XIV Ogólnopolski Konkurs na Projekt Kartki Bożonarodzeniowej — Dar na Hospicjum Św. Łazarza w Krakowiekonkurs na projekt kartki bożonarodzeniowej

Fun­da­cja Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum w Kra­ko­wie,
Mło­dzie­żo­wy Dom Kul­tu­ry Al. 29 Listo­pa­da 102, Kra­ków,
Blog kre­atyw­no — edu­ka­cyj­ny „Zaba­wy z Archi­me­de­sem”
zapra­sza­ją do udzia­łu w

XIV Ogólnopolskim Konkursie na Projekt Kartki Bożonarodzeniowej
Dar na Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie
.

 
Kon­kurs skie­ro­wa­ny jest do uczniów wszyst­kich typów szkół i pla­có­wek oświa­to­wych — od przed­szko­la­ka do matu­rzy­stów. 

Jak zapew­ni­ła nas Pani Alek­san­dra Gra­bow­ska — Pre­zes Fun­da­cji Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum, w kon­kur­sie bar­dzo mile widzia­ny jest tak­że udział dzie­ci i mło­dzie­ży ze śro­do­wi­ska Edu­ka­cji domo­wej oraz szkół alter­na­tyw­nych.

Dochód ze sprze­da­ży nagro­dzo­nych kar­tek kon­kur­so­wych prze­ka­za­ny zosta­nie na rzecz Hospi­cjum św. Łaza­rza w Kra­ko­wie.

Pra­ce kon­kur­so­we nale­ży skła­dać oso­bi­ście lub prze­słać pocz­tą na adres Mło­dzie­żo­we­go Domu Kul­tu­ry do dnia  31 paź­dzier­ni­ka 2019 roku.


Mło­dzie­żo­wy Dom Kul­tu­ry

Al. 29 Listo­pa­da 102
31–406 Kra­ków
tel. 12 415- 83–15
www.mdkna102.krakow.pl
 
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i regu­la­min kon­kur­su znaj­dzie­cie na stro­nie Mło­dzie­żo­we­go Domu Kul­tu­ry oraz Fun­da­cji Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum.
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *