiar­stwa ręcz­ne­go dla każ­de­go! Jak się oka­za­ło, nie tyl­ko nauka tka­nia na kro­śnie dzie­wiar­skim, ale tak­że sama idea napi­sa­nia porad­ni­ka robó­tek ręcz­nych, wyzwo­li­ła ogrom­ne pokła­dy kre­atyw­ne­go myśle­nia u mojej cór­ci. Nasza nauka robie­nia czap­ki z weł­ny dla dziec­ka krok po kro­ku, to tak­że świet­ne ćwi­cze­nia z zakre­su inte­gra­cji sen­so­rycz­nej i moto­ry­ki małej. Tak ćwi­czy­ły­śmy tak­że kon­cen­tra­cję, pamięć i dosko­na­li­ły­śmy umie­jęt­no­ści logicz­ne­go myśle­nia…

Kro­sno dzie­wiar­skie to jest to! Zapra­sza­my do wspól­nej zaba­wy!

 

Nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku — Część I — Zaczynamy stawiać pierwsze kroki

Krok pierwszy…

Odszu­kaj na brze­gu kro­sna tzw bolec zewnętrz­ny.

 

 

nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku

 

Owiń kil­ka razy koniec włocz­ki wokół koł­ka zewnętrz­ne­go

 

nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku

 

Prze­cią­gnij dłu­gi koniec włócz­ki mie­dzy pierw­szy (po pra­wej) i ostat­ni (po lewej) tzw. zwy­kły bolec kro­sna

 

nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku

 

Krok drugi…

Owiń dłu­gi koniec włocz­ki wokół pierw­sze­go koł­ka zwy­kłe­go

 

nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku

 

Owiń nit­kę włócz­ki wokół kolej­ne­go koł­ka zwy­kłe­go

Czyn­ność powta­rzaj do ostat­nie­go koł­ka zwy­kłe­go

 

nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku

 

Krok trzeci…

Doci­śnij wszyst­kie pętel­ki na koł­kach do ich pod­staw

Ponow­nie owiń włócz­ką wszyst­kie koł­ki, zaczy­na­jąc od pierw­sze­go.

 

nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku

 

Krok czwarty.…

Owiń dłu­gi koniec włócz­ki na koł­ku zewnętrz­nym, tak aby nit­ka nie mogła się polu­zo­wać

 

nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku

 

nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku

 

Krok piaty…

Użyj teraz haczyka/ szy­deł­ka.

Prze­nieś dol­ną pętel­kę nad gór­ną i spuść z tyłu za koł­kiem pierw­szym.

Powta­rzaj prze­no­sze­nie pęte­lek aż do koł­ka ostat­nie­go.

 

nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku

 

nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku

 

Na koł­ku pozo­sta­nie wów­czas tyl­ko jed­na pętel­ka.

 

nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku

 

Po zakoń­cze­niu w/w czyn­no­ści (od koł­ka pierw­sze­go do koł­ka ostat­nie­go) otrzy­masz pierw­szy rząd swo­jej robót­ki.

 

nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku

 

Krok szósty…

Ponow­nie doci­śnij rząd pęte­lek do pod­staw koł­ków.

Odwiąż dłu­gą nit­kę włócz­ki od koł­ka zewnętrz­ne­go.

 

nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku

 

Owiń dłu­gi koniec włocz­ki wokół pierw­sze­go koł­ka zwy­kłe­go.

Owiń nit­kę włócz­ki wokół kolej­ne­go koł­ka zwy­kłe­go.

Czyn­ność powta­rzaj do ostat­nie­go koł­ka zwy­kłe­go.

Dalej powtórz kolej­no czyn­no­ści z kro­ku czwar­te­go, pią­te­go i szó­ste­go… tak otrzy­masz dru­gi rząd swo­jej robót­ki.

 

nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku

 

Krok siódmy…

Powta­rzaj kolej­no wyżej wymie­nio­ne czyn­no­ści, aż do osią­gnię­cia pożą­da­nej dłu­go­ści robót­ki.

 

nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku

 

Robót­ka będzie wysu­wać się ze środ­ka kro­sna.

 

nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku

 

nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku

 

Krok ósmy…

Po wyko­na­niu kil­ku­na­stu rzę­dów robót­ki, możesz odwią­zać z koł­ka zewnętrz­ne­go krót­ki koniec włocz­ki.

 

nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku

 

 

Nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku — Część II — Ściągacz

Krok dziewiąty…

Upew­nij się, że na koł­kach zwy­kłych znaj­du­je się tyl­ko jeden rząd pęte­lek.

Doci­śnij rząd pęte­lek do pod­staw koł­ków zwy­kłych.

 

 

nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku

 

Krok dziesiąty…

Uwa­ga: trud­ny moment!

Dłu­gi koniec robót­ki umieść mie­dzy koł­kiem zwy­kłym pierw­szym i koł­kiem ostat­nim.

Się­gnij do wewnętrz­nej stro­ny kro­sna i nałóż pętel­ki (oczka) z pierw­sze­go rzę­du swo­jej robót­ki na koł­ki kro­sna.

Zakryj w ten spo­sób wszyst­kie koł­ki — tak zno­wu otrzy­masz na każ­dym koł­ku po 2 pętel­ki

 

 

nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku

 

Jeże­li pra­wi­dło­wo wyko­na­łeś w/w czyn­no­ści zoba­czysz nastę­pu­ją­cy widok…

 

nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku

 

Krok jedenasty…

Użyj teraz haczyka/ szy­deł­ka.

Prze­nieś dol­ną pętel­kę nad gór­ną i spuść z tyłu za koł­kiem pierw­szym.

Powta­rzaj prze­no­sze­nie pęte­lek aż do koł­ka ostat­nie­go.

 

nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku

 

Krok dwunasty…

Owiń dłu­gi koniec włocz­ki wokół pierw­sze­go koł­ka zwy­kłe­go.

 

nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku

 

Owiń nit­kę włócz­ki wokół kolej­nych kołów zwy­kłych.

Czyn­ność powta­rzaj do ostat­nie­go koł­ka zwy­kłe­go.

 

nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku

 

Dalej powtórz kolej­no czyn­no­ści z kro­ku czwar­te­go, pią­te­go i szó­ste­go…

 

nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku

 

Nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku — Część III — Właściwa część czapki

Jeże­li pra­wi­dło­wo wyko­na­łeś czyn­no­ści z czę­ści I i czę­ści II to teraz otrzy­masz nastę­pu­ją­cy widok robót­ki…

 

nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku

 

Ścią­gacz naszej czap­ki ma podwój­ną gru­bość. Resz­ta czap­ki może być rów­nież o podwój­nej gru­bo­ści, albo może być wyko­na­na jako poje­dyn­cza war­stwa.
Dłu­gość czap­ki zale­ży od naszych upodo­bań. Przyj­mu­je się, że czap­ka dla dziec­ka powin­na mieć ok 20 ‑25 cm dłu­go­ści. Jeże­li zde­cy­du­jesz się na czap­kę o podwój­nej gru­bo­ści to dłu­go­ści robót­ki musisz podwo­ić.

 

nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku

 

CDN…

Spodo­ba­ła Ci się moja nauka robie­nia czap­ki z weł­ny dla dziec­ka krok po kro­ku? Świet­nie! Już wkrót­ce poka­że Ci jak skoń­czyć nasze dzie­ło!

Napisz do nas! Możesz nas komen­to­wać laj­ko­wać i udo­stęp­niać!

 

 

Komentarz na temat “Nauka robienia czapki z wełny dla dziecka krok po kroku — krosno dziewiarskie czyli… kreatywne robótki ręczne

  1. Cie­ka­wie wyglą­da, ale chy­ba zosta­nę przy tra­dy­cyj­nych meto­dach. Uwiel­biam szy­deł­ko i dru­ty!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *