Kartki świąteczne wielkanocne — kup i wspomóż Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie!kartki świąteczne wielkanocne
 

Jak co roku, zaprzy­jaź­nio­na z naszym blo­giem Fun­da­cja Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum roz­pro­wa­dza kart­ki świą­tecz­ne wiel­ka­noc­ne. W tym roku ofer­ta zosta­ła roz­sze­rzo­na o 23 zupeł­nie nowe wzo­ry stwo­rzo­ne z myślą o naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tach. W ofer­cie znaj­dzie­my kart­ki o tema­ty­ce zarów­no reli­gij­nej, jak i świec­kiej. Wszyst­kie są jed­nak wyjąt­ko­we i pięk­ne! Co naj­waż­niej­sze zakup świą­tecz­nych pocz­tó­wek to wiel­ki dar ser­ca wspo­ma­ga­ją­cych naj­bar­dziej bez­bron­nych i potrze­bu­ją­cych — pod­opiecz­nych kra­kow­skie­go Hospi­cjum dla doro­słych.

 

Fun­da­cja Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum powsta­ła dzię­ki ini­cja­ty­wie człon­ków Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Cho­rych Hospi­cjum, któ­rzy posia­da­jąc wizję budo­wy domu hospi­cjum dla ludzi cho­rych na raka, szu­ka­li środ­ków aby zre­ali­zo­wać swój cel. Spo­śród tych człon­ków – 17 osób pod­pi­sa­ło 28.02.1991r. akt nota­rial­ny powsta­nia Fun­da­cji. Mię­dzy inny­mi były to tak zna­ne w śro­do­wi­sku kra­kow­skim oso­by jak p.p. : Jan Deszcz, Anto­ni Rzep­ka, Jani­na Kujaw­ska ‑Ten­ner, mał­żeń­stwo Ewa i Marek Stęp­niew­scy, Jolan­ta Sto­kło­sa, Tere­sa Raw­czyń­ska i in.

 

Zarząd zare­je­stro­wał Fun­da­cję w Sądzie Rejo­no­wym w War­sza­wie we wrze­śniu 1991 r. jako jed­nost­kę orga­ni­za­cyj­ną mają­cą pra­wo pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej z obo­wiąz­kiem nie­sie­nia wszel­kiej pomo­cy Towa­rzy­stwu Przy­ja­ciół Cho­rych Hospi­cjum. Cał­ko­wi­ty zysk z dzia­łal­no­ści Fun­da­cja prze­ka­zy­wa­ła począt­ko­wo na budo­wę, a od koń­ca 1996 r. na dofi­nan­so­wa­nie dzia­łal­no­ści Hospi­cjum Św. Łaza­rza.

 

Środ­ki te pozy­sku­je Fun­da­cja pro­wa­dząc róż­ne for­my dzia­łal­no­ści:

 

kartki świąteczne wielkanocne

 

Fun­da­cja Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum już od ponad 25 lat roz­pro­wa­dza kart­ki świą­tecz­ne wiel­ka­noc­ne. Z jej boga­tej ofer­ty korzy­sta­ją duże i małe fir­my, insty­tu­cje, orga­ny samo­rzą­do­we, mini­ster­stwa, dyplo­ma­ci, posło­wie i sena­to­ro­wie oraz nie­zli­czo­na rze­sza klien­tów indy­wi­du­al­nych. W akcje włą­cza­ją się tak­że kra­kow­skie szko­ły i pla­ców­ki kul­tu­ral­ne.

 

W aktu­al­nej ofer­cie Fun­da­cji znaj­du­je się obec­nie ponad 140 wzo­rów kar­tek o tema­ty­ce Wiel­ka­no­cy. Jestem prze­ko­na­na, że każ­dy z pew­no­ścią znaj­dzie w niej coś odpo­wied­nie­go dla sie­bie i swo­ich naj­bliż­szych. Cał­ko­wi­ty dochód ze sprze­da­ży kar­tek wiel­ka­noc­nych, prze­zna­czo­ny jest na wspar­cie Hospi­cjum Św. Łaza­rza w Kra­ko­wie przy ul. Fatim­skiej 17. Na każ­dej kart­ce znaj­du­je się spe­cjal­na nadru­ko­wa­na infor­ma­cja: „Dar na Hospi­cjum Św. Łaza­rza w Kra­ko­wie”.

 

Ofer­ta kar­tek na Wiel­ka­noc 2019

 

Zachę­ca­my tak­że, do zapo­zna­nia się z peł­ną ofer­tą Fun­da­cji, na jej stro­nie inter­ne­to­wej www.fundacja.krakow.pl.

  

Zamów kart­ki świą­tecz­ne dla swo­ich naj­bliż­szych — wspo­móż Hospi­cjum Św. Łaza­rza w Kra­ko­wie. Poda­ruj ser­ce!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *