Kartki bożonarodzeniowe — kup i wspomóż Hospicjum Św. ŁazarzaZamów kartki świąteczne dla swoich najbliższych — wspomóż Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie.
Podaruj serce!

Jak co roku, zaprzy­jaź­nio­na z naszym blo­giem Fun­da­cja Pomoc Kra­kow­skie­mu Hospi­cjum roz­pro­wa­dza kart­ki bożo­na­ro­dze­nio­we. Cał­ko­wi­ty dochód ze sprze­da­ży kar­tek, prze­zna­czo­ny jest na wspar­cie Hospi­cjum Św. Łaza­rza w Kra­ko­wie przy ul. Fatim­skiej 17. Na każ­dej kart­ce znaj­du­je się spe­cjal­na nadru­ko­wa­na infor­ma­cja: „Dar na Hospi­cjum Św. Łaza­rza w Kra­ko­wie”.

Na prze­strze­ni lat, z boga­tej ofer­ty kar­tek bożo­na­ro­dze­nio­wych Fun­da­cji korzy­sta­ły duże i małe fir­my, insty­tu­cje, orga­ny samo­rzą­do­we, mini­ster­stwa, dyplo­ma­ci, posło­wie i sena­to­ro­wie oraz nie­zli­czo­na rze­sza klien­tów indy­wi­du­al­nych. Naszą  akcję wspar­ły tak­że kra­kow­skie szko­ły i pla­ców­ki kul­tu­ral­ne.

W bie­żą­cym roku ofer­ta zosta­ła roz­sze­rzo­na o 21 zupeł­nie nowych wzo­rów, stwo­rzo­nych z myślą o naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tach. W ofer­cie znaj­dzie­my kart­ki bożo­na­ro­dze­nio­we o tema­ty­ce zarów­no reli­gij­nej, jak i świec­kiej. Wszyst­kie są jed­nak wyjąt­ko­we i pięk­ne!

Nie zna­leź­li Pań­stwo odpo­wied­niej kart­ki dla swo­ich bli­skich, klien­tów, współ­pra­cow­ni­ków? Nic stra­co­ne­go! W aktu­al­nej ofer­cie Fun­da­cji znaj­du­je się 180 wzo­rów kar­tek o tema­ty­ce Boże­go Naro­dze­nia, każ­dy z pew­no­ścią znaj­dzie coś odpo­wied­nie­go dla sie­bie i swo­ich naj­bliż­szych.

 

Ofer­ta kar­tek na Boże Naro­dze­nie 2019

 

Kart­ki świą­tecz­ne moż­na zama­wiać na stro­nie inter­ne­to­wej Fun­da­cji www.fundacja.krakow.pl. Przez ostat­nich kil­ka lat, kra­ko­wia­nie i tury­ści mogli zaku­pić kart­ki świą­tecz­ne na sto­isku Fun­da­cji na Tar­gach Bożo­na­ro­dze­nio­wych, któ­re odby­wa­ją się na Ryn­ku Głów­nym w Kra­ko­wie. W tym roku taka moż­li­wość będzie w dniach 29.11–19.12.2019 r.Fundacja Pomoc Krakowskiemu Hospicjum

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *