Prognoza pogody od kuchniPrognoza pogody

Jako doświad­czo­ny rodzic pew­nej bar­dzo bystrej 6‑latki, mogę Was zapew­nić, że już wkrót­ce tak­że i Wasze dziec­ko zacznie pytać o bar­dzo dziw­ne rze­czy, np.: co to jest i jak powsta­je pro­gno­za pogo­dy?
Czu­je­cie się tro­chę nie­pew­nie? Spo­koj­nie! Dziś poka­żę Wam jak moż­na kre­atyw­nie i bar­dzo edu­ka­cyj­nie podejść do tego tema­tu.

 

My na począ­tek spró­bo­wa­li­śmy odpo­wie­dzieć na pyta­nie co to wła­ści­wie jest pogo­da? Pew­nie zasta­na­wia­cie się, jak to zro­bić w spo­sób kre­atyw­ny? My wyko­rzy­sta­li­śmy do tego celu super faj­ną mapę myśli. Zobacz­cie jakie to pro­ste!

 

0003

 

Dzie­ci są super kre­atyw­ne, praw­da? My nasza mapę wzbo­ga­ci­li­śmy o rysun­ki tema­tycz­ne czy­li pik­to­gra­my.

Zasta­na­wia­cie się co dalej? To pro­ste! Baw­cie się tem­pe­ra­tu­rą! Pozna­wa­nie róż­nych rodza­jów ter­mo­me­trów i zaba­wy z odczy­ty­wa­niem tem­pe­ra­tu­ry mogą być mega fraj­dą dla Waszych dzie­ci. W koń­cu mogą być plu­sy dodat­nie i plu­sy ujem­ne!

 

0007

 

Gwa­ran­tu­je Wam, że Wasze dzie­cia­ki napraw­dę będą zachwy­co­ne zaba­wa­mi „w prze­li­cza­nie tem­pe­ra­tu­ry”! Ska­la Cel­cju­sza, Fah­ren­he­ita, czy Kelvi­na… to jest to! Czar­na magia? My poka­że­my Wam jakie to pro­ste!
My napraw­dę fan­ta­stycz­nie bawi­li­śmy się uży­wa­jąc: kal­ku­la­tor tem­pe­ra­tur . 

A może woli­cie kalen­darz pogo­dy? Taka zaba­wa dobra jest nawet dla młod­sze­go przedszkolaka!Zobaczcie jakie to pro­ste! Dziec­ko obser­wu­je pogo­dę za oknem i wypeł­nia swój pamięt­nik pogo­dy.

 

0004

 

Macie ocho­tę bawić się dalej? Jestem pew­na, że tak!
Oto nasza kolej­na zaba­wa — kre­atyw­na pogo­dyn­ka! Tym razem zaba­wa świet­nie wyko­rzy­stu­je ćwi­cze­nia na moto­ry­kę małą, tre­nu­je pamięć i kon­cen­tra­cję oraz wpły­wa na dosko­na­le­nie sztu­ki czy­ta­nia ze zro­zu­mie­niem (lub samo rozu­mie­nie tek­stu gdy czy­ta rodzic). Ta mega kre­atyw­na zaba­wa ma mul­tum moż­li­wo­ści! Taka pro­gno­za pogo­dy od kuch­ni to nauka i zaba­wa w jed­nym!

 

Prognoza pogody

 

My naszą zaba­wę roz­sze­rzy­li­śmy o infor­ma­cje co to jest i jak dzia­ła sta­cja mete­oro­lo­gicz­na. Sadzi­cie, że to trud­ne? My Wam poka­że­my, że to tak­że może być super fraj­da dla wasze­go dziec­ka! Kolo­ro­we zdję­cia, zaba­wa w „sło­wo­two­ry” i sko­ja­rze­nia a potem dużo uśmie­chu zaba­wy!

 

Prognoza pogody

 

Prognoza pogody

 

A na deser pro­po­nu­je­my wam krót­ki fil­mik:

  

Na koniec pozo­sta­je jesz­cze przy­gląd­nąć się bli­żej tema­to­wi chmur. To tak­że może być świet­na zaba­wa! A jak dodat­ko­wo spró­bu­je­cie zro­bić chmu­ry z waty to będzie to mega fraj­da dla waszych dzie­cia­ków!

 

 

Prognoza pogody

 

My w pla­nach mamy jesz­cze zro­bie­nie domo­wym spo­so­bem baro­me­tru, ter­mo­me­tru i desz­czo­mie­rza. To dopie­ro będą kre­atyw­ne wyzwa­nia!
(Zdję­cia  pocho­dzą z Pakie­tu Eko Kalen­darz)

Prognoza pogody

Prognoza pogody

 

Prognoza pogody

 

Jak widzi­cie „Pro­gno­za pogo­dy od kuch­ni” to super kre­atyw­ny temat!

A czy wie­cie, ze Świa­to­wy dzień Mete­oro­lo­gii obcho­dzo­ny jest wła­śnie 23 mar­ca? Z tej oka­zji wła­śnie spe­cjal­nie dla Was pre­zen­tu­je­my super pakiet edu­ka­cyj­ny dla dzie­ci z serii EKO KALENDARZ.
My już go prze­te­sto­wa­li­śmy i bar­dzo pole­ca­my!

 

Aby pobrać za free pakiet edu­ka­cyj­ny klik­nij w poniż­szy obra­zek.

Meteoooo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *